เปิด ‘ตลาดนัดกะเหรี่ยง’ อุทัยธานี เชื่อมโยงการผลิต-การตลาด ด้าน พอช.เตรียมเปิดพื้นที่ ‘ภูมินิเวศน์ผืนป่าตะวันตก’ 10 จว.จัดการดินน้ำป่า

ตลาดกะเหรี่ยงที่บ้านภูเหม็น  ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  เปิดจำหน่ายวันแรก

อุทัยธานี / เปิดตลาดกะเหรี่ยงที่บ้านภูเหม็น  อำเภอห้วยคต  เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยงและชาวบ้านใกล้เคียงนำผลผลิตที่เพาะปลูกและสินค้าในครัวเรือนมาจำหน่าย  สร้างรายได้  เชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบ้านมั่นคงชนบทที่ พอช.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทุกมิติ  ทั้งเมือง-อำเภอ  ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย  ที่ดินทำกิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  และสังคม  เตรียมขยายพื้นที่ ‘ภูมินิเวศน์ผืนป่าตะวันตก’ ชุมชนกะเหรี่ยง 10 จังหวัด  เพื่อจัดการดินน้ำป่า  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้บ้านภูเหม็นเป็นต้นแบบ

ตลาดกะเหรี่ยงเชื่อมโยงการผลิต-การตลาด

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) เวลา 9.00 น.  ที่บ้านภูเหม็นกลาง  ตำบลทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  มีการเปิด ตลาดนัดกะเหรี่ยง’ เพื่อเป็นตลาดให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงในตำบลทองหลางและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนำสินค้าเกษตรและผลผลิตในครัวเรือนต่างๆ มาจำหน่าย  โดยมีนายนพดล  พลเสน  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) เข้าร่วมงาน  มีชาวบ้านนำสินค้าต่างๆ มาจำหน่ายประมาณ 30 ราย 

นายนพดล  พลเสน  กรรมการผู้ช่วย รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมงาน

เช่น  ข้าวไร่ปลอดสารเคมี  พืชผักต่างๆ  ฟักทอง  ฟัก  มะเขือ  พริก  ผลไม้  สับปะรด  แตง  ผักสวนครัว  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  อาหารกะเหรี่ยง  เช่น  ขนมจีน  แกงไก่ใส่หยวกกล้วย  เครื่องจักสาน  ผ้าทอ  ย่าม  ชุดกะเหรี่ยง  ฯลฯ  โดยมีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าตลอดทั้งวัน

นายอังคาร  คลองแห้ง  ผู้นำกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น  กล่าวว่า ตลาดกะเหรี่ยงเป็นการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด  เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยงและชาวบ้านใกล้เคียงนำผลผลิตที่ปลูก  หรือสินค้าต่างๆ  มาวางขาย  ไม่ต้องขายผลผลิตผ่านพ่อค้าเหมือนแต่ก่อน   มีอาหารและขนมกะเหรี่ยง  เช่น  แกงไก่ใส่หยวกกล้วย  แกงเผือก  ขนมทองโย้  มีการแสดงศิลปะ  ดนตรี  การเต้นและร้องเพลงของเยาวชนกะเหรี่ยง  เป็นลานวัฒนธรรมด้วย  เปิดตลาดทุกวันเสาร์   และต่อไปจะเปิดเป็นลานกางเต๊นท์ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติเหมือนกับที่ตลาดแก่นมะกรูด  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี

ภูเหม็นโมเดลขยายพื้นที่ภูมินิเวศน์ผืนป่าตะวันตก 10 จังหวัด

นอกจากตลาดนัดกะเหรี่ยงแล้ว  ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  เช่น  ประปาภูเขา  เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีน้ำใช้ในแปลงเกษตรตลอดทั้งปี  การสร้างพื้นที่สีเขียว  เพาะกล้าไม้  ปลูกต้นไม้มีค่า  เช่น  สัก  พะยูง  ยางนา  มะค่า  ประดู่  ฯลฯ  ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่  สร้างฝายชะลอน้ำ 2  แห่ง  จัดตั้งเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำในห้วยภูเหม็น 

ลุงอังคาร  คลองแห้ง  ผู้นำกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นกับระบบประปาภูเขาสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ด้านวัฒนธรรม  เปิดโรงเรียนสอนการเขียน-อ่านภาษากะเหรี่ยง  อนุรักษ์ศิลปะ  การรำ-ร้องเพลงกะเหรี่ยง  จัดตั้งพิพิธภัณฑ์กะเหรี่ยง  ด้านเศรษฐกิจ  เช่น  เปิดตลาดนัดกะเหรี่ยง  ฯลฯ  รวมงบประมาณที่ พอช.สนับสนุน 1 ล้านบาทเศษ

สมบัติ  ชูมา   สถาบันธรรมชาติพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี  ในฐานะที่ปรึกษาการพัฒนาบ้านภูเหม็น  บอกว่า  ที่ผ่านมาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจนประสบผลสำเร็จ  รวมทั้งได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมดังที่กล่าวไปแล้ว   ถือเป็นต้นแบบที่จะนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ  เพราะยังมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดต่างๆ  10 จังหวัด  จากแม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงเพชรบุรีที่ยังประสบปัญหาทั้งเรื่องที่ดินทำกิน  วิถีชีวิต  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม 

สถาบันธรรมชาติพัฒนาจังหวัดอุทัยธานีจะร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดำเนินงานในรูปแบบของ ภูมินิเวศน์ผืนป่าตะวันตก เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากร  ดิน  น้ำ  ป่า และวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยงมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น  คาดว่าจะเริ่มงานได้ภายในปีนี้  สมบัติบอกถึงแผนงานการขยายพื้นที่ดำเนินโครงการ

ชาวกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็นร่วมกันต่อสู้เพื่อรักษาผืนดิน  วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

บ้านมั่นคงชนบทอำเภอห้วยคต’  แก้ปัญหาทุกมิติ ทำทั้งเมือง

ตลาดนัดกะเหรี่ยงเป็น 1 ในโครงการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สนับสนุนชุมชนตาม โครงการบ้านมั่นคงชนบทอำเภอห้วยคต .อุทัยธานี’ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน  ที่อยู่อาศัย  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน  เป็นการแก้ไขปัญหาทุกมิติและดำเนินการทั้งเมือง-อำเภอ เริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี 2564  ที่ผ่านมา  

ก่อนหน้านั้นขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน 3 ตำบล   คือ   ห้วยคต  สุขฤทัย  และทองหลาง  สำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนทั้ง 3 ตำบล  เช่น  ปัญหา  ความต้องการของชุมชน  เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท  เช่น  การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  การส่งเสริมอาชีพและรายได้   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดย พอช. สนับสนุนกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือทำงาน   และสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ

ชาวห้วยคตประชุมหารือวางแผนพัฒนาชุมชน

ในปีงบประมาณ 2564-2565  พอช. ได้อนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของผู้มีรายได้น้อยอำเภอห้วยคต  3 ตำบล  รวม  791 ครัวเรือน  งบประมาณรวม 37.1 ล้านบาทเศษ  แยกเป็น  ตำบลห้วยคต  งบประมาณ 12.9 ล้านบาท  มีโครงการที่สำคัญ  เช่น  ซ่อมสร้างบ้าน (154  ครัวเรือน  งบ 4 ล้านบาทเศษ)  เจาะบ่อบาดาล  ส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ผล  เลี้ยงเป็ด  ไก่   ฯลฯ  ปลูกป่าพื้นที่ป่าต้นน้ำ 

 ตำบลสุขฤทัย  งบประมาณ 12.9  ล้านบาท  มีโครงการสำคัญ  เช่น  ซ่อมสร้างบ้าน  ขุดบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์  ส่งเสริมการปลูกกล้วย  ผักสวนครัว  อาชีพ   และ ตำบลทองหลาง  งบประมาณ 11.3 ล้านบาทเศษ  ซ่อมแซมบ้าน  (219  ครัวเรือน  งบ 6.4 ล้านบาท) ส่งเสริมอาชีพ  สร้างแหล่งน้ำ  ประปาภูเขา  วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง  ตลาดชุมชน  หรือ ตลาดกะเหรี่ยง  ที่มีการเปิดตลาดในวันนี้

ลงแรงช่วยกันซ่อมสร้างบ้านให้ครอบครัวที่มีความเดือดร้อนที่ตำบลสุขฤทัย

เชาวลิต เอี่ยมละออ   คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี  กล่าวว่า  โครงการต่างๆ  ดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมา   เช่น  การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท  ขณะนี้ซ่อมสร้างบ้านในตำบลห้วยคตและสุขฤทัยไปแล้วกว่า 100 หลัง   โดย พอช.สนับสนุนงบประมาณครัวเรือนละ 25,000-40,000 บาท  ตามสภาพของบ้านที่ต้องซ่อมสร้าง

 “แต่ละหมู่บ้าน  แต่ละตำบลจะมีการจัดตั้งตัวแทนขึ้นมาดำเนินโครงการ  เช่น  คัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะยากจน  มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  มีกรรมการจัดซื้อ  ตรวจสอบวัสดุ  ตรวจสอบการซ่อมสร้าง  และใช้วิธีการลงแรงช่วยเหลือกัน  เพื่อประหยัดงบประมาณ  ทำให้ซ่อมสร้างได้เร็ว  ส่วนในปี 2565 จะทยอยซ่อมสร้างบ้านในส่วนที่เหลือ  รวมเป้าหมายทั้งหมด 791 ครัวเรือน  นอกจากนี้ก็จะเริ่มโครงการส่งเสริมอาชีพ  สร้างรายได้  และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ  โดยใช้สภาองค์กรชุมชนแต่ละตำบลเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน นายชวลิตบอกถึงความคืบหน้าและแผนงานที่จะทำต่อไป

เรื่องและภาพ  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พลังสตรีปัตตานีที่ ‘รูสะมิแล’ ‘สร้างสวัสดิการ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน’

ปัตตานีหรือ ‘ปาตานี’ เป็นเมืองท่าค้าขายทางทะเลที่มีความสำคัญมาแต่โบราณ ดินแดนแห่งนี้ในอดีตเคยมี ‘กษัตรีย์’ หรือ ‘รายา’ ปกครองอาณาจักรต่อเนื่องมานานถึง 4 พระองค์ (พ.ศ.2127-2231)

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์-หน่วยงานภาคีร่วมจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี” ที่ชุมชนซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

รามคำแหง 39 / สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดงานเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก 2566 “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี”

“บ้านมั่นคง...ใต้ร่มพระบารมี” ที่วังทองหลาง กรุงเทพฯ ต้นแบบชุมชนบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ในยุคที่ที่ดินในกรุงเทพฯ มีราคาแพงระยับ โอกาสที่ผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีที่อยู่อาศัยในเมือง มีบ้านเป็นของตัวเองคงจะมีไม่มากนัก แต่ที่ชุมชนย่านซอยรามคำแหง 39

พอช.หนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนภาคใต้ 14 จังหวัด สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลุ่มสตรีร่วมพัฒนาชุมชน

ภาคใต้/ พอช.หนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยในภาคใต้ 14 จังหวัด เผยตลอดช่วง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2546-2566 พัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการ ‘บ้านมั่นคงเมืองและชนบท’

จังหวัดปัตตานี-หน่วยงานภาคี-พอช.จัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ ภาคใต้ “ผนึกพลังเครือข่ายชุมชน...สู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

จังหวัดปัตตานี เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาคี และ พอช.ร่วมจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ ภาคใต้ที่ปัตตานี ชูประเด็น “ผนึกพลังเครือข่ายชุมชน สู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

เส้นทางสู่บ้านมั่นคงของคนเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี “6 ปี....ความหวังที่ยังรอคอยของคนอยากมีบ้าน”

“เมื่อก่อนผมอาศัยอยู่ในที่ดินรถไฟ...อยู่มาตั้งแต่ปี 2540...ช่วงปี 2560 เจ้าหน้าที่มาบอกว่าจะมีการขยายทางรถไฟ ให้รื้อย้ายออกไป ชาวบ้านยังไม่ได้เตรียมตัว เพราะไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหน อยู่ๆ เจ้าหน้าที่ก็เอารถแบ็คโฮเข้ามารื้อ