เปิดบันทึกข้อตกลง 'ธรรมนัส' กับชาวจะนะรักษ์ถิ่น-คำสั่งตั้งให้เป็นปธ. ปม 'ประยุทธ์' ถูกเฉ่งปัดความรับผิดชอบ

เปิดบันทึกข้อตกลง'ธรรมนัส' กับชาวจะนะรักษ์ถิ่น ให้ยุติการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะไว้ก่อน จนกว่าจะทำSEA ก่อนนำเข้าครม.15 ธ.ค.63 และ'ประยุทธ์' ลงนามตั้งธรรมนัสเป็นประธานฯตรวจสอบข้อเท็จจริง

9 ธ.ค.2564 -ภายหลังพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโฮชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่าข้อตกลงที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้คำมั่นกับชาวจะนะว่าจะชะลอโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ออกไปก่อนนั้น ไม่ผ่านการคณะรัฐมนตรี(ครม.)และยังไม่มีการตกลงด้วย

ทางด้านร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช.เกษตรฯ และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ไม่สามารถสานงานต่อเรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่อง รวมถึงปัญหาของพี่น้องชาวจะนะ ซึ่งคงไม่มีใครรู้และเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหา ยกเว้นผู้ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการนี้ พร้อมกับแจ้งว่าได้รับการประสานจากเพื่อนๆ สส. หลายท่าน ให้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวจะนะเหมือนเดิม แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถไปก้าวล่วงกับคณะทำงานชุดใหม่ของรัฐบาลได้อีก แต่จะใช้ระบบสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวจะนะต่อไป

อย่างไรก็ตามมีการเผยแพร่ บันทึกข้อตกลงผลการเจรจาการก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น กับผู้แทนรัฐบาล เมื่อ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก่อนนำเข้าที่ประชุมครม.รับทราบ เมื่อวันที่๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓มีเนื้อหาดังนี้

วันนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตรฯ เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาหาข้อยุติเกี่ยวกับแนวทางการแก้โขปัญหาโครงการเมืองตันแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา โดยมีข้อยุติร่วมกันดังนี้

๑.รัฐบาลต้องมีมติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการเมือง ต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทุกฉบับ รวมทั้งยุติการดำเนินโครงการจะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทั้งหมด ทั้งการแก้ไขผังเมือง และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EA, EHIA ในทันที

๑.๑ คณะกรรมการผังเมือง และกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.๒๕๕๔ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๒หน่วยงานรัฐและเอกชนเจ้าของโครงการภายใต้โครงการเมืองต้นแบบอุดสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต้องไม่ดำเนินกระบวนการใดๆ ที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นศึกษารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EA) กระบวนการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หรือการดำเนินการอื่นใด จนกว่ากระบวนการตามข้อ ๒ จะแล้วเสร็จ

๒. รัฐบาลต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA)จังหวัดสงขลา โดยมีหลักการประเมินประเมิน คือ ประเมินบนฐานทรัพยากรของพื้นที่ศักยภาพของระบบนิเวศ การประเมินจะต้องยึดถือหลักการว่าจะพัฒนาพื้นที่สงขลาบนฐานศักยภาพของทรัพยากรอย่างไร การประเมินยุทธศาสตร์เพื่อออกแบบการพัฒนาต้องคำนึงถึงการเติบโตชองคนท้องถิ่นเป็นหลัก ส่วนกลุ่มทุนภายนอกเป็นปัจจัยเสริมเพื่อเข้ามาต่อยอดศักยภาพของพื้นที่ และการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ให้ยึดหลักการการกระจายรายได้ของประชาชน ความเป็นธรรมของคนและระบบนิเวศ มีการเดิบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างชุดข้อมูลทางวิซาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจทางเลือกการพัฒนาจังหวัดสงขลาที่เหมาะสม

๒.๑ ต้องตั้งคณะทำงานที่งมีสัดส่วนการของภาคประชาชน และนักวิชาการที่ภาคประชาชนเสนอในสัดส่วนที่เหมาะสง เพื่อวางกรอบการศึกษาการเมินผลกระทบสิ่งแวคล้อมในดับยุทธศาสตร์ (SEA) ร่วมกัน โดยกระบนนการทำงานให้ดำเนินการประเงินศักยภาพทและพัฒนาต่อยอดจากทรัพยากรของท้องถิ่น และใบการศึกษานี้ต้องไม่มี สอ.บต. เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการจัดทำ

๒.๒ การคัดเลือกผู้ที่จะมาดำเนินการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวตล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และให้เป็นไปตามหลักการ ข้อ ๒

๒.๓ ในกระบวนการศึกษา คณะอนุกรรมการกำกับติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการเมืองตันแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงชลา ต้องมีการระบุหน้าที่ในการกำกับติดตาม โดยมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลการศึกษา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินการศึกษาได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ข้อ ๒

๒.๔. กระบวนการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระตับยุทธศาสตร์ (SEA) ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และนักวิชาการที่ประชาชนคัดเลือกด้วย โดยให้เป็นไปตามหลักการข้อ ๒

ลงชื่อ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลงชื่อ นายประสาน หวังรัตนปราณี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงชื่อ นายรุ่งเรือง ระหมันยะ
ลงชื่อ นางจันทิมา ชัยบุตรดี
ลงชื่อ นายประยงค์ ตอกลำไย

ต่อมา มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐/๑๔๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ ๔ อำเภอจะนะ จังหวัดสงชลา"เมืองต้นแบบอุดสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาดต" มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นได้เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลขอให้พิจารณายกเลิกโครงการเมืองตับแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองตันแบบที่ ๔ อำภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองตันแบบอุดสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคด" ประกอบกับคณะวัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงาน

ผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สวรรณ)ประธานกรรมการแก้ใขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รับรายงานผลการหารือดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใต้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วนและนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมผ่า) ในฐานะรองประธานกรรมการแก้ขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมคนที่ ๒ และประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ใขปัญหาของชบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย ๘ ด้าน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ใขปัญหาตังกล่าวพบว่า ประชาชนมีความเห็นขัดแย้งกันและมีความเคลือบแคลงในชั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังชาดการรับรู้ข้อเท็จจริงในส่วนรายละเอียดของโครงการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่หน่วยงานวัฐใช้ในการดำเนินการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการครวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยาชผลโดรงการเมืองตันแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองตันแบบที่ ๔ อำเภอจะนะ จังหวัดสงชลา"เมืองต้นแบบอุดสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑.๑รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)
๑.๒รัฐมนตรียช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์)
๑.๓ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการ
๑.๔ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
๑.๕ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๑.๖ ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ

ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายคำเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๖๕๖๔

ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ธรรมนัส' ตัดไฟ ลูกพรรคดิ้นร้อง 'บิ๊กป้อม' โดนหักหัวคิวเงินเลือกตั้ง

"ธรรมนัส" สวมบทกาวใจหลัง "บิ๊กป้อม" มอบเคลียร์ 22 อดีตผู้สมัคร ส.ส.พปชร. เรียกร้องความเป็นธรรมค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง อ้างถูก "เสธ.ต." หักหัวคิว

'ธรรมนัส' เผยบิ๊กป้อมสั่งให้อยู่นิ่งๆ ต้องมีมารยาทการเมือง ชี้ตั้งรัฐบาลอย่าผลักภาระ ส.ว.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ว่าที่ ส.ส.พะเยา ในฐานะประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือ พรรค พปชร. ว่า ส่วนตัวมักจะพูดเสมอว่าการเป็นนักการเมืองต้องเข้าใจบริบทการเมืองว่าสังคมเวลานี้ต้องการอะไร ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

'ธรรมนัส' ขึ้นรถแห่หาเสียงปิดท้าย พะเยา-แพร่ มั่นใจปักหมุด ส.ส.พปชร.ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ

ที่จังหวัดพะยา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ในฐานะประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือ

'บิ๊กป้อม'ขนทัพใหญ่บุกขอนแก่น เพิ่มกองทุนหมู่บ้านเป็น 2 แสน ชูอีสานเมืองอุตสาหกรรมทันสมัย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วยแกนนำ นายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค

'บิ๊กตู่' โดนหางเลข! ปล่อยชาวบางกลอยกลับบ้าน หวังคะแนนเสียง

เป็นเรื่อง!  อดีตสว.เมืองเพชร ขวางคำสั่งบิ๊กตู่ ให้ชาวบางกลอยกลับป่าแก่งกระจาน อัดหวังคะแนนเสียง เล็งก่อม็อบถึงหน้าทำเนียบ

กกต. ยังไม่ไฟเขียวใช้หมื่นล้าน 'อุ้มค่าไฟ'

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้อนุมัติการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้าหรือยัง