การศึกษาแบบเดิมอยู่ยาก! เมื่อเศรษฐกิจการค้า-โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนไปแล้ว!!!

ความเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องพัฒนาการ-ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและการเคลื่อนไหวของโลกไอทีและดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังมีความเคลื่อนไหวที่เป็นผลพวงจากภูมิรัฐศาสตร์ซ้อนทับลงมาด้วย ทำให้เกิดการปรับดุลยภาพใหม่ที่เน้นการผลิตจริง (real sector) การจัดการฐานทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งขับเคลื่อนปรับสร้างเศรษฐกิจการค้าโลกเข้าสู่สภาวะดุลและคานอำนาจระหว่างกลุ่มที่ออกแบบ-จัดวางโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่กับความเคลื่อนไหวที่ว่ายวนในโครงสร้างเศรษฐกิจโลกแบบเดิม!

การเติบโต-ปรับตัวของเศรษฐกิจการค้าใหม่ เป็นความเคลื่อนไหวเติบโตจากการเพิ่มบทบาทการผลิตสู่ประเทศกำลังพัฒนาในกลไกการค้าโลก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้า-การกระจายตัวของการค้า เปลี่ยนปรับห่วงโซ่อุปทานและการบริโภคใหม่ มีการเพิ่มการลงทุนโดยตรงสู่ประเทศกำลังพัฒนากับกลุ่มประเทศที่เป็นแกนการผลิตในหลายอุตสาหกรรม ฯลฯ

เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลายมิติ การค้าโลกเปลี่ยนไปอย่างมากจากทศวรรษก่อนหน้าและจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มีการขยายตัวในสินค้าภาคการผลิต เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง รถยนต์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ รวมทั้งอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม ฯลฯ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การกระจายตัวทางการค้ายุคใหม่เกิดขึ้นจากความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยเชื่อมประสาน-จัดแบ่งขั้นตอนการผลิตจากบริษัทข้ามชาติในประเทศที่พัฒนาแล้วมาสู่ประเทศที่กำลังพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ กว่าทศวรรษที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียก้าวขึ้นมาเป็นผู้รับเงินลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และเป็นผู้ออกไปลงทุนตรงระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกทั้งหมดของโลก

ในเรื่องความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสาร เทคโนโลยีการผลิต-ภาพพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ฯลฯ

เมื่อมีการเติบโตขยายตัวของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าใหม่นี้ได้สนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่บนอินเทอร์เน็ต และใช้ประโยชน์จากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีการสื่อสารเชื่อมโลกผ่านโซเชียลมีเดีย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าในมิติของกระบวนการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า การติดต่อลูกค้า และบริการหลังการขาย เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณและประมวลผลที่เชื่อมต่อไปยังเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ การพิมพ์สามมิติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขององค์กร การผลิตและบริการในภาคอุตสาหกรรม การติดต่อสื่อสาร และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน-บุคคลอย่างง่ายดาย-ต้นทุนต่ำ สามารถแบ่งแยกขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ ที่ราคาแพง แต่สามารถเก็บและใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจในทุกระดับ ช่วยในการติดต่อสื่อสารให้ง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้คนในทุกมุมโลกก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถเข้าถึงความรู้ ทักษะ และการเชื่อมต่อถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ที่มีข้อมูล-ความรู้-เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ได้เรียนรู้-เข้าถึงแบบไร้พรมแดน-ไร้ขีดจํากัดของเวลา

เอดีบี (ASEAN Development Bank - ADB) ศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือ ระดับทุนมนุษย์ของประเทศ ความเข้มแข็งทางสถาบัน และความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาเทคโนโลยี! ปัจจัยเหล่านี้สำคัญมากในการช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี บทเรียนที่เกาหลีก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่สำคัญของโลกนั้น เกิดจากการพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้งในการส่งเสริมและการจัดการศึกษา-การพัฒนาฝึกอบรมหลากหลายมิติ เกาหลีมีอัตราส่วนการเรียนระดับปริญญาโทและเอกสูงที่สุดในโลก ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน อุตสาหกรรมของเกาหลีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง ไม่ว่าอุตสาหกรรม ICT เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ผงาดขึ้นเป็นผู้นำตลาดแทนญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 2000 ปัจจุบันจีนและอินเดียกำลังเติบโต-พยายามเบียดแซงอยู่ทุกขณะ ทั้งหมดคือผลพวงที่เทคโนโลยีดิจิตอลส่งให้เกิดการยกระดับความสามารถการผลิตและบริการ-จากฐานพัฒนาคนและการศึกษา!

ความเคลื่อนไหวเหล่านี้-ในโลกวันนี้ เป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนไปข้างหน้าไม่หยุดด้วยความเร็วสูง! การปรับตัวทางการศึกษา-การพัฒนาบุคลากร-พัฒนาทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นฐานสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าของเทคโนโลยี-และผลรวมที่เกิดขึ้นจะขับเคลื่อนการเติบโต-ความก้าวหน้า-และศักยภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจ-สังคม-คุณภาพชีวิต! การศึกษาเดิมๆ เก่าๆ ที่ย่ำอยู่กับที่จะไม่สร้างประโยชน์อันใดอีกต่อไปเลยในกระแสเปลี่ยนผ่านที่เชี่ยวกรากของโลกใบใหม่-วันนี้ นอกจากเป็นความสูญเปล่าที่มากมหาศาล!!!!.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อหยุดระบอบประยุทธ์ แลนด์สไลด์ 310 เสียง ไปถึงได้

การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.นี้ แน่นอนว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า “พรรคเพื่อไทย”จะเป็นพรรคการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้ง

ระยอง : มหานครที่กำลังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงจากโลกเก่าสู่โลกใบใหม่-ที่ขยับขับเคลื่อนวิถีชีวิตสู่โลกดิจิตอลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวอย่างมาก ด้วยฐานความรู้-ความเข้าใจ-เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ หากไม่ต้องการมีชีวิตเพียงเป็นลูกค้า ผู้ซื้อและใช้เทคโนโลยีที่ออกมาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา!

ความหายนะของคนเรา .. เพราะไม่เข้าใจทุกข์!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในกระแสสังคมที่เข้มข้นไปด้วยอำนาจวัตถุนิยม จนสัตว์โลกในยุคสมัย ตกอยู่ภายใต้วัตถุเป็นใหญ่เหนือชีวิต.. มีอิทธิพลบงการให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย จะสุข.. จะทุกข์ก็ได้ จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่งว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้...

ท่าทีสภาสูง โหวตนายกฯ ไม่เลือกคนไม่มีวุฒิภาวะ พ่อคอยไขลาน มาเป็นผู้นำประเทศ

บทบาทของ"สมาชิกวุฒิสภา"(สว.)ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เพราะด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 272

ความยุติธรรมที่ผุพัง-เน่าเฟอะ กับสังคมป่วยไข้ที่กำลังเปลี่ยนผ่าน!!!

กระบวนการความยุติธรรมที่ผุพัง-บิดเบี้ยว-พิกลพิการในบางสังคมเกิดขึ้นจากการสั่งสมในสิ่งแวดล้อมด้านลบและการปรับตัวไม่ทัน

ทุมมังกุ.. โมฆบุรุษ... ในกระแสสังคมปัจจุบัน!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. เดือนมีนาคม เป็นห้วงเวลาต้องจาริกไปพักกายจิตในสัปปายสถาน ตามป่า ภูเขา เพิงถ้ำ ริมลำธาร น้ำตก ที่ไหลตลอดทั้งปี ซึ่งคงไม่มีพื้นที่ใดเหมาะควรยิ่งเท่ากับภาคใต้ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเกาะภูเก็ต กลางทะเลอันดามัน หรือแม่น้ำ ลำธาร น้ำตก ตามป่าภูเขาแถวนครศรีธรรมราช ที่อยู่ในเขตสวนป่าธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ที่ดูแลโดย กรมอุทยานแห่งชาติและกรมป่าไม้..