บังคับใช้แล้ว! ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานEEC

บิ๊กป้อมลงนามแทนนายกฯ ออกประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานอีอีซีและมีผลบังคับใช้แล้ว มีทั้งสิ้น 7 ข้อ เน้นหลักเรื่องพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน รวมถึงการวางตัว

08 ธ.ค.2565 – พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ลงนามในประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 286 ง ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2565 และมีผลบังคับใช้แล้ว

สำหรับเนื้อหาระบุว่า โดยที่มาตรา 76 วรรคสาม แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2563 ประกอบกับมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (11) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจึงจัดทำประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“ผู้บริหาร” หมายความว่า เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ปรึกษาพิเศษผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้บริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน

“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ข้อ 3 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(2) ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และตามทำนองคลองธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตสานึกที่ดีโดยคำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(3) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์หรือสถานภาพของตนเอง

(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสียสละมีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลาและสถานการณ์ คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รักษามาตรฐานการทางานที่ดีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เชื่อมั่นในระบบการทางานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

(6) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกายสถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของสำนักงาน พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมายและมีวินัย

ข้อ 4 หากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ และจริยธรรมตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมนี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

ข้อ 5 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาจริยธรรมโดยปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

ข้อ 6 ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติตนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามประมวลจริยธรรมนี้ ก็ได้

ข้อ 7 การดำเนินการแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฉลย! '2 ป.' กลับมาจับมือกันได้จริงหรือ

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า 2 ป. จะกลับมาจับมือกันจริงหรือ??? อย่าหลงกระแสอย่างงกับโพล!!!

ฮือฮา 'บิ๊กป้อม' เดินช้อปตลาด อ.ต.ก. พ่อค้าแม่ค้าประชาชนขอถ่ายรูปเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเวลา 08.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางเป็นการส่วนตัวไปยังตลาด อ.ต.ก.

'ทิพานัน' เผยนายกฯ สั่งเดินหน้ารถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ภายใน 6 ปี

"ทิพานัน" เผย “พล.อ.ประยุทธ์”เดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินภายใน6ปี เชื่อมกทม.สู่ อีอีซี ผ่าน 5 จังหวัด ยกระดับการเดินทางทันสมัย ไร้รอยต่อ ดึงดูดนักลงทุน จ้างงานเพิ่มแสนตำแหน่ง เชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียน

พปชร. เคาะ 'บิ๊กป้อม' แคนดิเดตนายกฯ มั่นใจ 1,000 % นั่งคนที่ 30

พปชร. เคาะ 'บิ๊กป้อม' แคนดิเดตนายกฯ คนเดียว ศูนย์รวมใจลูกพรรคเป็นที่เคารพสูงสุด ปลุกใช้ใจบันดาลแรงดันนั่งผู้นำประเทศคนที่ 30 ตั้ง 'บุญสิงห์-สกลธี-อภิชัย' นั่งกก.บห.แทนที่ว่าง