เปิด 9 ขั้นตอน การทำคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปมวาระ 8 ปีนายกฯ

27 ก.ย. 2565 - นายธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานกระบวนการยุติธรรม สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องของ ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของนายกรัฐมนตรีในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้นั้น

มีข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำคำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดังกล่าว ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 และระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารจัดการคดี พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจโดยสังเขปดังนี้

1.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องร่วมพิจารณาคดีและร่วมทําคําวินิจฉัย เว้นแต่มีเหตุถูกคัดค้านหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หรือหากตุลาการคนใดไม่ได้ร่วมในการพิจารณาประเด็นสำคัญแห่งคดีย่อมไม่มีอำนาจทำคำวินิจฉัยคดีนั้น

2.องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีและในการทําคําวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่า 7 คน

3.การทำคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ศาลปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติ

4.ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะงดออกเสียงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามที่ศาลกําหนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่ตุลาการผู้นั้นจะไม่ได้ร่วมในการพิจารณาประเด็นสำคัญแห่งคดี

5.คําวินิจฉัยของศาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้ออ้างและคําขอตามที่ปรากฏในคําร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัย ข้อโต้แย้งในคําชี้แจงข้อกล่าวหา ประเด็นแห่งคดี สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในแต่ละประเด็น และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง รวมทั้งผลแห่งคําวินิจฉัย

6.ในการวินิจฉัยคดี จะเริ่มต้นจากการที่ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนทําความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อจากนั้นที่ประชุมจะปรึกษาหารือร่วมกัน แล้วจึงมีการลงมติในการวินิจฉัยคดี และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง

7.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้มีผลในวันที่อ่าน

8.ความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทำโดยสังเขปและต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย

9.สำหรับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีคําวินิจฉัย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘พรรคเล็ก’ ขอสู้ ลุ้นศาลรธน.ตัดสินสูตรหาร 100 พุธนี้

ไม่ว่าสุดท้ายผลคำวินิจฉัยของศาลจะออกมาแบบไหนในวันพุธนี้ เช่นหากสุดท้ายออกมาเป็นว่าให้ใช้กติกาเลือกตั้งแบบหาร 100 พรรคพลังท้องถิ่นไท ยืนยันว่าพร้อมจะเดินหน้าต่อไป

‘หมอระวี’ ฟันเปรี้ยง! หาร100 ‘พท.’ ผงาด ชี้ ‘3ป.’ แตกคอสูญพันธุ์แน่

แกนนำยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ล้มกระดานร่างกม.เลือกตั้งฯ ฟันธงหากใช้หาร 100 เพื่อไทย-ทักษิณ ผงาดชนะเลือกตั้ง ทิ้งห่างพรรคอันดับสองกระจุย เชื่อพรรคบิ๊กป้อมพร้อมเดินเกมสวิงย้ายขั้วไปจับมือพท.ตั้งรัฐบาลร่วมกัน ทิ้งบิ๊กตู่ ให้เป็นฝ่ายค้าน

'ชลน่าน' ฟันธงคำวินิจฉัย 30 พ.ย. ไม่มีกลับไปหาร 500 แน่นอน!

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้อง ของ ส.ส./ส.ว 105 คน ผ่านประธานรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่...) พ.

ลุ้น ศาลรธน.ตีความสูตรหาร 100 ขัดรธน. 'หมอระวี' คาดมีโอาส 50:50

'หมอระวี' คาด 50:50 ศาลรธน.ตีความสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้จะเป็นสูตรไหนทางไหนก็ยังมีทางออก เป็นไปได้ยากรัฐบาลอยู่รักษาการยาว

'นิกร' แจงขั้นตอนศาลส่งคำวินิจฉัยกม.พรรคการเมืองไม่ขัดรธน. ก่อนนับหนึ่งสู่โหมดเลือกตั้ง

'นิกร'แจงจากนี้รอศาลรธน.ส่งผลวินิจฉัยกม.พรรคการเมืองไม่ขัดรธน.ถึงปธ.รัฐสภา ส่งต่อนายกฯทูลเกล้าฯ ชี้ร้องกม.ลูกเลือกตั้งส.ส.ถกเกิน180 วัน เรื่องภายในสภาฯจึงเชื่อว่าไม่ขัดรธน. ก่อนนับหนึ่งสู่โหมดเลือกตั้ง

ชัดๆ 'อดีตผู้พิพากษา' นับ 8 ปีนายกฯบิ๊กตู่ จะครบ 6 เม.ย.2568 ต่อไปอีกประมาณ 8 เดือน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ บัญญัติว่า นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง