กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565 ทรงแนะนำเป็นหมอ พยาบาล ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา

7 มิ.ย.2565 – เวลา 14.07 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ

การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ากราบทูลถวายรายงาน และขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกบุคลากรใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 686 คน เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่เข้ารับพระราชทานพระโอวาทในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร (จำนวน 33 คน) ที่ปรึกษา (จำนวน 15 คน) บุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนการแพทย์ (จำนวน 339 คน) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทั่วไป (จำนวน 228 คน) อาจารย์ (จำนวน 55 คน) ข้าราชการยืมตัว (จำนวน 5 คน) และบุคลากรในส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (จำนวน 11 คน) โดยมีผู้แทนบุคลากรผู้เริ่มปฏิบัติหน้าที่จากสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “..เราต้องถือว่า เราเป็นหมอเป็นพยาบาล มีทำหน้าที่ ที่จะต้องทำให้เขาดีขึ้น ให้คนไข้ดีขึ้น ไม่ใช่เฉพาะแต่กาย ให้ดีขึ้นด้วยใจด้วย ใจเนี่ยสำคัญกว่ากายอีก เพราะว่าถ้าใจเราดีแล้วกายของเรา มันก็จะดีตามด้วย การรักษาคนไข้ พี่ขอแนะนำว่า ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา เรา เวลาเรายากลำบากเรารู้สึกอย่างไร เราก็ต้องคิดว่า คนไข้เขาก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน…”
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสืบสานตามรอยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่นำวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศไปใช้ในการดูแลคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตตามพระปณิธาน ตามแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปีพุทธศักราช 2565-2570 ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ ทั้งด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ภายใต้การจัดการศึกษาของ 3 วิทยาลัย ได้แก่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และการพัฒนายกระดับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สู่สถาบันการแพทย์ครบวงจร ขนาด 400 เตียง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” รวมถึงการมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถาบันบริการด้านโรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและข้อ และการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนการมุ่งสร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูงในการสร้างงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเททองหล่อพระบรมรูปในหลวง ร.9

18 มิ.ย.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เสด็จ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในภาคเหนือ

ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการวางรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ทรงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่คนไทย

7 มิ.ย.2565 - เวลา 14.30  น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินไปทรงเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงมีพระดำรัสบูรณะพระราชวังสนามจันทร์อย่างถูกวิธี

7 มิ.ย.2565 - เวลา 10.09 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

17 พ.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยายเปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพทซีที