กปน. สรุปผลกิจกรรม “บวร” ปี 5 ต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีสรุปผลสัมฤทธิ์กิจกรรมบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 5“ โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม กปน. นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. นางสาวบุษกร พฤกษอาโนชา นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน.ผู้บริหาร กปน. และผู้แทนจากหน่วยงานต้นแบบ ร่วมพิธี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการน้ำประปา สะอาด ปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการจัดกิจกรรม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 5 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดูแลอุปกรณ์ใช้น้ำภายในบ้าน เลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. ช่วยลดน้ำสูญเสีย รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า กปน. ได้นำหลักการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทยร่วมขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้หน่วยงานต้นแบบดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนตามนโยบายของรมช.มหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)

ด้าน นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า นอกจาก กปน. จะผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน. ยังมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับรองฉลากประหยัดน้ำจาก กปน. ซึ่ง กปน. ได้จัดกิจกรรม “บวร” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2561 กับหน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน แล้วรวม 47 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10% สำหรับปีนี้ กปน. ได้ขยายผลโครงการให้กับหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก 9 แห่ง ได้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันโรคทรวงอก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดสาขลา รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และรร.สมุทรปราการ โดย กปน. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ร่วมชมผ่านนิทรรศการออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน (Metaverse) ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้เรื่องแหล่งน้ำบนโลก จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 “มีน้ำ มีชีวิต” ประกอบด้วยนิทรรศการเรื่องแหล่งน้ำบนโลก น้ำคือชีวิต กปน.กับการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ สถานีที่ 2 “น้ำดี ชีวิตดี” ประกอบด้วยนิทรรศการเรื่องกระบวนการผลิตน้ำประปา, ฉลากประหยัดน้ำของกปน., กปน.แนะนำวิธีการประหยัดน้ำแบบง่ายๆ และการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และ รักษ์น้ำ รักชีวิต ประกอบด้วยนิทรรศการเรื่อง กปน.แนะนำ 5 จุดใช้น้ำภายในบ้านที่ควรดูแลเพื่อสุขอนามัยที่ดี, แนะวิธีตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้าน, แผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan), วิธีทำถังดักไขมันอย่างง่าย และแนะนำวิธีล้างถังพักน้ำใน 4 ขั้นตอน ซึ่งบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถร่วมสัมผัสและเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านทาง https://invirtualevent.com/bovorn5bymwa-exhibition รวมทั้ง กปน. ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็นให้กับผู้แทนหน่วยงานที่สามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดในแต่ละประเภทในกิจกรรม “บวร” ปี 5 จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 2. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 3. รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา เพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA จับมือ กปน. ติดตั้ง Solar Rooftop เสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

วันนี้ (5 ตุลาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

MEA จับมือ กปน. บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ยกระดับงานบริการไฟฟ้า-ประปา

วันนี้ (20 กันยายน 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

เชียงใหม่วุ่น! คันดินแตกขี้หมูทะลักเข้าแหล่งผลิตน้ำประปา

เกิดคันดินบ่อเกรอะฟาร์มหมู ในพื้นที่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทรุดตัวหลังฝนตกหนักตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้น้ำที่ผสมกับของเสียของสุกรในฟาร์ม ไหลทะลักท่วมสวนเกษตร

กปน. ชูกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลังสถาบันการศึกษา หนุนเสริมเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียการใช้น้ำอย่างยั่งยืน

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลัง 5 สถาบันการศึกษา จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ผลงานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท