'หมอสรนิต' คาดได้ผอ.สสวท.คนใหม่ มิ.ย.นี้ ยันไม่มีการล็อก หรือมีใบสั่งแน่นอน

12 พ.ค.65-นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการสรรหาผอ.สสวท. ว่า ขณะนี้คณะกรรมการ สสวท.ได้เห็นชอบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ การประเมิน ตัวชี้วัดการดำเนินงาน กรอบอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ เพื่อสรรหาผอ.สสวท. เรียบร้อยแล้วและได้มีการออกประกาศ สสวท.เรื่อง การสรรหา ผอ.สสวท. ให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สสวท.ได้ โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ในข้อกำหนดคุณสมบัติฯ ได้มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ว่า ผู้ที่มาสมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารในหน่วยงานของราซการหรือเอกชนในระดับต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี คือ ระดับรองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐขึ้นไป หรือเทียบเท่ารองอธิบดีขึ้นไป หรือ ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือระดับรองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า ขึ้นไป สำหรับหน่วยงานเอกชน ซึ่งมีงบดุลในรอบปีใดปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

นพ.สรนิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ยังจะต้องมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน ทักษะในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการสอน หรือการพัฒนาหลักสูตร หรือการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพราะ สสวท.ถือเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ต้องสามารถส่งเสริมภารกิจให้ทุกด้านให้ขับเคลื่อนไปได้ รวมถึงจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสุดท้ายต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือมีข้อพิพาทกับสถาบัน และเมื่อปิดรับสมัครแล้วคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะดําเนินการสรรหาตามข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติฯ และจะประเมิน คัดเลือกและนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ สสวท.พิจารณาต่อไป คาดว่าจะดำเนินการสรรหาแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้

“อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ประกาศผลด้วย ทั้งนี้ผมขอยืนยันว่ากระบวนการสรรหา ผอ.สสวท.ดำเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีการล็อก หรือมีใบสั่งจากใครอย่างแน่นอน และผมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจดำรงตำแหน่ง ผอ.สสวท. และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้มาสมัครเข้ารับการพิจารณาสรรหา ผอ.สสวท.คนใหม่ในครั้งนี้ด้วย”ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง ผอ.สสวท.กล่าว

เพิ่มเพื่อน