‘กยศ.’ เปิดตัวเลข ‘กู้’ กว่า6ล้านคน กว่า7แสนล.บาท

.vce-row-container .vcv-lozad {display: none}

รัฐบาลเผยตัวเลข กยศ.ปล่อยกู้ไปแล้วกว่า 6 ล้านคน รวม 7 แสนล้านบาท หากแก้กฎหมายไม่คิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ รายได้หาย 6 พันล้านต่อปี เปิด 25 อันดับสถานศึกษาชำระหนี้ดีที่สุด มหาวิทยาลัยพะเยามีวินัยสุด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก เปิดเผยถึงการดำเนินการปล่อยกู้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งปัจจุบันกองทุนได้ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศได้กู้ยืมไปแล้ว 6,284,005 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 702,309 ล้านบาท ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา/ปลอดหนี้ 986,668 ราย, ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว 1,669,129 ราย, ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,559,421 ราย และผู้กู้เสียชีวิต/ทุพพลภาพ 68,787 ราย สำหรับปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กู้ยืม 638,132 ราย รวมเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 38,879 ล้านบาท ส่วนการชำระหนี้คืนในปีงบประมาณ 2565 กองทุนได้รับชำระเงินคืนแล้วกว่า 27,844 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมี 25 อันดับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่ชำระหนี้ดีที่สุด โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยา ชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ส่วนลำดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด มีดังนี้

1.มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7. มหาวิทยาลัยมหิดล 8.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 15.มหาวิทยาลัยบูรพา 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 17.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 23.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

24.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 25.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

“สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากให้ยกเลิกการเก็บดอกเบี้ยเงินต้นและเบี้ยปรับกรณีผิดชำระ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพิจารณาของวุฒิสภา ทั้งนี้ แต่ละปี กยศ.จะมีสภาพคล่องที่ได้รับจากการชำระหนี้เงินกู้ ประมาณ 40,000 ล้านบาท เป็นอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ประมาณ 6,000 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี เมื่อไม่มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ รายรับส่วนนี้ก็จะหายไป” น.ส.รัชดากล่าว.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง