ระทึก! ศาลปกครองอ่านคำพิพากษา 'มหากาพย์โฮปเวลล์'

แฟ้มภาพ

17 ก.ย.2566 –  วันจันทร์ที่ 18  กันยายน 2566  เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๗/๒๕๕๒ คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๓๘/๒๕๕๑ คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๗๙/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๖๖-๓๖๘/๒๕๕๗ ระหว่าง กระทรวงคมนาคม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ร้อง) กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง (คำขอพิจารณาคดีใหม่)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๒๒๑ – ๒๒๓/๒๕๖๒ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง และให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยให้ผู้ร้องทั้งสองปฏิบัติตามคำชี้ขาด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

ต่อมาผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง

ให้รับคำขอพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของผู้ร้องทั้งสองไว้พิจารณา และให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีของผู้ร้องทั้งสองต่อไป เนื่องจากศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่วินิจฉัยว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกรณีที่ข้อกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุด       ใช้ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงชอบที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

แม้ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นไม่มีผลทำให้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๒๑ – ๒๒๓/๒๕๖๒ ซึ่งทำขึ้นโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ใช้บังคับมิได้หรือต้องสิ้นผลบังคับผูกพันลง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๒ วรรคสาม แต่มิได้มีผลเป็นการห้ามมิให้คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ในคดีนี้ นำผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญข้างต้นมาใช้เป็นข้ออ้างในการขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหม่ ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่อย่างใด

ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลปกครอง ยกฟ้อง คดีอดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ ขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่อธิบดีกรมอุทยานฯ ฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชา

ข่าวดี! ศาลปกครองกลาง สั่งเพิกถอนคำชี้ชาดอนุญาโตตุลาการ คดีค่าโง่โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้านบาท

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ชดใช้ ค่าโง่โฮปเวลล์2.4 หมื่นล้าน พร้อมดอกเบี้ยแก่บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หลังศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65

ลุ้นศาลปกครองพิพากษาคดีตัดต้นไม้เหี้ยนตลอดเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียว!

ศาลปกครองนัดอ่านคำตัดสินคดีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฟ้อง รฟม.-อิตาเลียนไทยตัดต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทางแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว ทำให้ปอดคนกรุงลดลง

ได้เวลาเอาคืน! กลุ่มราษฎรหยุดเอเปกร้องศาลปกครองฟ้องตำรวจเรียกค่าเสียหาย 12 ล้าน

กลุ่มราษฎรหยุดเอเปก 2022 ยื่นศาลปกครองฟ้องกลับตำรวจ ปมสลายการชุมนุมประชุมเอเปกปี65 เรียกค่าเสียหายรวม 12 ล้านบาท หวังเป็นบรรทัดฐานหยุดใช้ความรุนแรง พร้อมแช่งแรงเผาพริกเผาเกลือ

3 พรรคเล็กขยับดักทาง กกต. รับรองผลเลือกตั้ง จ่อพ่วงคดีอาญาหลังฟ้องศาลปกครอง!

สืบเนื่องจากกรณี 3 พรรคเล็ก ประกอบด้วยพรรคเพื่อชาติไทย พรรคพลัง และพรรคแรงงานสร้างชาติ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ต่อศาลปกครอง เพื่อให้ผลการเลือกตั้งตกเป็นโมฆะ