กกต.แจงเหตุโชว์สีบัตรเลือกตั้ง อบต. ป้องกันความสับสน

5 พ.ย.2564 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า กรณีตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงินเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งสีแดงเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีจัดทำบัตรที่มีขนาดและลักษณะคล้ายคลึงกับบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งปลอมมาออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนหรือบัตรเขย่งนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก ป้องกันการสับสน และทำให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.มีความพร้อมและมีมาตรการในการตรวจสอบกรณีมีการนำบัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งมาออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมา ก็ได้มีการเผยแพร่สีบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบล่วงหน้า และได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต.ระบุว่าห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 20 ปี ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 126 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อึ้งทั้งบาง! กกต.สั่งยุติพรวดเดียวนับ 10 เรื่อง ที่มือปราบล้มเจ้ายื่นฟันพรรคก้าวไกล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน​คณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​ มีมติเห็นชอบตามที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง