ทส. จัดพิธีเชิดชูเกียรติ 39 รางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” พร้อมขยายผล อปท. ทั่วประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

วันนี้ (5 กันยายน 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39 รางวัล พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโชว์นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี
ค.ศ. 2065 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่า “จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีคน
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา จะช่วยให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ประชาชนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาเมืองไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้น เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีความสมดุลในทุกมิติ อาศัยความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน และชุมชนกับท้องถิ่นต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง พร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ทั้งนี้ เทศบาลทุกแห่งที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ถือได้ว่าเป็นเมืองแนวหน้าของประเทศ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองของตนเอง คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความสมดุลของสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อส่งต่อทรัพยากร ธรรมชาติ ที่มีคุณค่าไปสู่คนรุ่นถัดไป และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่เทศบาลที่ชนะเลิศยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ทั้ง 6 รางวัล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วังสระปทุม ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ชนะรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเทศบาลอื่นอีกด้วย”

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ โดยการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนเมืองแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งสำหรับพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖5 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วยการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นเกียรติแก่เทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล พิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศ 33 รางวัล แบ่งเป็น “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 23 รางวัล และ “เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 10 รางวัล พร้อมแสดงนิทรรศการ

ผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”และ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป”

ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล แบ่งเป็น “รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ” 3 รางวัล ประกอบด้วย เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ “รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ” 3 รางวัล ประกอบด้วย เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต. เปิดสถิติร้องทุจริตเลือกตั้ง สส. ยื่นศาล 2 สำนวน ยังลุ้นอีก 77 เรื่อง

กกต. เปิดสถิติร้องเรียนเลือกตั้ง สส. ปี 66 จำนวน 365 เรื่อง เทียบกับปี 62 แล้วลดลง เผยสั่งไม่รับ 159 คำร้อง ยื่นศาล 2 สำนวน ยังลุ้นอีก 77 เรื่อง

ร้อง ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง 'เศรษฐา - สส.เพื่อไทย'

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและ สส.เพื่อไทย หลังหลุดปากพูดต่อหน้าที่ประชุม สส. เพื่อไทย

สส. หนุนเครือข่าย เสริมพลัง ทส. และ มท. ลดขยะอาหาร มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"พล.ต.อ.พัชรวาท" ชวนคนไทยเที่ยว "สวนสัตว์เชียงใหม่" แลนด์มาร์ก "แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ วิจัย สัตว์ป่า" เปิดรับฤดูหนาว

พล.ต.อ.พัชรวาท" ตั้งเป้าปีหน้า "สวนสัตว์เชียงใหม่" ปั๊มเม็ดเงินเกือบ 100 ล้านบาท หลังเพิ่มสัตว์นานาชนิดดึงดูดนักท่องเที่ยว-มีกิจกรรมหลากหลาย พร้อมชวนคนไทย หนาวนี้ปักหมุดเที่ยวจุดแลนด์มาร์ก "แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ วิจัย สัตว์ป่า" เชิญชวนสักการะ "พระนวพุทธมหาบารมี"

'ก้าวไกล' ผวาสูญพันธุ์! ลุ้นศาล รธน. ตัดสินคดีหาเสียงแก้ 112

'ศิริกัญญา’ ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินคดีหาเสียงแก้ 112 หวังแคล้วคลาดปลอดภัย รับเจอมาเยอะ ผวา ‘ก้าวไกล’ สูญพันธุ์ เหตุ สส. ลงชื่อหนุนหลายคน

“ป่าชุมชนบ้านต้นตาล” จ.นราธิวาส คว้ารางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป สนับสนุนป่าชุมชนขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า