เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ วว. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศมากว่า 20 ปี จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม” มุ่งถ่ายทอดผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนประยุกต์ใช้งานวิจัยด้านป่าไม้ เพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำอย่างเป็นรูปธรรม

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า มูลนิธิไทยรักษ์ป่ามีภารกิจสำคัญด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยตั้งต้นของพลังงานและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด บนหลักการที่ว่า “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” มูลนิธิฯ จึงมีบทบาทในการร่วมผลักดันและส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์ ช่วยดูแลรักษา และอยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน ไม่เกิดการทำลายหรือเผาป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย

“ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 หน่วยงาน มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเปรียบเสมือน “โซ่ข้อกลาง” ที่ช่วยประสานและผลักดันผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้เกิดการประยุกต์ใช้จริงในท้องถิ่น เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ลดปัญหาการเผาป่า รวมถึงใช้งานวิจัยด้านป่าไม้ของ วว. มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามหลักการบริหารจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “วว. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเอ็กโก กรุ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าต้นน้ำ สนับสนุนงานวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม วว. ยินดีที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา และบริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมหรือ BCG โมเดล”

ทั้งนี้ ในปี 2563-2564 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ วว. ได้ร่วมกันนำเทคโนโลยี “การเพาะเชื้อเห็ดป่าไมโครไรซา” ไปขับเคลื่อนการพัฒนาป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเพาะเชื้อเห็ดป่า นับเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลสร้างพื้นที่สีเขียว ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดการเก็บเห็ดป่าโดยใช้วิธีการเผาทำลายป่าไม้ และปัญหาหมอกควันในอนาคต และยังได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาลูกประ หรือลูกกระ ซึ่งเป็นเมล็ดของต้นประ ไม้ยืนต้นที่พบได้ในพื้นที่ทางใต้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บ้านในหมง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้คนอยู่ร่วมกับป่าเพื่อสร้างรายได้ เสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กำไร Q3 เฉียด 2,400 ล้านบาท

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กำไรสุทธิ Q3/66 เฉียด 2,400 ล้านบาท ทะลุ 704% เร่งปิดดีลใหญ่พอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าคัมแพซ สหรัฐอเมริกา พร้อมหาโอกาส M&A โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและพลังงานสะอาด รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เอ็กโก กรุ๊ป เร่งเครื่องสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ปรับเป้า ปักหมุด Net Zero ปี 2050

เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ท่ามกลางความท้าทายของปัจจัย 4D+1E ในยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เอ็กโก ลุยตลาดสหรัฐซื้อหุ้น 50% โรงไฟฟ้าคัมแพซ

เอ็กโก กรุ๊ป ลุยตลาดสหรัฐอเมริกาต่อเนื่อง ซื้อหุ้น 50% ในพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้าคัมแพซ กำลังผลิตรวม 1,304 เมกะวัตต์ สร้างโอกาสการเติบโตให้บริษัทในตลาดต่างประเทศ

เอ็กโก กรุ๊ป เร่ง จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1 พันเมกฯปีนี้

เอ็กโก กรุ๊ป เร่ง COD โรงไฟฟ้ารวม 1 พันเมกฯปีนี้ พร้อมปรับแผนลุยพัฒนาพลังงานสะอาด เพิ่มเป้าเป็น 30% ในอีก 7 ปี ลุยพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดนเจนนำร่องในโรงไฟฟ้าลินเดน อเมริกาปักหมุดสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กำไรไตรมาส 1 ทะลุ 2,022 ล้านบาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2566 มีรายได้รวม 15,125 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,022 ล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าเคซอนและซานบัวนาเวนทูรา ฟิลิปปินส์ เดินหน้าเตรียมพร้อมยื่นประมูลโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนส่วนขยายที่จะเปิดรอบเพิ่มเติมของภาครัฐ และแสวงหาโอกาสลงทุนธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

'เอ็กโก' ขายหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 'สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่' ในอินโดนีเซีย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศขายหุ้นทั้งหมดในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 3 แห่ง ในประเทศอินโดนีเซีย ให้แก่บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยเอ็กโก กรุ๊ป มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มมากขึ้น