ทอท. ไฟเขียวลงทุน ดอนเมืองเฟส 3 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท รับผู้โดยสารเพิ่ม 40 ล้านคน

บอร์ด ทอท.ไฟเขียวแต่งตั้ง “ศิโรตม์ ดวงรัตน์”นั่งรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ มีผล 20 เม.ย.นี้ พร้อมไฟดฃเขียวแผนพัฒนาโครงการท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถ 40 ล้านคน ขึ้นแท่นศูนย์กลางการบินภายในประเทศ

24 มี.ค. 2566 – รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 มี.ค.2566 โดยมีมติแต่งตั้ง นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) เป็นรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 จนกว่าผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จะเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างผู้บริหาร เนื่องจากสัญญาจ้างผู้บริหารของ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีผลทำให้การดำรงตำแหน่งกรรมการ ทอท.สิ้นสุดลงด้วย

นอกจากนี้ บอร์ด ทอท.ยังมีมติแต่งตั้ง นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการอิสระ ทอท. ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป จึงทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้ 1. นายวราห์ ทองประสินธุ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 2. นายกฤชเทพ สิมลี กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ 3. นายจิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้ ทอท.ดำเนินโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอนุมัติให้ ทอท.จัดใช้กระแสเงินสดในการดำเนินโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 ในวงเงิน 36,829.50 ล้านบาท ซึ่งการชำระค่าก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 จะชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวนตามระยะเวลาก่อสร้างโครงการในช่วงปีงบประมาณ 2566 – 2572 (ตามที่ ครม.ได้อนุมัติ) และจะเริ่มดำเนินการลงทุนทันทีภายในปีงบประมาณนี้

สำหรับรายละเอียดของโครงการ ทดม.ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนขีดความสามารถเดิม และพัฒนาพื้นที่ของ ทดม.ให้เต็มศักยภาพสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาน 40 ล้านคน โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินภายในประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศได้เพิ่มขึ้น 4 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารระหว่างประเทศได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปี อีกทั้งจะเพิ่มหลุมจอดอากาศยาน 12 หลุมจอด เพิ่มจำนวนสะพานเทียบเครื่องบิน 11 สะพาน และปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยาน

ศิโรตม์ ดวงรัตน์

ทั้งนี้โครงการ ทดม.ระยะที่ 3 จะแบ่งรายละเอียดออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่กลุ่มงานที่ 1 : งานพัฒนาด้านทิศใต้ วเงินลงทุน 15,076.996 ล้านบาท ประกอบด้วย1.งานปรับปรุงระบบถนนภายใน ทดม. (ด้านทิศใต้) 2.งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6

3.งานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้นเป็นชานชาลาจอดรับส่งผู้โดยสาร 4.งานปรับปรุงคลังสินค้าหมายเลข 1 และ2 5.งานก่อสร้างกลุ่มอาคารบำรุงรักษา และพื้นที่พักขยะ 6.งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ 7.งานก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัยด้านทิศใต้

กลุ่มงานที่ 2 : งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ วงเงินลงทุน 3,811.253 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.งานปรับปรุงระบบถนนภายใน ทดม. (ด้านทิศเหนือ) 2.งานปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ 3.งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ 4.งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์พนักงาน 5.งานก่อสร้างอาคารรับรองพิเศษ VVIP 6.งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทดม. 7.งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน 8.งานปรับปรุงอาคารส่วนกลาง 9.งานก่อสร้างทางเชื่อมอาคารระหว่างอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. (สนญ.) และ ทดม.

กลุ่มงานที่ 3 : งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน วงเงินลงทุน 3,655.479 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21L/03R และ Exit Taxiway เชื่อมต่อทางขับสาย B และ C 2.งานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศใต้ เพื่อรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการการบินและก่อสร้างลานจอดอากาศยาน และอาคารผู้โดยสาร General Aviation (GA) 3.งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมปรับปรุงลานจอดภายในทดม. และปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นเขตการบิน

กลุ่มงานที่ 4 : งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 – 4 วงเงินลงทุน 6,801.269 ล้านบาท

กลุ่มงานที่ 5 : งานสนับสนุนโครงการพัฒนา วงเงินลงทุน 1,137.495 ล้านบาท 1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาเพิ่มเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาไปยังอาคารต่าง ๆ ใน ทดม.ได้อย่างเพียงพอ2.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล และระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตน้ำให้เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ ณ ผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี

3.ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3 รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงระบบ 115/69 kV แปลงแรงดันไฟฟ้าลงเพื่อใช้งานเป็นระบบ 24/12 kV พร้อมติดตั้งสายส่งไฟฟ้าเพื่อให้บริการกลุ่มอาคารด้านทิศเหนือและติดตั้งสายส่งไฟฟ้าสำหรับให้บริการอาคารที่ก่อสร้างตามโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3

กลุ่มงานที่ 6 : งานสิ่งแวดล้อม จ้างติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างโครงการพัฒนา ทดม. ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน25.493 ล้านบาท

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทอท.กางแผนเข้าบริหาร 3 สนามบินภูมิภาค

ทอท.เตรียมแผนเข้าบริหาร 3 สนามบินภูมิภาค ทย. “กระบี่-อุดรฯ-บุรีรัมย์” เร่งแก้ข้อสังเกตตามความเห็น กพท. พร้อมลุยขอใบอนุญาตสนามบินสาธารณะ คาดเสร็จภายใน 3-4 เดือนนี้ ก่อนชง ครม.ใหม่ ไฟเขียว

ทอท.ฟันธงธุรกิจการบินฟื้นตัวมั่นใจปี 67 มีกำไร

“กีรติ”เตรียมพร้อมสนามบินรับผู้โดยสารเดินทาง หลังอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวเดินทางในประเทศกลับมา100% ระหว่างประเทศ 70% มั่นใจปี 66 ไม่ขาดทุน ส่วนปี 67 รายได้กลับมาเติบโตและมีกำไร

'ทอท.' ผุดแผนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดค่าไฟ

“กีรติ” เดินหน้าตั้งเป้าสนามบิน 6 แห่ง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ภายใน 4 ปีนี้ เผยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รับเทรนด์ของโลกช่วยประหยัดค่าไฟ พร้อมผุดแผนเปลี่ยนใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายใน 2 ปี

'บิ๊กตู่-วราวุธ' บังเอิญเจอที่ดอนเมือง ต่างคนต่างบินหาเสียงช่วยลูกพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสนามบินดอนเมือง ว่าเมื่อเวลา 08.40 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนต รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ตั้งซีอีโอหญิงคนแรกในรอบ 140 ปี เตรียมแผนลงทุน 6 หมื่นล้าน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“BJC”) ประกาศแต่งตั้ง คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งการขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งนี้ของ คุณฐาปณี นับเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารหญิงคนแรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งสูงสุดของ BJC ในรอบ 140 ปี

ทอท.การันตียอดผู้โดยสารจีนแตะ1ล้านคนภายใน ส.ค.นี้

“สุวรรณภูมิ” ย้ำมีเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสาร เร่งแก้ปัญหากระเป๋าล่าช้า เปิดตัวเลยผู้โดยสาร 4 เดือนกว่าจำนวน 17 ล้านคน  ด้านจีนเดินทางเข้าไทยแล้ว 1.61 แสนคน คาดถึง 5 แสนคนภายใน 1 พ.ค.นี้ ก่อนแตะ 1 ล้านคนภายใน 20 ส.ค. นี้