กระทรวง พม.เตรียมจัดงานใหญ่ ครบ 20 ปี “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่าง 29 ก.ย.- 3 ต.ค.นี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจัดงานใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา กระทรวง 20 ปี   “พม. เสริมพลัง  สร้างโอกาส  พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 3 ต.ค.นี้ ที่กระทรวง พม.  สะพานขาว  กรุงเทพฯ เป็นงานมหกรรมด้านสังคม  เพื่อสร้างการรับรู้และแสวงหาความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม  นำไปสู่ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศให้มีคุณภาพ  เป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย

จากกรมประชาสงเคราะห์สู่กระทรวง พม.

งานสวัสดิการสังคมของประเทศไทย  มีพัฒนาการมาจากงานสังคมสงเคราะห์  โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ได้จัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2483 โดยจอมพล ป. เป็นอธิบดีคนแรก มีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง

กรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันคือ ‘กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ’)  เคยใช้ ‘วังสะพานขาว’ เป็นที่ทำการ  อดีตคือ   วังประทับของพระราชโอรสองค์หนึ่งในรัชกาลที่ 5

ในเวลาต่อมา  กรมประชาสงเคราะห์ได้ขยายการดำเนินงานออกไปกว้างขวาง  เช่น  การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี    การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ   การสงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา  ฯลฯ และย้ายไปสังกัดหลายกระทรวง  เช่น  มหาดไทย  แรงงานและสวัสดิการสังคม

ในปี พ.ศ. 2545  มี ‘พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   พ.ศ. 2545’   กำหนดให้จัดตั้ง ‘กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์’  และกำหนดให้แยกกรมประชาสงเคราะห์ออกมาจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ย้ายมาสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ’

ปัจจุบัน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนายจุติ  ไกรฤกษ์  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ  (10 กรกฎาคม 2562 -ปัจจุบัน)  มีหน่วยงานในสังกัด  คือ  สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานรัฐมนตรี  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการผู้สูงอายุ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  การเคหะแห่งชาติ   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสำนักงานธนานุเคราะห์ 

จากโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานดังกล่าว  กระทรวง พม.  จึงมีภารกิจหน้าที่ต่างๆ มากมาย  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย  ทุกช่วงชีวิต  โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง  ผู้ด้อยโอกาส  เด็กทารก  เยาวชน  สตรี  ครอบครัว  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ไร้ที่พึ่ง  ไร้บ้าน  ขาดแคลนที่อยู่อาศัย  ฯลฯ  ดำเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์ “สร้างสังคมดี  คนมีคุณภาพ”

‘ศูนย์ช่วยเหลือสังคม’ เป็นนโยบายหนึ่งที่ รมว.พม. กำลังดำเนินการทั่วประเทศ  เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย

‘20 ปี’ กระทรวง พม.

ในเดือนตุลาคมนี้  กระทรวง พม. ดำเนินงานมาครบ 20 ปี  จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดจัดงาน ‘ 20 ปี พม.“เสริมพลัง  สร้างโอกาส  พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ขึ้นมา  ระหว่างวันที่ 29 กันยายนถึงวันที่ 3 ตุลาคมนี้  ที่กระทรวง พม. สะพานขาว  กรุงเทพฯ 

มีเป้าหมายเพื่อจัดงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและเป็นมหกรรมด้านสังคม และเพื่อสร้างการรับรู้และแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศให้มีคุณภาพ  เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงาน  นิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน  ผลงาน  Solf Power  ที่โดดเด่น  เวทีวิชาการ  การแสดงศิลปะ  วัฒนธรรม  การประมูลทรัพย์จากสำนักงานธนานุเคราะห์  การออกร้านจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญา  ผลิตภัณฑ์จากชุมชน   ฯลฯ

‘22 ปี’ พอช. และวันที่อยู่อาศัยโลก

ขณะเดียวกัน  ในเดือนตุลาคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ ‘พอช.’ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จะดำเนินงานครบ 22 ปี (เปิดดำเนินงาน 26 ตุลาคม 2545)  และได้เข้าร่วมการจัดงาน 20 ปีที่กระทรวง พม.ด้วย 

โดย พอช.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองและชนบท   จะร่วมจัดนิทรรศการ  เวทีเสวนา  การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ  งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  พื้นที่รูปธรรมที่มีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง  เช่น  การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท  การจัดสวัสดิการชุมชน  เศรษฐกิจฐานราก  สัมมาชีพชุมชน  สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ มีเป้าหมาย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนา  และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  

นอกจากนี้ในวันที่ 3 ตุลาคม  ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’  หรือ ‘World Habitat Day’ เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วโลก  ซึ่ง พอช.และเครือข่ายภาคประชาชนได้จัดงานนี้ต่อเนื่องทุกปี    โดยในปีนี้จะจัดขึ้นที่กระทรวง พม. เพื่อนำเสนอรูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย  ฯลฯ

กระทรวง พม. และหน่วยงานในสังกัด ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคมนี้  ที่กระทรวง พม. สะพานขาว  กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเว็บไซต์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ฯ หรือ codi.or.th

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ‘ประกาศเจตนารมณ์’ “แก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยคนจนทั่วประเทศ” ขณะที่ขบวนคนจนเตรียมยื่นข้อเรียกร้องแก้ปัญหา

กระทรวง พม. / การจัดงานสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม ที่กระทรวง พม.

‘อภิสิทธิ์’ อดีตนายกฯ ร่วมงาน ‘20 ปี พม.’ เสนอแนวคิด 5 ข้อ “ปรับโครงสร้างเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”

การจัดงานสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-3 ตุลาคม ที่กระทรวง พม. บรรยากาศคึกคัก หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย

พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดงาน ‘20 ปี พม.’ วันที่สอง ยื่น 11 ข้อเสนอ ‘ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ’ ถึงกระทรวงพม.

เมื่อวันที่ 30 กันยายน มีการจัดงาน ‘20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย’ เป็นวันที่ 2 โดย พอช. และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดเวทีเสวนาที่ห้องประชุมประชาบดี มีผู้แทนกระทรวง พม. ผู้แทนองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมเสวนา

‘World Habitat Day 2022’ และ 22 ปี พอช. เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน

UN – HABITAT หรือ ‘โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ’ กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World Habitat Day’ เริ่มตั้งแต่ปี 2528 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ

‘จุติ’ รมว.พม. เปิดงาน 20 ปีสถาปนากระทรวง พม. “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

กระทรวง พม. / ‘จุติ ไกรฤกษ์’ รมว. พม. เปิดงานสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ครบรอบ 20 ปี “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”