20 ปีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

งานสวัสดิการสังคมของประเทศไทย  มีพัฒนาการมาจากงานสังคมสงเคราะห์  โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ได้จัดตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2483     โดยจอมพล ป. เป็นอธิบดีคนแรก   มีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห์  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง

ในเวลาต่อมา  กรมประชาสงเคราะห์ได้ขยายการดำเนินงานออกไปกว้างขวาง  เช่น  การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี    การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ   การสงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา  ฯลฯ

ในปี พ.ศ. 2545  มี ‘พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   พ.ศ. 2545’   กำหนดให้จัดตั้ง ‘กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์’  และกำหนดให้แยกกรมประชาสงเคราะห์ออกมาจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ย้ายมาสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ’

จุติ  ไกรฤกษ์  รมว.พม. มอบความช่วยเหลือชาวชุมชนบ่อนไก่  กรุงเทพฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้เมื่อไม่นานมานี้ (ภาพจากเฟซบุ๊ก จุติ  ไกรฤกษ์)

ปัจจุบัน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนายจุติ  ไกรฤกษ์  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ  (10 กรกฎาคม 2562 -ปัจจุบัน)  มีหน่วยงานในสังกัด  คือ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กรมกิจการผู้สูงอายุ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน  สำนักงานปลัดกระทรวง  สำนักงานรัฐมนตรี  การเคหะแห่งชาติ   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสำนักงานธนานุเคราะห์

จากโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานดังกล่าว  กระทรวง พม.  จึงมีภารกิจหน้าที่ต่างๆ มากมาย  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย  ทุกช่วงชีวิต  โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง  ผู้ด้อยโอกาส  เด็กทารก  เยาวชน  สตรี  ครอบครัว  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ไร้ที่พึ่ง  ไร้บ้าน  ขาดแคลนที่อยู่อาศัย  ฯลฯ  ดำเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์ “สร้างสังคมดี  คนมีคุณภาพ”

‘ศูนย์ช่วยเหลือสังคม’ เป็นนโยบายหนึ่งที่ รมว.พม.มีนโยบายให้จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ  เพื่อเป็นจุดบริการประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ  และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เป็นกลไกการทำงานที่สำคัญเพราะอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน (ภาพจากเฟซบุ๊ก จุติ  ไกรฤกษ์)

‘20 ปี’ กระทรวง พม.

ในเดือนตุลาคมนี้  กระทรวง พม. ดำเนินงานมาครบ 20 ปี  จึงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดจัดงาน ‘ 20 ปี พม.“เสริมพลัง  สร้างโอกาส  พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ขึ้นมา  ระหว่างวันที่ 29 กันยายนถึงวันที่ 3 ตุลาคมนี้  ที่กระทรวง พม. สะพานขาว  กรุงเทพฯ 

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวง พม.

มีเป้าหมายเพื่อจัดงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและเป็นมหกรรมด้านสังคม และเพื่อสร้างการรับรู้และแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมของประเทศอย่างมีคุณภาพ  เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงาน  นิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน  ผลงาน  Solf Power  ที่โดดเด่น  เวทีวิชาการ  การแสดงศิลปะ  วัฒนธรรม  การประมูลทรัพย์จากสำนักงานธนานุเคราะห์  การออกร้านจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์จากชุมชน  และอาหาร  รวมทั้งการปาฐถาพิเศษ  โดยนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรี  และนายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา  เป็นต้น

‘22 ปี’ พอช. และวันที่อยู่อาศัยโลก

ขณะเดียวกัน  ในเดือนตุลาคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ ‘พอช.’ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จะดำเนินงานครบ 22 ปี (เปิดดำเนินงาน 26 ตุลาคม 2545)  และได้เข้าร่วมการจัดงาน 20 ปีที่กระทรวง พม.ด้วย 

โดย พอช.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองและชนบท   จะร่วมจัดนิทรรศการ  เวทีเสวนา  การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ  งานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  พื้นที่รูปธรรมที่มีความเข้มแข็งสู่การจัดการตนเอง  เช่น  การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท  การจัดสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจฐานราก  สัมมาชีพชุมชน  สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ มีเป้าหมาย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนา  และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  ซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันจันทร์แรกของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’  หรือ ‘World Habitat Day’ เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วโลก  ซึ่ง พอช.และเครือข่ายภาคประชาชนได้จัดงานนี้ต่อเนื่องทุกปี  โดยในปีนี้จะจัดขึ้นที่กระทรวง พม. เพื่อนำเสนอรูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย  ฯลฯ

กระทรวง พม. และหน่วยงานในสังกัด  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคมนี้ที่กระทรวง พม. สะพานขาว  กรุงเทพฯ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเว็บไซต์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ฯ หรือ codi.or.th

 

เรื่องและภาพ :  สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

14 ปีสภาองค์กรชุมชน...เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น รูปธรรมจากขอนแก่น-คลองเตย-ชุมพรใช้สภาฯ ปกป้องสิทธิชุมชน (1)

สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเวทีประชาธิปไตยของชาวบ้านจากชุมชนฐานราก ถือกำเนิดมาจาก ‘พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551’ ที่ภาคประชาชนช่วยกันผลักดัน

‘กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. หนุนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมปลูกไม้มีค่าไร่ละ 2 ล้านบาท-สร้างป่าชุมชน-ฝายมีชีวิต

‘กอบศักดิ์ ภูตระกูล’ ประธานบอร์ด พอช. หนุนโครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ต้นละ 2-3 หมื่นบาท

“การเคหะแห่งชาติ” เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

‘คลองสำโรง จ.สงขลา’ จากคลองเน่าเหม็น-ชุมชนแออัด ก้าวย่างสู่การฟื้นฟู “คลองสวย-น้ำใส-ไร้ขยะ-ชุมชนมีสุข” (2)

คลองสำโรง ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มีความยาวเพียง 5 กิโลเมตรเศษ มีความกว้างประมาณ 40-50 เมตร แต่มีความสำคัญกับชาวสงขลามาแต่อดีต

‘คลองสำโรง จ.สงขลา’ จากคลองเน่าเหม็น-ชุมชนแออัด ก้าวย่างสู่การฟื้นฟู “คลองสวย-น้ำใส-ไร้ขยะ-ชุมชนมีสุข” (1)

คลองสำโรง อ.เมือง จ.สงขลา เป็น 1 ใน 4 ลำคลองสายหลักในประเทศไทยที่กำลังจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมา หลังจากที่มีการเริ่มต้นฟื้นฟูคลองที่เน่าเสียไปแล้ว

7 ภาคีร่วมจัดประกวดองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นระดับชาติ ‘ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิด ศ.ดร.ป๋วย’ ปี 2565

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / 7 องค์กรภาคีร่วมจัดประกวดรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นระดับชาติ “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์