ประธานบอร์ด สสวท. ร่อนหนังสือแจงขั้นตอนสรรหา ผอ.สสวท.สมัยสองโปร่งใส ลั่นมือดีส่งบัตรสนเทห์บิดเบือน

19 ม.ค. 65 -/ ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเผยแพร่เกี่ยวกับพนักงาน สสวท. ผู้ไม่ลงนาม มีหนังสือถึงสื่อมวลชนเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำผิดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของคณะกรรมการ สสวท. อันเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งผู้มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท. นั้น สสวท. ได้ทำหนังสือชี้แจงในบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สสวท. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้มาซึ่งผู้มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท. รวมถึงกระบวนการทำงานตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับกรอบเวลาที่เหมาะสม

ประธานกรรมการ สสวท. กล่าวต่อว่า คณะกรรมการ สสวท. มีอำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบัน ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีมาโดยตลอด สำหรับการเลือกสรรผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการได้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส่ และเป็นธรรม เป็นไปตามข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการอำนาจหน้าที่ การบริหารงาน อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2544 และข้อบังคับฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ซึ่งสาระสำคัญที่กำหนดในข้อบังคับ คือ “กรณีที่ผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งจะครบวาระแรก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป และคณะกรรมการเห็นว่าการจ้างผู้อำนวยการคนเดิมจะเกิดประโยชน์แก่สถาบัน คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาให้ผู้อำนวยการดำรงตำแหน่งในวาระที่สองได้อีกต่อไปโดยไม่ต้องดำเนินการสรรหาได้” โดยการดำเนินงานพิจารณาผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการนั้นดำเนินการเป็นการลับทุกขั้นตอน ที่ผ่านมาเป็นการดำเนินงานตามกรอบเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งผู้อำนวยการคนปัจจุบันที่จะปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแรกในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมคณะกรรมการ สสวท. ได้จัดวาระการพิจารณาเรื่องนี้ โดยจัดเป็นวาระการประชุมลับ และที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และมีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ยังถือว่าเป็นกระบวนการภายในของหน่วยงาน ซึ่งขั้นตอนยังไม่สิ้นสุด เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงจะประกาศต่อสาธารณะชนต่อไป

เพิ่มเพื่อน