รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสครบวาระ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

9 พ.ค.2566- เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มซึ่งผลงานพระกรณียกิจหลากหลายเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

โดยวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ภายใต้การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนองค์กรการกุศลในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้แทนองค์การศาสนา 5 ศาสนา และประชาชน กว่า 600 คน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำอะไรให้เมืองไทย ทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์ และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงงาน และทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย จากการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกในปี 2565 – 2566 จำนวนทั้งสิ้น 67 รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นรายพระนามของประเทศไทย ได้แก่ การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (100th anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra) ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งจะครบรอบในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 งานเฉลิมฉลองในครั้งนี้จึงมีความสำคัญในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา พร้อมทั้งผู้แทนองค์การศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จากพระกรณียกิจนานัปการที่ได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำพระวรกาย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทย ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา เป็นที่ซาบซึ้งและประทับอยู่ในดวงใจของพสกนิกร ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการศาสนาอย่างยิ่ง ทั้งทรงส่งเสริมการศึกษา ซึ่งทรงส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนยากจนคนชายขอบและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบนภูเขาและเกาะที่ห่างไกล ตลอดจนในพื้นที่ชายแดนและชุมชนแออัด ทรงรับองค์กรการกุศลไว้ในพระอุปถัมภ์หลายองค์กร และทรงเป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสในหลายมหาวิทยาลัย

ทรงสงเคราะห์ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ทรงรับกองทุน มูลนิธิ และสมาคมทางการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมดนตรี การสังคมสงเคราะห์ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวง ทรงพระนิพนธ์และรวบรวมเรียบเรียงหนังสืออันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และด้านอื่น ๆ ไว้จำนวนมาก และด้านวัฒนธรรม ทรงรับสั่งได้หลายภาษา ทำให้ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรงเป็นนักอ่าน นักเขียน โดยได้แปลและเรียบเรียงหนังสือในหลากหลายประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังทรงให้การสนับสนุนวงดนตรีและการแสดงของไทยในท้องถิ่น เช่น คณะหุ่นกระบอกโจหลุยส์ ทรงจัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ให้การสนับสนุนนักดนตรีไทยในการศึกษาต่อ และส่งเสริมการแข่งขันและคอนเสิร์ตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สนับสนุนวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้อุปถัมภ์ของโรงละครโอเปร่ากรุงเทพ รวมทั้ง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พระเกียรติคุณดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดแก่ชาวไทยและชาวโลก ทรงได้รับการเทิดทูนพระเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO)

เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รัฐบาล ขอเชิญชวน พสกนิกรชาวไทย ผู้แทนองค์การศาสนา 5 ศาสนา ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างอเนกอนันต์ อันเป็นคุณงามความดีจะสถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนาน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นิพิฏฐ์' ย้ำคดี 'อิทธิพล' ขาดอายุความ กม.ใหม่ไม่มีผลย้อนหลัง

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วันนี้ 11 กันยายน 2566 แล้ว คดีของนายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีต รมว.วัฒนธรรม จะผิด-ถูกอย่างไร

'นิพิฏฐ์' ยกคำวินิจฉัยศาลฎีกา ไขอายุความคดี 'อิทธิพล'

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อ *คดีอาญานับอายุความย้อนหลังได้หรือไม่" โดยระบุว่า

เลขาฯปปช. โต้ดองคดี 'อิทธิพล คุณปลื้ม' รู้จะถูกสั่งฟ้องรีบหนีก่อน ยันหมายจับใหม่ไม่มีอายุความ

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีมีวิจารณ์การทำงานป.ป.ช.ที่ดองคดีนายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตรมว.วัฒนธรรม ออกใบอนุญาตแก่บริษัท บาลี ฮายจำกัด ก่อสร้างอาคารโครงการวอเตอร์ฟร้อนท์ฯ

รองโฆษกสภาทนายฯ ยกคดี 'อิทธิพล คุณปลื้ม' จุดบอดกฎหมาย

นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองโฆษกสภาทนายความ กล่าวถึงกรณี ที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค2 ออกหมายจับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในคดีเมื่อครั้งดำรงตำเเหน่ง นายกเมืองพัทยา ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบฯตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157