UNIVERTORY การศึกษาวันนี้.. สู่อนาคตในโลกแวดล้อมใหม่!

โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อน จากความก้าวหน้าของนวัตกรรม-เทคโนโลยี-และความผันแปรทางการเมืองที่คาดเดายาก มีข้อพิจารณาสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการปรับสร้างการศึกษา ที่มีผลรวมต่อผู้คน-สังคมที่กำลังขับเคลื่อนปรับตัวจากวันนี้สู่อนาคตอย่างน่าติดตาม!

การพัฒนาคน-การปรับสร้างการศึกษาในทุกรูปแบบล้วนมีความสำคัญต่อบ้านเมืองยิ่ง การพัฒนาผู้คนในสังคมให้ก้าวหน้าทันโลกเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพราะคุณภาพคน-สังคมมีความสำคัญมากต่อความก้าวหน้าหรือล้าหลังของบ้านเมือง!

เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาคนและการศึกษา คงไม่อาจมองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้านเดียวจากมุมความเคลื่อนไหวต้องการของผู้คน-สังคมที่กำลังเปลี่ยนไป แต่มิติมุมมองที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุมรรคผลในการพัฒนาคนและการศึกษานั้น จะเกิดจากการเปลี่ยน-ปรับสร้างฐานความคิดใหม่-กระบวนระบบปรับตัว-การจัดการ-ปฏิบัติการใหม่ ที่หน่วยงาน-หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องตระหนักเข้าใจอย่างแท้จริง!

การปรับสร้างคนและการศึกษาใหม่นั้น ต้องปรับฐานคิดให้อยู่บนฐานความเป็นจริง-ความเข้าใจถ่องแท้ต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง ที่ต้องเข้าใจ-มุ่งมั่น-ปรับรื้อสร้างความคิดฝังลึก ที่มันกลืนกลายเป็นความเคลื่อนไหว-การปฏิบัติที่คุ้นชินมานานให้ได้! หากไม่เปลี่ยนความคิดฝังลึกที่ติดมา-มองไม่เห็นเค้าโครงความเคลื่อนไหวใหม่-กระบวนระบบใหม่ การจัดการการพัฒนาคน-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การจัดการการศึกษาก็ไม่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจะเป็นแค่เพียงภาพลวง-เปลือกกระพี้-การดิ้นรนเอาตัวรอด-การลอกเลียนตัดต่อดาษๆ เท่านั้น! เป็นกระบวนระบบเก่าในชื่อเรียกใหม่-คำอธิบายใหม่ ที่ไม่เปลี่ยนอะไรจริงๆ เลย! นี่คือความน่ากังวลที่ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ หากต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง-ความก้าวหน้าใหม่ในการพัฒนาคน มีเป้าหมายที่มุ่งการปรับสร้าง-พัฒนาฐานรากของการศึกษายุคใหม่อย่างจริงจัง!

ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์-การศึกษา ที่เคลื่อนผ่านจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวันตกมาถึงยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวันนี้ ที่โลกตะวันออกเฉิดฉายมีความสำคัญ ส่งผลให้ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกปรับตัวสู่โครงสร้างใหม่-เชื่อมการดำรงชีวิตของผู้คนเข้ากับเทคโนโลยี สร้างความก้าวหน้า-มั่นคง-มั่งคั่ง-ความเคลื่อนไหวสื่อสาร-ปฏิสัมพันธ์ใหม่ของสังคมโลกวันนี้ เป็นเรื่องที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ใหม่ การจัดการใหม่ ยกระดับสมรรถนะใหม่ให้ผู้คนแบบเปิดกว้าง มีพลัง รู้จักโลกแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป!

การศึกษาแบบ UNIVERTORY (university + factory) บทเรียนจาก ARAI ACADEMY ของกลุ่มอุตสาหกรรม SNC ได้ปรับสร้างพัฒนาการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างสมรรถนะและประสบการณ์ตรงในงานตามความก้าวหน้าที่ผู้คนยุคใหม่มุ่งหวัง เป็นแบบแผนจากความคิด-ปฏิบัติการใหม่ที่รื้อสร้างย่อยสลายความคิดฝังลึกแบบเก่า! เปิดสู่โลกการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพสมรรถนะและการดำรงชีวิตยุคใหม่ที่มีคุณค่ามีความหมาย! การศึกษา-การพัฒนาบุคลากรระบบนี้เป็นการจัดการความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียน-ผู้เข้าฝึกอบรม ได้ลงมือคิด-ทำ-พัฒนาสมรรถนะ-สร้างประสบการณ์-สร้างความเข้าใจจริงด้วยตัวของตัวเอง และเห็นภาพ-เข้าใจงานจากการสัมผัสครบมิติ เป็นพลังการพัฒนาคนยุคใหม่-สร้างโลกแวดล้อมจริงแบบใหม่ ที่ไม่เป็นไปตามค่านิยมแบบจารีตทางการศึกษา-ไม่ถูกจริตกับระบบ-สถาบันการศึกษาและการจัดการศึกษาแบบที่เอาครูและสถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง!!! 

โลกที่ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม-เทคโนโลยี ได้เชื่อมโลกกายภาพเข้ากับชีวภาพในโลกดิจิทัล ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนไปถึงระบบการผลิต-บริการ–การสื่อสาร/จัดการข้อมูล และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม-และสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางใหม่อย่างมีนัยสำคัญ!

ความเปลี่ยนแปลงทั้งมวลส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา ตำรา วิธีการเรียนการสอน และระบบการศึกษา/การพัฒนาคน ที่สืบทอดมานาน จนมันกลายเป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมไร้ความหมาย ที่คงอยู่แค่ความเคลื่อนไหวตามบงการกฎหมายและอำนาจรัฐราชการ ซึ่งมากด้วยความสูญเปล่า!

ท่ามกลางระบบการศึกษา-สถาบันการศึกษาที่กำลังถูกทำลายล้าง (disruption) รุนแรง ต้องดิ้นรนหนีตายจากโลกแวดล้อมและวิธีคิดยุคใหม่!            การพัฒนาคน-การจัดการศึกษาแบบ UNIVERTORY ได้สร้างการเรียนรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่อย่างมีพลัง โดยเฉพาะกลุ่มงานช่าง งานวิศวกรรม งานดิจิทัล งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียุคใหม่ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลการเรียนรู้สมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นตามฐานความรู้-ทักษะที่ต้องการ ซึ่งมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้จากหน้างาน-การให้คำปรึกษาชี้แนะ-การสร้างประสบการณ์ตรงในทุกขั้นตอนการเรียนรู้แต่ละโมดูล เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนจากการสัมผัสงานจริงแบบเปิดกว้าง ที่สามารถต่อยอดสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้น-ซับซ้อนขึ้นตามฐานสมรรถนะและความต้องการความรู้-ประสบการณ์จริงจนเกิดเป็นความรู้เชิงประจักษ์ ต่างจากการท่องบ่นตามแคตตาล็อกวิชาเรียนแบบเดิม!

UNIVERTORY สร้างทั้งความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และวิธีการที่จะพัฒนาสมรรถนะตามการเรียนรู้และความสนใจ มีผลงานที่จับต้องได้เป็นแรงจูงใจใฝ่รู้ เป็นพลังที่ต่อยอดและไปต่อ ด้วยสภาวะการประจักษ์ตนว่าได้พัฒนาฐานความรู้ความสามารถจนเป็นโภคทรัพย์ความรู้ติดตัวจนตาย การศึกษาเยี่ยงนี้เป็นของจริงที่สอดรับโลกแวดล้อมจริงของผู้คนวันนี้ มันแตกต่างสิ้นเชิงกับการเรียนแบบท่องบ่นและการจัดการศึกษาตามอำนาจสั่งการของรัฐ ที่กำลังดิ้นหนีตายอยู่อย่างทุรนทุรายขณะนี้!.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิพากษ์คำตัดสินคดี8ปี ศาลให้เหตุผลอ่อน-ไม่น่าเชื่อถือ

พอเหตุผลที่ศาลให้มาในคำวินิจฉัยมันอ่อนและไม่น่าเชื่อถือ ก็ทำให้คนตั้งคำถาม เกิดเป็นคำถามเยอะแยะมากมาย จนคนขาดความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของศาล และนำไปสู่ข้อสรุปที่คนเขาปรามาสกันไว้ก่อนแล้วว่า ไม่หวังอะไรกับศาล เพราะดูจากคดีก่อน ๆ ผลก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว และพอมาเจอคดีนี้อีก ผลก็ไม่ได้ต่างกัน

10 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ 'อีอีซี' มุ่งสร้างอนาคตใหม่

เวลาที่เราเสวนาถึง “การศึกษา&การพัฒนาบุคลากร” ที่มีนัยของมิติของการพัฒนาความรู้-ทักษะ-การเติมเต็มคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๑๒) พรรษาประวัติศาสตร์ (ปี ๒๕๖๕) .. ณ นครตักกศิลา

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา... จากที่ได้กล่าวมาในตอนที่แล้ว... แต่ด้วยการจัดการประสานงานของกองโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์เปศวาร์.. รัฐ KP Dr.Abdul Samad Director Archeology & Museums จึงได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไป

มองการเมืองไทยหลัง 30 ก.ย. เสียงสะท้อนถึงแกนนำ ปชป. เราต้องเลิกหลอกตัวเอง

ประชาธิปัตย์จะเติบโตในภาคใต้อีกได้ ต้องเลิกหลอกตัวเองก่อนว่าทุกอย่างกำลังดี เราต้องยอมรับปัญหาอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆ แล้วก็ต้องทบทวนตัวเอง...จนถึง ณ วันนี้ ผมยังไม่เห็นว่าเราจะดีกว่าเดิม อันนี้พูดตรงๆ เราต้องไม่หลอกตัวเองก่อน แต่ยังมีเวลาที่จะพลิกฟื้นตัวเองได้ คือต้องมีจุดยืนที่ชัดในทางการเมือง

รถไฟไทยยุคใหม่ การขับเคลื่อนสร้างความก้าวหน้าใหม่

รถไฟไทยวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มีการพัฒนาเร่งปรับตัว-ปรับระบบ-ปรับบริการ และขยายขีดความสามารถให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในวันนี้อย่างต่อเนื่อง โลกวันนี้ระบบรางพัฒนาขึ้นเป็นระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ที่สำคัญ

จากสุวรรณภูมิ.. สู่แคว้นคันธาระ (ปากีสถาน).... (ตอนที่ ๑๑) พรรษาประวัติศาสตร์ (ปี ๒๕๖๕) .. ณ นครตักกศิลา

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา... จากที่ได้กล่าวมาในตอนที่แล้ว... เมื่อได้ติดตามศึกษาเส้นทางของหลวงจีนฟาเหียนหรือพระภิกษุฟาเหียน ที่ออกจากเมืองจีน จาริกไปเพื่อแสวงหาคัมภีร์พระไตรปิฎกในชมพูทวีป (อินเดีย-ปากีสถาน) ในระหว่าง พ.ศ.๙๔๒-๙๕๗ รวม ๑๕ ปี