สตรีไทยรำลึกแม่ของแผ่นดิน

"พระราชินี" ทรงเปิดงานวันสตรีไทย พระราชทานพระราชดำรัส "สมเด็จพระพันปีหลวง" ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐและแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ให้สตรีไทย ตระหนักถึงศักยภาพของตนและพัฒนาชาติบ้านเมือง ทรงชวนรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "แม่ของแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 16.07 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ในชื่องาน “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565, นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ, นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์  ประธานกรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, นางนราพร  จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี, นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. เฝ้าฯ  รับเสด็จ ณ ทรู ไอคอน ฮอล ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ครั้นเสด็จฯ ถึง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประทับพระราชอาสน์บนเวที ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรฯ และหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี 2563-2564  และ 2565 แล้วทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จากนั้น  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทย พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทยดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์และสตรีไทยดีเด่น ประจำปี  2563-2565 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร 341 ราย  และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร 24 ราย

ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงจุดเทียนที่เชิญมาเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี  2565 แล้วประทับพระราชอาสน์ จากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า "ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ขอแสดงความชื่นชมกับสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้

ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เคียงข้าง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ในบรรดาพระราชกรณียกิจนานัปการนี้ ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญนั่นคือ  การส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆ สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริม ควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรม

ทรงเชื่อมั่นว่า คนไทยทุกคนมีศิลปะอยู่ในสายเลือด และจิตวิญญาณของการเป็นช่างฝีมือ ดังที่ได้พระราชทานราชดำรัสไว้ครั้งหนึ่งว่า 'ทรงภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา  หรืออาชีพใด อยู่แห่งหนตำบลใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นเด่นชัด'  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สืบสาน รักษา และสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทำให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  จนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ทุกครัวเรือน

นับเป็นต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพพิเศษ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบัน พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้น ล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่  ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้น ทรงเป็นทั้งแบบอย่างอันประเสริฐและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ ให้สตรีไทยตระหนักถึงศักยภาพของตน และสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นำไปใช้สร้างสรรค์ให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติได้

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวชนสตรีไทยทุกคน ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยกันทั้งสิ้น และจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีที่สุด สมกับที่ทรงอุทิศพระองค์ ดั่งพระราชสมัญญา 'แม่ของแผ่นดิน' มาโดยตลอด และจะทรงเป็นแม่ของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์กาล"

จากนั้นเสด็จลงจากเวที พระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ราย แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ก่อนทรงพระดำเนินไปยังบริเวณที่จัดนิทรรศการด้านหน้าสุราลัย ฮอล ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสตรีแห่งชาติฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง