‘พล.ต.อ.อดุลย์’ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา นำคณะลงเบตง ติดตามสถานการณ์แรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้

วันที่ 8 กันยายน 2566 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานทั่วไปและการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ในวันนี้คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่มายังอำเภอเบตง เพื่อศึกษาและรับฟังในประเด็นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานทั่วไป การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลง และแรงงานต่างด้าวรวมทั้งผู้ประกอบการ ตลอดจนสถานการณ์ผู้ประกันตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรณีศึกษาด้านแรงงานที่สมควรถูกหยิบยกมาเพื่อพิจารณาความสำเร็จที่เกิดขึ้น แนวทางที่กำลังเป็นอยู่ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ต้องดำเนินการให้ลุล่วง เพื่อการพัฒนาภาคแรงงานเป็นเบื้องต้น จนนำไปสู่การปฏิรูปประเทศให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในที่สุด สำหรับจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดใต้สุดของไทย โดยเฉพาะอำเภอเบตง มีศักยภาพด้านพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ชายแดนมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยวรวมทั้งภาคการผลิตมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารารูปแบบใหม่ๆ เนื่องจากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศของรัฐบาลสำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 260,794 คน ผู้มีงานทำ 258,369 คน ผู้ว่างงาน 2,163 คน ผู้รอฤดูกาล 262 คน ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 121,300 คน แรงงานนอกระบบ 133,433 คน สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,639 แห่ง ผู้ประกันตนทั้งสิ้น 242,217 คน แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน 3,369คน สถานประกอบการต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 3 อันดับแรก คือ โรงแรมและบริการด้านอาหาร รองลงมา คือ การบริหารและบริการสนับสนุน และการศึกษา ตามลำดับ

“ผลพวงจากการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานกลุ่มต่าง ๆ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลง ทำให้ปัจจุบันเมืองเบตงเติบโตในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดด ที่สำคัญกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่สำคัญของจังหวัดยะลา ถือเป็นสัญญาณที่ดีทำให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ที่สำคัญจะเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขของคนในพื้นที่ตามมาอีกด้วย” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวท้ายสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา มอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.นครพนม

นที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในนามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ลงปราจีนบุรี ติดตามการพัฒนาศักยภาพแรงงาน เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา มอบหมายให้ นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา มอบรถยนต์ โตโยต้า รีโว่ แก่เทศบาลเมืองนครพนม ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล