ก.แรงงาน พร้อมช่วยเหลือคนงานไทยเก็บผลไม้ป่าถูกเอาเปรียบในฟินแลนด์

5 ตุลาคม 2565 - นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับการประสานงานเป็นการภายในจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ว่ามีแรงงานไทย 17 คน ร้องเรียนไปยังตำรวจฟินแลนด์ ว่ามีการบังคับใช้แรงงาน มีการให้กู้เงินจากไทย ที่พักไม่ดี และได้ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น ในวันนี้ท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ผมและคณะ มารับแรงงานไทยกลุ่มนี้ที่ได้เดินทางกลับมากับผู้ประสานเนื่องจากหมดฤดูกาลเก็บผลไม้ โดยจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 16.25 น.ที่ ด้วยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143 ซึ่งแรงงานที่ร้องเรียนมีทั้งหมด 17 คน จากจำนวนแรงงานที่เดินทางกลับมาทั้งหมด 209 คน

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ในเรื่องนี้นั้น ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละคนเป็นเสาหลักของครอบครัวและแต่ละปีมีรายได้ส่งกลับประเทศเป็นจำนวนมาก ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้กำชับให้กรมการจัดหางาน ซึ่งมีภารกิจในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ให้ดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศเป็นอย่างดี พร้อมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ และอำนวยความสะดวกให้แก่คนงานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศกรณีต้องการความช่วยเหลือด้วย

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน ในฤดูกาลปี 2564 มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 3,201 คน มีรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย ประมาณ 110,541 บาท/คน คิดเป็นรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย จำนวน 703,832,250 บาท และเป็นรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย 325,874,549 บาท มีการร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้าง หรือสภาพการจ้างการทำงาน จำนวน 70 ราย คิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์จากจากผู้ที่เดินทางไปทำงานในฟินแลนด์ทั้งหมด ซึ่งกรมการจัดหางานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จทุกรายแล้ว สำหรับฤดูกาลปี 2565 แรงงานไทยเดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 3,966 คน เดินทางกลับมาแล้ว 1,666 คน ซึ่งพบว่ายังไม่มีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน

กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความคุ้มครองให้แก่แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ ทั้งในด้านรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ ที่แรงงานไทยจะได้รับ โดยมีความพยายามผลักดันให้ประเทศฟินแลนด์ให้ความคุ้มครองแรงงานไทยแบบ Seasonal Worker เนื่องจากในปัจจุบันแรงงานไทยยังคงเดินทางไปทำงานด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ล่าสุด ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ และสวีเดน ระหว่างวันที่ 3 - 13 กันยายน 2565 โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นางตูล่า ฮาไตเนน (Mrs.Tuula Haatainen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจ้างงานแห่งกระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อหารือประเด็นการผลักดันให้การเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ของแรงงานไทยถูกต้องตามหลักมาตรฐานการจ้างงานสากล ผลักดันให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งผลักดันให้นายจ้างทั้งในประเทศไทยและฟินแลนด์จัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ให้แก่แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์

อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานได้จัดทำมาตรการเดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022 โดยดูแลแรงงานตั้งแต่ก่อนเดินทาง ขณะทำงานอยู่ในต่างประเทศ และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ดังนี้ 1)มาตรการก่อนการเดินทางไปทำงาน กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองแรงงานไทย โดยจัดทำมาตรการเดินทางไปทำงานในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022 ให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่า/บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทย ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการ เช่น จัดทำประกันการเดินทาง และต้องประกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้คนงานไทยไม่ต่ำกว่า 30,240 บาท โดยวางหลักประกันการเดินทาง (Bank Guarantee) ณ ธนาคาร ธกส. นอกจากนั้น ยังกำหนดมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น การจัดเตรียมที่พักไม่เกิน 6 คน/ห้อง ห้องน้ำสำหรับแต่ละห้องพัก รถสำหรับเดินทางไปเก็บผลไม้คันละไม่เกิน 6 คน เป็นต้น 2) มาตรการคุ้มครองคนงานในระหว่างทำงานอยู่ในต่างประเทศ กรมการจัดหางานได้ประสานความร่วมมือประสานสถานทูต บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์ และบริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทย ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล แรงงานไทยในระหว่างทำงานอยู่ในประเทศฟินแลนด์ และ 3) มาตรการหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย มีการหารือร่วมกันระหว่าง กรมการจัดหางาน ตัวแทนผู้รับซื้อ ผู้ประสานงาน และผู้แทนลูกจ้างเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น โดยนำไปพิจารณาแนวทางในการดำเนินการในฤดูกาลถัดไป

นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังได้ดำเนินการสั่งการไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ รายได้ และความพึงพอใจในกระบวนการเดินทางไปทำงาน รวมถึงรับคำร้อง ในกรณีที่แรงงานได้รับค่าจ้างต่ำกว่าที่ประกันรายได้ไว้ เพื่อดำเนินการหักจากหลักประกันต่อไป

ซึ่งจากข้อมูลของกรมการจัดหางานที่ได้สำรวจข้อมูลความพึงพอใจในการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์จากผู้ประสานงานฝ่ายไทยที่จัดส่งแรงงานไทยไป 300 คน ปรากฏว่า แรงงานแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือ จำนวน 104,000 บาทต่อคน รายได้ต่ำสุดสำหรับแรงงานที่ไปทำงานครั้งแรก จำนวน 44,000 บาท และรายได้สูงสุดจำนวน 280,000 บาท ซึ่งแรงงานไทยมีความพึงพอใจและประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานในปีถัดไปอีกด้วย

“กรมการจัดหางานขอยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกมิติ เพื่อให้การดูแลพี่น้องแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในตางประเทศ ให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิ สวัสดิการ อย่างครบถ้วน ตามนโยบายของท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สำหรับกรณีที่มีแรงงานร้องเรียนนั้น กรมการจัดหางาน จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแรงงานที่เดินทางกลับมาในวันนี้เพื่อจะรวบรวมข้อมูลหาแนวทางช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป”นายไพโรจน์ กล่าวท้ายสุด

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-245-0978 และ 02-245-9430 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

6 ส.ส.กลุ่มปากน้ำ พปชร. รับโดนดูดไปพรรคอื่น ย้ำจุดยืนอยู่กับลุงป้อม

นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึง จุดยืนของส.ส.กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ภายในพปชร.ขณะนี้ ว่า ส.ส.กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า มี 6 คน เเบ่งเป็น ส.ส.เขตสมุทรปราการ พปชร.5 คน รวมกับตนที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ อีก1 คน ส่วน น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการพปชร.

น้ำตาจะไหล 'เฮ้ง' ตอบซึ้ง 'ลุงตู่' อยู่ต่อได้แค่ 2 ปี ยังจะตามไปอีกเหรอ?

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งตกเป็นจะย้ายออกจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ตามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

'เฮ้ง' แจงยิบทิ้งพปชร.ไปทำภารกิจสำคัญ อ้าว!เด็กบิ๊กป้อม ประกบแจจดทุกเม็ดพูดอะไร

“เฮ้ง” หน้าเศร้าเปิดอก กราบลา “บิ๊กป้อม” ไม่อยากขวางทางเติบโต พปชร. เผย หัวหน้าพรรคลูบหัว ลั่น ไม่แคร์คนอื่นมอง ขอให้ลุงป้อมเข้าใจคนเดียวพอ

'บิ๊กป้อม' จ่อเขี่ย 'เฮ้ง' พ้น 'ผอ.พปชร.' เซ่นต้อน สส.เข้า 'รทสช.'

มีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) แจ้งว่าในการพูดคุยภายในแกนนำพรรค พปชร. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี