วัดมหาธาตุฯ จัดงานสมโภชพระอารามหลวงครบ 338 ปี เฉลิมพระเกียรติในหลวง

26 ก.ย.2566 - สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม , กรมการศาสนา , สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แถลงข่าวการจัดงานใหญ่ สมโภชพระอารามหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ครบ 338 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา นำเสนอความงดงามของวัดคู่วัง - ประวัติศาสตร์ล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงแสงสีและวัฒนธรรมไทย ตลาดย้อนยุค – ตลาดงานคร๊าฟ นิทรรศการ และการนั่งสมาธิที่มีจำนวนคนเข้าร่วมมากที่สุดในโลก ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บันทึกสถิติลงใน Guinness Book of World Records สู่จุดหมายแห่งการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาระดับโลก

พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่การก่อตั้งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเดิมชื่อว่าวัดสลัก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปรากฏศิลาจารึกมีอยู่ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปหินซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดสลัก โดยอักษรที่จารึกนั้นเป็นอักษรในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ใน ปี พ.ศ.2228 และนับจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2566 นับได้ว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์มีอายุครบ 338 ปี

ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการ คุณงามความดีที่บูรพมหากษัตริย์และบูรพาจารย์ผู้ได้สร้างวัดมหาธาตุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของอนุชนคนรุ่นหลัง ทำให้มีความรู้ความสามารถตั้งตนในทางที่ชอบได้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสอนวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน 4 ดังนั้นคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และคณะศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันจัดให้มีการสมโภชพระอารามขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 2 มกราคม พ.ศ. 2567 ภายใต้ชื่อ “งานสมโภชพระอารามหลวงครบ 338 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระอารามแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2326 พระอารามนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์จำนวน 5 พระองค์ เป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎก มีการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยแห่งแรกขึ้น นับเป็นวัดแรกที่ใช้นาม “วิทยาลัย” ในประเทศไทยจากมหาธาตุวิทยาลัย สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นามพระอารามได้เปลี่ยนจากวัดสลักเป็นวัดนิพพานาราม วัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ในปัจจุบัน

การจัดงานนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ใน ปี พ.ศ.2567 และเพื่อรำลึกถึงบูรพพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และเหล่าบูรพาจารย์ ที่ได้สร้างและทำนุบำรุงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาถึงปัจจุบัน

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ยังเป็น 1 ในวัดสวยแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ที่ต้องไปไหว้สักการะ ทั้งยังมีพระบรมสารีริกธาตุ-พระศรีสรรเพชญ์-พระอรหันต์ พระอุโบสถใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร พระมณฑป ตึกแดง ศิลาจารึกดวงชะตา และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นวัดคู่วัง คู่ประเทศที่สำคัญยิ่ง

ภายในงานจะมีการปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา กิจกรรมสั่งสมเสบียงบุญ สวดมนต์ข้ามปี เจริญสมาธิพร้อมกันทั่วโลก หรือการนั่งสมาธิที่มีจำนวนคนเข้าร่วมมากที่สุดในโลก (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) เพื่อบันทึกสถิติลงใน Guinness World Records อีกด้วย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมสืบสานให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นจุดหมายแห่งการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันภายในวัดมี 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด ได้แก่

1) พระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ (พระเจดีย์ทอง) ในพระมณฑป ซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท ทรงสร้างพระมณฑปสูง 10 วา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นที่สักการะบูชา สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ สันนิษฐานว่า ภายในพระเจดีย์ทองนี้ได้บรรจุพระอัฐิ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกไว้ด้วย 2) พระศรีสรรเพชญ์ พระประธานใหญ่ในพระอุโบสถ 3) บวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระราชอนุชาร่วมพระชนกชนนีกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นแม่ทัพผู้ทรงพระปรีชาสามารถสูงทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธี เป็นผู้ก่อสร้างพระราชวังบวรสถาน บูรณะปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุและทรงส่งเสริมงานศิลปะสาขาอื่นๆ 4) พระประธานศิลาแลง (หลวงพ่อหิน) พระประธานในอุโบสถวัดสลัก (ชื่อเดิมของวัดมหาธาตุ) ปัจจุบันประดิษฐานในพระวิหารหลวง 5) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ซึ่งพระสมณทูตไทยได้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ มาปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2361 ปัจจุบันต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์มีอายุ 205 ปี

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ททท.ได้มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวโซนเกาะรัตนโกสินทร์ หนึ่งในนั้นคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ททท.ได้ร่วมกับทางวัดจัดกิจกรรมศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว เป็นอีกมิติที่น่าสนใจในการเชื่อมสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนวัดวาอารามต่างๆ สู่การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ที่จะสร้างความหมายในการเดินทางได้อย่างน่าจดจำ พร้อมทั้งจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กับสถานที่โดยรอบ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ถือเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่ต้องห้ามพลาดในเมืองไทย ความยิ่งใหญ่จากอดีตถึงปัจจุบันนั้น นับเป็นอารามหลวงชั้นเอกพิเศษที่มีเพียงแค่ 1 ใน 6 ของเมืองไทย พระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ททท.จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวสายบุญท่องเที่ยววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นในเกาะรัตนโกสินทร์ ในคอนเซ็ปท์ “เดินเที่ยวเช็คอิน เคล้าถิ่นประวัติศาสตร์”

นางฐนิวรรณ กุลมงคล กรรมการอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า ภายใน “งานสมโภชพระอารามหลวงครบ 338 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” จะมีการจัดการแสดง ILLUMINATE LIGHTING SHOW โดยการใช้แสง สี และ MAPPING ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงาน ใน Concept “การเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญา : JOURNEYING THROUGH LIGHT OF WISDOM” การแสดง ILLUMINATE WITH THAI JAZZ CONCERT ดนตรีที่เชื่อมโยงความงดงามของวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ความผูกพันและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนากับสังคมไทยใน Concept “MINIMAL MUSIC” :ดนตรีเล่าเรื่อง (เครื่องดนตรีน้อยชิ้นแต่เห็นภาพและสร้างสรรค์) โดยเป็นการจัดการแสดง Concert ผสมผสานกับ Mapping Laser Building ลงไปที่ตัวอาคารตามจังหวะเสียงดนตรี เส้นแสงของเลเซอร์ที่ถูกยิงลงบนตัวอาคาร ทำให้ความรู้สึกดูตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่องงานของพระธรรมทูต , นิทรรศการทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการจัดแสดงนิทรรศการ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นับได้ว่าภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีไทยที่หลากหลาย กิจกรรมตลาดโบราณย้อนยุค อาหารและขนมไทยที่มีเอกลักษณ์ กิจกรรมตลาดงานคร๊าฟ (Mahathat Craft Market) จึงใคร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน และเข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีเจริญสมาธิรวมใจไทยพร้อมกันทั่วโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ในปี พ.ศ.2567 ซึ่งจะมีการแจกเทียน LED ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และบันทึกสถิติโลก Guinness World Records อีกด้วย

โดยในงานแถลงข่าวมีการแสดงชุด “นารายณ์ทรงสุบรรณ” เป็นการจำลองเรื่องราวมาจากพระอุโบสถของวัดมหาธาตุ เป็นหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกตรงกลาง เป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษา "กลุ่มโรจน์จรัสฤทธิ์"

พร้อมชิมอาหารไทยโบราณ เช่น ข้าวยำ, เผือกทรงเครื่อง, หมี่กะทิ, จีบนก, ช่อม่วง และผลไม้ต่างๆ ดับกระหายด้วยเครื่องดื่มไทย โอเลี้ยงน้ำผึ้ง, น้ำขิงมะขาม, น้ำนิลมณี(ผักบุ้ง+กานพลู) และเก๊กฮวยโบราณ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวดี 'ยูเนสโก' ขึ้นทะเบียน 'ประเพณีสงกรานต์ไทย' มรดกมนุษยชาติ ด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย”

'ทีเส็บ' จับมือ ททท. ภาครัฐและเอกชน สนับสนุน 'Star For You Meeting Concert'

นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ "ทีเส็บ" เสริมทัพร่วมจับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมภาครัฐและเอกชน เปิดตัวแคมเปญใหญ่ดัน SOFT POWER ไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน หวังสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ด้วย Soft Power Influencer

“เสริมศักดิ์” รมว.วัฒนธรรม เปิดนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “เมือง นคร บุรี” ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ Creative Lab ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ

วธ.จัดใหญ่ 'ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม' เสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกจับต้องไม่ได้

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2566 “ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture” โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ.

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาธาตุ-วัดราชโอรส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร และวัดราชโอรสาราม เขตจอมทองกรุงเทพมหานคร