ศักดิ์สยาม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ยกระดับมาตรฐานการพัฒนา และบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวง สร้างความอุ่นใจแก่ผู้ใช้ทาง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างกรมทางหลวง (ทล.) สภาวิศกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร และนายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ โถงอาคารชั้น 1 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพฯ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ทล. สภาวิศกร และ วสท. ในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านงานวิศวกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางของประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครบทั้ง 4 มิติการเดินทาง (บก ราง น้ำ และอากาศ) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุในการเดินทาง และจากกรณีที่อุบัติเหตุคานสะพานกลับรถร่วงหล่นบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน - นาโคก ที่ กม. 34+000 บริเวณสะพานกลับใกล้โรงพยาบาลวิภาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พังถล่ม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งสู่ภาคใต้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความไม่มั่นใจในการเดินทางของประชาชน กระทรวงฯ จึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างของสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศ

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2) สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมให้แก่บุคลากร ให้ครอบคลุมในทุกมิติด้านงานวิศวกรรม ทั้งงานก่อสร้างถนน สะพาน งานสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัย และงานด้านอื่น ๆ รวมถึงสร้างมาตรฐานวิชาชีพในการทำงานของบุคลากรด้านวิศวกรรม 3)แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่าง 3 หน่วยงาน

4) สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากร ด้านวิศวกรรมมีความรู้ ความสามารถ และเพิ่มประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในการดำเนินงานยังต้องให้การสนับสนุนและแนะนำงานทางด้านวิศวกรรม รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษาและคำแนะนำร่วมกับคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพานจากวิศกรผู้เชี่ยวชาญของ วสท. ในการตรวจสอบ และบูรณะถนน/สะพานในความรับผิดชอบของ ทล. อีกทั้งเป็นการแสดงถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างสูงสุด

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ทุกคน ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ กฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการบริการของกระทรวงฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบกับประชาชาชนให้น้อยที่สุด และเกิดความมั่นใจในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ ทล. เร่งดำเนินการตรวจสอบสะพานในความรับผิดชอบ โดยบูรณาการความร่วมมือกับสภาวิศวกรและ วสท. เพื่อร่วมกันตรวจสอบ ออกแบบ และบูรณะซ่อมแซมสะพานของ ทล. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ศักดิ์สยาม" เป็นประธานในพิธีงานวันคล้าย วันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย “50 ปี แห่งผู้นำนวัตกรรมทางพิเศษ”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันก่อตั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครบรอบ 50 ปี พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หน่วยงานคมนาคม เร่งแก้ไขปัญหาความแออัดท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าไทย

รองโฆษกรัฐบาล เผย หน่วยงานคมนาคม เร่งแก้ไขปัญหาความแออัด ท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าไทย หลังเอเปก-ไฮซีซัน ตามข้อสั่งการนายกฯ

“ศักดิ์สยาม” ตรวจติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และการอำนวยความสะดวกในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการในการเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และการอำนวยความสะดวกในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค พร้อมด้วยนายวิรัช พิมพะนิตย์

"ศักดิ์สยาม"เป็นประธานพิธีทดลองเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายา – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เผย ไทยสไมล์บัส นำรถวิ่งรับส่ง ประชุมผู้นำเอเปค สุดภาคภูมิใจ คนถามประเทศไทยมีรถแบบนี้วิ่งด้วยหรือ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล

ลุยเต็มสูบ ตอบแทนความทุ่มเท ! “อนุทิน” ไฟเขียว สธ.เพิ่มค่าตอบแทนบุคลากร

23 พฤศจิกายน 2565 ที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าในการขึ้นค่าตอบแทนของบุคลากรด้านการสาธารณสุข

ปชป.อัดเด็กภูมิใจไทยจับสภาเป็นตัวประกัน หลังขู่หากกฎหมายกัญชาคว่ำ 30 สส.จะลาออก

น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย และนายคารม พลพรกลาง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงข่าวร่วมกันขู่หากสภาฯไ