“พล.อ.ประวิตร”ลงเมืองจันท์ติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำช่วยปชช. ชูอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดสอดรับความต้องการใช้ในพื้นที่ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการแหล่งน้ำจันทบุรี – ภาคตะวันออก เพื่อรองรับ การขยายตัวความต้องการใช้น้ำทั้งระบบ ทั้งภาคการเกษตร และอุปโภคบริโภค รวมถึงนำน้ำส่วนเกิน ป้อนเขตพัฒนาพิเศษ EEC ตามยุทธศาสตร์รัฐบาล มุ่งให้ประชาชนกินดีอยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้น พร้อมขับเคลื่อนปฏิรูปแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เน้นย้ำให้เป็นธรรม และทั่วถึงครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม”

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกทั้งระบบ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำให้ครอบคลุมทุกมิติ เนื่องจากพื้นที่นี้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกอันดับต้นๆ โครงการดังกล่าวยังครอบคลุมในอีก 3 จังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของความกินดีอยู่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมพบปะรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกิน

พลเอกประวิตร ได้ติดตามความคืบหน้า การพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ปัญหาที่ดินทำกิน รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ จากผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในภาพสรุป ปี 61-65 การพัฒนาน้ำในพื้นที่ จ.จันทบุรี จำนวน 704 โครงการ มีปริมาณน้ำเพิ่ม 316 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 95,000 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 17,021 ครัวเรือน สำหรับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่แปลงทุ่งฟ้าผ่า กว่า 4,200 ไร่ อยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ครอบครอง และการบริหารจัดการให้ถูกต้อง

ทั้งนี้จันทบุรี มีพื้นที่ทำการเกษตร3.96 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สำคัญมีปริมาณสูงถึง 766,000 ตัน คาดว่าปี 2565 สร้างมูลค่าสูงกว่า 70,000 ล้านบาท เป็นแหล่งผลิตพืชที่สำคัญของประเทศ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออก โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 4 แห่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย จะสามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ 1 แห่ง คือ อ่างคลองประแกด ความจุ 60.26 ล้านลูกบาศก์เมตร และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ความจุ 80.70 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 และอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ความจุ 68.10 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2567

“ปัจจุบันได้แต่งตั้ง 2คณะอนุกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ และคณะอนุกรรมลุ่มน้ำจังหวัด ที่มีอยู่ 22 แห่ง วางแผนร่วมกันในการกระจายน้ำทั่วภูมิภาค ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในปีนี้ นับว่าได้ผลมาก ไม่มีพื้นที่ใดในประเทศ ที่ต้องประกาศเป็นภัยแล้ง แต่ก็พบว่าหลายพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมในการกักเก็บน้ำ อย่างเช่นจ.จันทบุรี แม้ว่าจะมีปริมาณฝนตกสูงถึง 1,000 พันล้านลูกบาศก์เมตร แต่เก็บน้ำได้เพียง 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลือปริมาณน้ำต้องทิ้งทะเล ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน “

ส่วนอ่างเก็บน้ำวังโตนด เป็นอ่างเก็บน้ำ 1 ใน 4 แห่งที่จะบริหารน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความต้องการ สนับสนุนการเพาะปลูกผลไม้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ สร้างรายได้ให้กับเกษตรภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 4 ที่ เป็นการก่อสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จำนวน 7,503 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง จำนวน 7,097 ไร่ ขณะนี้ยังติดปัญหาการคัดค้านของกลุ่มเอ็นจีโอ ที่มองว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทำให้กรมชลประทานยังไม่สามารถเสนอรายงาน (EHIA) ฉบับสมบูรณ์ต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเพิกถอนพื้นที่บางส่วน

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ได้รับทราบปัญหาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนด ที่ยังติดขัดบางเรื่อง โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับลดแผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพื่อนำเสนอรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามงบประมาณปี 2567 ในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด มูลค่า 6,400 ล้านบาท ตามกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี (2567-2572) ซึ่งหากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทั้ง 4 แห่งแล้วเสร็จ จะทำให้มีความจุของอ่างรวมทั้งหมด 308.56 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่จะสามารถรองรับน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในจังหวัดภาคตะวันออก มักจะเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนมีจำกัด ความต้องการน้ำจืดเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและการขยายพื้นที่การเกษตร ขณะที่ปัญหาอุทกภัย มีสาเหตุมาจากสิ่งกีดขวางทางน้ำและลำน้ำตื้นเขิน เนื่องจากมีพื้นที่ชุมชนหนาแน่น บางพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทำให้น้ำระบายออกสู่ทะเลได้ช้า

ดังนั้นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคตะวันออก 4 แห่ง จะสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ที่จะทำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักแหล่งน้ำให้เพียงพอ รวมทั้งยังมีระบบพัฒนาการผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในชุมชนเมือง การจัดทำผังเมืองและผังการระบายน้ำ ซึ่งทั้งหมดเป็นแผนครอบคลุมที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำภาคตะวันออกได้อย่างยั่งยืน

พลเอกประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ร่วมขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปแก้ปัญหาที่ดินและน้ำที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน มีน้ำกระจายใช้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมในทุกกลุ่ม โดยกำชับขอให้ สทนช. เร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำภาคตะวันออก และแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 6 แห่งให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ให้ครอบคลุมทั้ง การอุปโภค บริโภค พื้นที่การเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะสวนผลไม้ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง สนับสนุนพื้นที่ EEC เพื่อลดปัญหาผลกระทบภัยแล้งและความต้องการน้ำที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ ขอให้ สทนช. เข้าไปศึกษาแก้ปัญหาและบริหารจัดการประตูน้ำ เพื่อลดปัญหาความเค็มของแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง จากน้ำทะเลหนุนไปพร้อมๆกับ การลงทำความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตามได้ ลงติดตามความคืบหน้า โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี ( คลองภักดีรำไพ ) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันมิให้พื้นที่เขตเมือง ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากน้ำท่วม พร้อมกับพบและรับฟังประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการแก้ปัญหาในพื้นที่ หลังจากนั้น ได้เดินทางไปยัง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว อ.แก่งหางแมว เพื่อสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโตนด โดยได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดย พล.อ. ประวิตร’ ยืนยันความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำ ที่มุ่งยกระดับความ ความยั่งยืนและยกระดับการกินดีอยู่ดีในลักษณะมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3 ป.ปึ๊ก 'น้องตู่-น้องป๊อก' อวยพร 'พี่ป้อม' 77 ปี

3 ป.ชื่นมื่นปิดห้องคุย 30 นาที อวยพร 77 ปี 'บิ๊กป้อม' โอบ 'บิ๊กป๊อก' โชว์สื่อถามใครว่า ทะเลาะกัน ปัดต่อสานตรงล็อบบี้ ส.ส.พปชร.ไม่ร่วมประชุมรัฐสภา

หึ่ง 'ป้อม' ต่อสายตรงสั่งสส. เรียงตัว ไม่พอส่ง 'ขาใหญ่' ประกบบังคับล้มสูตร 500 หาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเคลื่อนไหวในการลงมติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. ....

'ชลน่าน' ยืนกระต่ายขาเดียวไม่สังฆกรรมกฎหมายลูก

'เพื่อไทย' ย้ำจุดยืนไม่เข้าร่วมสังฆกรรม เมินแฉดีลลับจับมือ พปชร. ดัน 'บิ๊กป้อม' เป็นนายกฯ ซัด คนแฉหวังทำลาย ลั่น เป็นสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยตอบโต้เสียงข้างมาก