อาชีวะโชว์ 20 ผลงานเด่น จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

27 ก.ย.2565- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในรูปแบบนิทรรศการเปิด โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุด ระดับ 5 จำนวน 20 แห่ง และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุด ระดับ 4 จำนวน 37 แห่ง รวมทั้งสิ้น 57 แห่ง ซึ่งมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับนำชมผลงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สอศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพ ให้มุ่งเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาโดยเน้นการฝึกประกอบอาชีพจริงตามบริบทในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ สร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ สามารถนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ผ่านการดำเนินงานของ “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” ในทุกสถานศึกษาอาชีวศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานกับ “ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ” และหน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ อย่างเข้มแข็ง ซึ่งตนมองว่า การศึกษาสายอาชีพในปัจจุบันต้องสร้างให้นักศึกษาทำงานได้จริงหรือสร้างอาชีพได้ และจากผลงานการประกวดในวันนี้มีหลายทีมที่โดดเด่นและสามารถต่อยอดไปสู่ระดับชาติได้

ด้าน เรืออากาศโท สมพร กล่าวว่า สอศ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านวิชาชีพและด้านการเป็นผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาความรู้ในเชิงลึกด้านธุรกิจ ผ่านกระบวนการอบรม และการทดลองทำธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์และมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจแก่ผู้เรียน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาทุกปี ภายใต้กระบวนการประเมินตามเครื่องมือและตัวชี้วัดที่ สอศ. กำหนด โดยแบ่งการประเมินอออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดธุรกิจที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรมโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ หรือ RRR Awards “Reach the Dream, Ready for Business, Rcheewa Sangsan” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษาก้าวไปเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จและนำแผนธุรกิจไปต่อยอดเป็นแนวทางในการทำเป็นธุรกิจของตนเองได้ต่อไปในอนาคต

โดยสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดดเด่นที่สุด หรือ ระดับ 5 ดาว มีจำนวน 20 แห่ง ได้แก่ 1.ธุรกิจฟู้ดเฟื่องฟ้า ออนไลน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 2.หน่อไม้เส้นตากแห้งพร้อมผงปรุงรส ( Sun-dried Bamboo Shoot) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 3.พอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร 4.น้ำพริกอัญชันคั่วแห้ง วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 5.ไรท์หรีด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 6.Handy Cute วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 7.Proud Shampoo วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 8.บ้านสวน Sahaphon Cactus วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 9.Chawa วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 10. Seed Travel and Tour วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2

11.ลาบปูซี๊ด วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี12.เครื่องประดับผสมดินปั้นจากเปลือกหอยแครง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 13.ศิลปะประยุกต์ภาพพระปกบฏประดับฝาผนัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ14.อินทนิลจันท์ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 15.ร้อยล้านไม้เสียบ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา16.น้ำพริกตะไคร้ปลากะตัก วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 17.R Roma เจลหอมปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 18.ศรีคราม จานรองแก้วดูดน้ำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี19.ผงโรยข้าวไตปลาเห็ดแครง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 20.ไก่จิ๋ว3 รส วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา

เพิ่มเพื่อน