'ทิพานัน'ย้อน 'พิธา' แสบบอกให้กลัดกระดุมเม็ดแรกเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อพรรคอย่างเดียว

'ทิพานัน'แจงยิบประโยชน์ 9 ประการเอื้อรายย่อย ยันรัฐบาลออกกฎกระทรวงผลิตสุราไม่ได้ตัดหน้าใคร แต่ตัดสินใจทำเพื่อประเทศชาติ-ประชาชนให้ทันสมัยแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

02 พ.ย.2565 - น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าว (ก.ก.) กล่าวถึงการออกกฎกระทรวงนี้ว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้สนใจประชาชน เเค่กลัวเสียหน้า กลัวขัดผลประโยชน์นายทุน ว่าเป็นการแสดงความเห็นที่ไม่เห็นประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง เอาผลการเมืองของตนเองเป็นหลัก ทั้งที่ ประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 มีประโยชน์กับประชาชน 9 ประการ ดังนี้

1. กฎกระทรวงบังคับใช้ได้ทันเหตุการณ์ ทันที เหมาะกับบริบทของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสุราที่เปลี่ยนไป 2. สอดคล้องกับสภาพการณ์ในเชิงธุรกิจและการขออนุญาตจะทำได้ง่ายขึ้น 3.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากขึ้น เกิดความเท่าเทียมในการเข้าสู่ตลาด ไม่กีดกันทางการค้า 4.สุราได้คุณภาพมาตรฐานและเกิดการแข่งขันด้านกลไกตลาดที่เป็นธรรม 5.คุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคให้ปลอดภัยได้มากกว่า 6.ดูแลสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ด้วยมีกฎหมายควบคุมไว้แล้ว 7.รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน 8.จัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เพิ่มรายได้เข้ารัฐที่จะส่งต่อให้สังคม และ 9.อุดช่องโหว่เรื่องไม่ควบคุมการผลิตสุรา ที่มิใช่เพื่อการค้า

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า เมื่อได้พิจารณาศึกษาบทบัญญัติในกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้จากการปลดล็อคการผลิตสุรา จะกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย และสร้างประเทศที่ไม่ผูกขาด และผู้บริโภคก็ยังปลอดภัย ดังนี้ ปรับกฎสำคัญคือ อนุญาตให้ผู้ผลิตที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้รับอนุญาตสามารถผลิตสุราในครัวเรือนได้ และหากต้องการเป็นผู้ผลิตก็สามารถทำได้ดังนี้

เบียร์ ผู้ผลิตขนาดเล็ก SME กฎเดิม : ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำลังการผลิต 100,000 ลิตรถึง 1,000,000 ลิตรต่อปี และเป็นบริษัทตามกฏหมายไทยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% กฎใหม่ : ผู้ผลิตขนาดเล็กก็สามารถทำได้เพราะยกเลิกทุนจดทะเบียน ยกเลิกกำลังการผลิต ซึ่งต้องเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตสุราที่มีมาตรฐานตามที่กรมสรรพสามิต กำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

เบียร์ ผู้ผลิตขนาดใหญ่ (อุตสาหกรรม) กฎเดิม : ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทกำลังการผลิต 100,000 ลิตรถึง 10,000,000 ลิตรต่อปี และเป็นบริษัทตามกฏหมายไทยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% กฎใหม่ : ผู้ผลิตขนาดใหญ่ยกเลิกทุนจดทะเบียน ยกเลิกกำลังการผลิต ต้องเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการและจัดทำรายงานตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สุรากลั่นและสุราแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ ขนาดเล็ก (SME) กฎเดิม : ต้องเป็นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนองค์กรเกษตรกรห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทใช้เครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้า กฎใหม่ : โรงสุราการและสุราแช่ที่ไม่ใช่เบียร์ขนาดเล็กยังใช้หลักเกณฑ์เหมือนเดิมและถ้าผลิตสุรามาแล้วหนึ่งปีโดยไม่มีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตสามารถขยายขนาดโรงงานได้ต่ำกว่า 50 แรงม้า

สุราแช่ขนาดใหญ่ (อุตสาหกรรม) กฎเดิม : เป็นบริษัทตามกฎหมายไทยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% กฎใหม่ : เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

น.ส.ทิพานันกล่าวอีกว่า สิ่งที่พรรคก้าวไกล เสนอในร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2565 (สุราก้าวหน้า) ได้ข้อเสนอให้ผู้ผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ทำเพียงแค่จดแจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุรา ชนิดสุรา ขั้นตอนการผลิต และปริมาณการผลิตเท่านั้น อาจเป็นช่องโหว่ที่เสี่ยง ให้การเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ในกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้ตามปกติขั้นตอน
ส่วนในฝ่ายบริหาร ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ตามที่ผู้เกี่ยวข้องเสนอ และ ครม. มีมติประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 การอนุญาตให้ผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า รัฐบาลให้ความสำคัญคือ ต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพและสุขอนามัยในการผลิต สถานที่ผลิตที่จะไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่นในชุมชน และสุราที่ผลิตจะต้องปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐาน

นอกจากนี้มาตรการต่างๆ ในกฎกระทรวงยังมีการคำนึงถึงการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต เป็นกฎหมายที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้บริโภค อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยในสังคม มุ่งหวังที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ผลิตสุรารายใหม่สามารถเข้าสู่ธุรกิจสุราได้ง่ายขึ้นและผู้ผลิตสุราขนาดเล็กรายเดิมสามารถเติบโตได้ภายใต้การกำกับดูแลเรื่องคุณภาพสุราและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องคำนึงถึงผลเสียของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วย

“การทำงานการเมืองของนายพิธา ควรกลัดกระดุมเม็ดแรกที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ไม่ใช่มุ่งผลดีต่อพรรคการเมืองตนเอง การออกมาวิจารณ์กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับฟังความคิดเห็นประชาชนมาแล้ว ออกมาบังคับใช้ปลดล็อกการผลิตเพี่อการค้าและการผลิตเพื่อบริโภค รวมถึงสามารถใช้ได้ทันที ทันสมัย รอบคอบ และที่สำคัญไม่ได้มีการตัดหน้าใคร แต่ตัดสินใจทำ เพื่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริง”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำมาก่อน! แกนนำเพื่อไทย ชูผลงานผลักดันสุราพื้นบ้านตั้งแต่ปี 44 หนุน 'พิธา' ต่อยอดโอทอป

นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ทวีตข้อความว่า "โอกาสของประเทศไทยเปิดกว้างขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่ปี 2544 พรรคไทยรักไทย เราพยายามผลักดันสุราพื้นบ้านและยกระดับสินค้าชุมชนพื้นบ้านหลายตัว

'วิษณุ' งอนสื่อขอไม่ตอบปมเลือกตั้งเป็นโมฆะ หวั่นถูกตีความไม่เป็นธรรมต่อ 'ก้าวไกล'

'วิษณุ' งอนสื่อขอไม่ตอบปมเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกแล้ว แนะไปถามคนอื่น หวั่นถูกตีความไม่เป็นธรรมต่อ 'ก้าวไกล' ทำกระบวนการตั้งรบ.สะดุด

'จตุพร' ตอกย้ำ 'ก้าวไกล' ตั้งรบ.ไมได้ เชื่อ ปชช.ลุกฮือวุ่นวายเป็นไฟลามทุ่ง จบด้วยทหารยึดอำนาจ

'จตุพร 'ตอกย้ำตั้งรัฐบาล 312 เสียงถึงทางตัน เหตุส.ว.ไม่หนุน 'ก้าวไกล' ส่วน 'พิธา' ถูกดองคุณสมบัติ ขณะที่เพื่อไทย เร่งฮุบ ปธ.สภา จ้องหาโอกาสย้ายขั้วไปฝั่ง 188 เสียง ดึง 'ป้อม' นายกฯ แลก ส.ว.ผ่าน 376 เชื่อ ปชช.ลุกฮือวุ่นวายเป็นไฟลามทุ่ง หวั่นจบด้วยทหารยึดอำนาจ