สภา ม.รามฯ ลงอีกดาบ 'สืบพงศ์'คัดลอกผลงานวิชาการ

22 พ.ย.2565- สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การเผยแพร่ผลงานซ้ำซ้อนและการมีชื่อในผลงานที่ตนไม่มีส่วนร่วมของอดีตอธิการบดี โดยระบุว่า ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อดีตอธิการบดี ม.รามคำแหง ถูกตั้งข้อกล่าวหาเพิ่ม เกิดจากกรณีถูกกล่าวหาฝ่าฝืนจรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และมีพฤติกรรมในทางวิชาการที่ขัดต่อบทบัญญัติในกฎหมายและระเบียบ หรือข้อบังคับ ม.รามคำแหง หลายกรรมหลายบท ด้วยการคัดลอกผลงานตนเองและมีชื่อปรากฏในบทความทางวิชาการ ที่ตนเองไม่มีส่วนร่วม

ภายหลังจากที่ผศ.สืบพงษ์ ถูกสภา ม.รามคำแหง ถอดถอนจากตำแหน่งอธิการบดีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ด้วยข้อหาการใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจากก.พ. การปกปิดหรือไม่รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยกรณีการรับโอนทรัพย์สินจากนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติและต่อมาศาลฎีกาได้พิพากษาให้ทรัพย์ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาด้วยข้อความอันเป็นเท็จ แล้ว


ปรากฏว่าในการประชุมสภา ม.รามคำแหง ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบความไม่ชอบด้วยกฏหมาย ฯ ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียน ผศ. สืบพงษ์ กรณีเข้าข่ายการคัดลอกผลงานตนเองโดยไม่มีการอ้างอิงผลงานเดิมของตน โดยคณะกรรมการได้สรุปว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวมีมูล โดยพิจารณาจากหลักฐานบทความทางวิชาการสองชิ้นของ ผศ. สืบพงษ์ และคณะ ผลงานทางวิชาการทั้งสองชิ้น ได้ถูกนำไปเผยแพร่ซ้ำซ้อนกันในวารสารทางวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ โดยไม่มีการอ้างอิง และมีเนื้อหาที่เหมือนกันกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ การเผยแพร่บทความในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณทางวิชาการ ทำให้ผู้อื่นอาจเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่และทำให้เกิดปัญหาการอ้างอิงและส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางวิชาการ

คณะกรรมการตรวจสอบความไม่ชอบด้วยกฎหมายฯ ยังรายงานด้วยว่าพฤติการณ์ดังกล่าวยังส่งผลต่อความไม่ชอบด้วยกฎหมายของ ผศ.สืบพงษ์ ในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกของคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจาก มีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ข้อ 5.1.4 (1) ที่ระบุว่า “ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นผลงานใหม่”

นอกจากนั้น การกระทำของ ผศ.สืบพงษ์ ยังขัดต่อข้อบังคับม.รามคำแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2551 ข้อ 4.2 ข้อ 5.2 และข้อ 5.7 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระทำของ ผศ.สืบพงษ์ มีผลกระทบต่อผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหลักสูตรต่าง ๆ ของ ม.รามคำแหง รวมทั้งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยพฤติการณ์เช่นนี้ ส่งผลให้ผศ.สืบพงษ์ เป็นผู้ที่ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร เนื่องจากข้อบังคับ ม.รามคำแหง ว่าด้วยคุณสมบัติ และคุณสมบัติต้องห้ามของผู้บริหาร พ.ศ. 2562 ข้อ 3 กำหนดไว้ว่า “ผู้บริหารควรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคม ยึดถือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบ! ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำขอของ 'สืบพงษ์' ให้ทุเลาถอดพ้นอธิการบดีม.รามฯ

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คำร้องที่ ๒๘๐/๒๕๖๖ คำสั่งที่ ๗๔๔/๒๕๖๖ ในคดีของศาล

ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนมติสภาม.รามฯ ถอด 'สืบพงษ์' พ้นอธิการบดีม.รามฯ

ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ. 12/2565 หมายเลขแดงที่ บ.116/2566 ระหว่าง นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่ ผู้ฟ้องคดี กับ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 1 ศาสตราจารย์ สมบูรณ์ สุข

ศาลไฟเขียว 'สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง' เลิกจ้าง 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' พร้อมให้ขนของออกจากสำนักงาน

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ สั่งคุ้มครองชั่วคราว ไฟเขียว 'สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง' เลิกจ้าง 'สืบพงษ์ ปราบใหญ่' ได้ ชี้นำวุฒิปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีทันที พร้อมให้ขนของออกจากสำนักงาน

รามระอุ! ศาลฯนัดตรวจพยานหลักฐาน อธิการบดีม.ราม ฟ้อง กรรมการสภาม.ราม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ส่งหมายนัดตรวจสอบพยานหลักฐาน คดี

ศาลฯรับฟ้อง 'สืบพงษ์' ฟ้อง 'สภาม.รามฯ' ถอดพ้นอธิการบดีม.รามฯไม่ชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำสั่งคดีชั้นตรวจฟ้องในคดี อท.7/2565 ที่นายสืบพงษ์ ปราบใหญ่