วุฒิสภามอบรางวัล ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ 74 องค์กร ด้านกระทรวง พม.-พอช. รับรางวัลรวม 9 หน่วยงาน

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 9 หน่วยงานรับรางวัล

รัฐสภา / วันนี้ ( 15 กันยายน)  ที่อาคารรัฐสภา  มีพิธีมอบรางวัล  ‘องค์กรส่งเสริมคนดี  คนเก่ง  คนกล้า’ โดยพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา  เป็นผู้มอบรางวัล มีหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับรางวัล  รวมทั้งหมด 74 องค์กร  เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. รวม 9 หน่วยงาน  ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ มีนายสยาม  นนท์คำจันทร์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

รางวัล ‘องค์กรส่งเสริมคนดี  คนเก่ง  คนกล้า’ เริ่มจัดขึ้นในปีนี้  โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม  วุฒิสภา  จัดโครงการมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ  ปฏิบัติตน  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  คนกล้า  ในชุมชน  สังคม  และประเทศ

พลอากาศเอกประจิน (เสื้อชมพู) มอบรางวัลให้ผู้แทน พอช.

เป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อม  ทั้งความดี  ความเก่ง   และความกล้าควบคู่กันไป   ตลอดจนเพื่อให้องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน   ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และคนกล้า   ในสัดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่อง

“คณะกรรมาธิการฯ  เห็นว่า  หน่วยงานของท่านมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์  โดยได้จัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคนดี  คนเก่ง  คนกล้า  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี  คนเก่ง  คนกล้า  ดังกล่าว....”  ข้อความตอนหนึ่งของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ  ระบุเหตุผลการมอบรางวัลให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ

นายสยาม  นนท์คำจันทร์  ผู้ช่วย ผอ.พอช. เป็นผู้แทนรับรางวัล

ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล  เช่น  กรมการข้าว  กรมประมง  (กระทรวงเกษตรฯ)  กรมพลศึกษา  การกีฬาแห่งประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน่วยงานได้รับรางวัลทั้งหมด 9 หน่วยงาน   สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กรมกิจการผู้สูงอายุ   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ  สำนักงานธนานุเคราะห์  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  การเคหะแห่งชาติ  ฯลฯ

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง พม.ร่วมงานและรับรางวัล

ทั้งนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  หรือ  ‘พอช.’  ได้รับรางวัลจากโครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน

ผู้สร้างสรรค์ความมั่นคงของมนุษย์  ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”  โดย พอช.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  8 หน่วยงาน  เช่น  สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์  วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์  ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  ม.ธรรมศาสตร์  ฯลฯ  จัดประกวดกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นทั่วประเทศครั้งแรกในปี 2559

มีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อยกย่อง  เชิดชู   องค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ดำเนินงานช่วยเหลือ  ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ  โดยมีรางวัลรวม  10 ด้าน  เช่น   ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น  ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน  ด้านการพัฒนาอาชีพ   ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร   ฯลฯ  จนถึงปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตำบลและเทศบาลทั่วประเทศได้รับรางวัลไปแล้ว  จำนวน 41 กองทุน

การประกวดและมอบรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นปี 2563 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดย มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล  ประธานกรรมการสถาบันป๋วย  อึ๊งภากรณ์  ร่วมถ่ายรูปกับผู้แทนกองทุนฯ

 

เรื่องและภาพ :  สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติเฟ้น 5 ปัญหาหลัก ‘สิทธิชุมชน-สิทธิมนุษยชน-กระจายอำนาจ-ศก.ฐานราก-นโยบายรัฐ’ เสนอ รมว.พม.-ครม.แก้ปัญหาประชาชนทั่วประเทศ

พอช. / ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลประชุมวันสุดท้ายที่ พอช. รวบรวมปัญหาจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ 5 ด้าน คือ สิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน การกระจายอำนาจ

เปิดประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติปี 2565 ที่ พอช. ชูประเด็น “สภาฯ เป็นหุ้นส่วนการพัฒนา สร้างการกระจายอำนาจ”

พอช. / ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทั่วประเทศ 200 คน เปิดประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติปี 2565 ที่ พอช. ชูประเด็น “สภาองค์กรชุมชนเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา สร้างการกระจายอำนาจ

3 หน่วยงาน ‘พอช.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์’ MoU.ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ

พอช./ 3 หน่วยงาน พอช.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ – กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคงทั่วประเทศ

14 ปีสภาองค์กรชุมชน...เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น จัดประชุมระดับชาติสภาองค์กรชุมชนตำบล 29-30 พ.ย.นี้ (2)

ตาม ‘พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ มาตรา 30 กำหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

14 ปีสภาองค์กรชุมชน...เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น รูปธรรมจากขอนแก่น-คลองเตย-ชุมพรใช้สภาฯ ปกป้องสิทธิชุมชน (1)

สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีประชาธิปไตยของชาวบ้านจากชุมชนฐานราก ถือกำเนิดมาจาก ‘พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ภาคประชาชนช่วยกันผลักดัน

‘กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. หนุนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมปลูกไม้มีค่าไร่ละ 2 ล้านบาท-สร้างป่าชุมชน-ฝายมีชีวิต

‘กอบศักดิ์ ภูตระกูล’ ประธานบอร์ด พอช. หนุนโครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นละ 2-3 หมื่นบาท