เลขาฯปปช. เซ็นโยกย้าย ผอ. ล็อตใหญ่ 40 ตำแหน่ง

1 ธ.ค.2564 - รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. โยกย้ายข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช.จำนวน 40 ราย ดังนี้ 1.นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดเลย เป็นผอ.สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2.นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก เป็นผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล 3.นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก 4.นายหิรัญ ไชยกันยา ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดบึงกาฬ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว 5.นางสุชาวลี คุ้มพงษ์พันธ์ ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผอ.สำนักบริหารงานคลัง 6.นางตรีนภา คธาวุธ ผอ.สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เป็นผอ.สำนักตรวจสอบภายใน 7.นางฐิติวรดา ประดิษฐเพชร ผอ.สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม เป็นผอ.สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต 8.นางสาววิศรา รัตนสมัย ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน เป็นผอ.สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม 9.นายอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน 10.นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี เป็นผอ.สืบสวนและกิจการพิเศษ

11.นายจำเนียร มูลสาร ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี 12.นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา 13.ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์ 14.นายกุล ภาคเดียว ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น 15.นายเทวฤทธิ์ ผกาแก้ว ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี 16.นายมงคล วุฒินิมิต ผอ.สำนักบริหารงานกลาง เป็นผอ.บริหารสำนักทรัพย์สิน 17.นางวาธินี สุริยวรรณ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผอ.สำนักบริหารงานกลาง 18.นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี 19.นางสาวจันทิรา พัฒนากรสิตานนท์ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ 20.นายณัฎฐภพ ตุลยกุลโรจน์ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม เป็นผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ภาค 1

21.นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม 22.นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด 23.นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดระยอง เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร 24.นายมงคล ศิริจันทร์รัตนา ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดระยอง 25.นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดนครปฐม 26.นายสมยศ กาสี ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก 27.นายอภินันท์ เรืองประเภท ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์ 28.นางฐิติพร สุวรรณกลาง ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดปทุมธานี 29.นางสาวนุชจรินทร์ อินปฐม ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ 30.นายอภิชาติ ปุณยธัญพงศ์ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดตราด เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร

31.นายบดินทร์ กรีธาธร ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสุโขทัย เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรปราการ 32.นายธีรพงศ์ ยอดกุล ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์ 33.นายเนติพล ชุมยวง ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย 34.นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดน่าน เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง 35.นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดแพร่ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดน่าน 36.นางสาวอภิสร์ญา พัดเกร็ด ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี 37.นายจักรินทร์ ชุมจินดา ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช 38.นางสาวสุดใจ ไข่เสน ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา 39.นายคมสันต์ จันทร์รอด ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่ และ40.นายประกอบ มั่งคั่ง ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่ เป็นผอ.ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร