'บิ๊กป้อม' สั่งเร่งปฏิบัติงานภูมิภาคให้สอดรับนโยบายรัฐบาล

'บิ๊กป้อม' ถกติดตามการปฏิบัติราชการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนภูมิภาค บี้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

06 ต.ค.2565 - ที่ห้องประชุมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 รับทราบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และรับทราบผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา นโยบายมาตรการและแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาแนวทางและกรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี ในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมวันนี้เพื่อรับทราบ ผลการกำกับ และติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกฯ ทุกท่าน ผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในการอนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 1,513 โครงการ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคในปีงบประมาณที่ผ่านมาของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่าน ตลอดจน จะได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ประกอบ การกำหนดแนวทาง หรือนโยบาย รวมทั้ง วงเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป ตามที่ที่ประชุมได้เห็นชอบนโยบายและมาตรการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และรับทราบความก้าวหน้าในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคนั้น ขอให้กรรมการทุกท่านพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า 1.เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว 2.ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน ตามสภาพปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 3.ให้บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในการกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตให้มีประสิทธิภาพ และ 4.ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการตรวจติดตามในพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินงานตามที่ได้รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอต่อไป รวมทั้งขอให้ทุกท่านดำเนินการตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เข้าโหมดเคาต์ดาวน์เลือกตั้ง 2 ลุง ‘แยกกันเดิน แต่เจอกันได้’

จากที่เคยลุ้นๆ กันว่าผู้มีอำนาจจะตุกติก เล่นพิเรนทร์อะไรกับเรื่องกฎหมายลูกหรือไม่ วันนี้นักการเมืองหลายคนคงโล่งอก มองเห็นสนามเลือกตั้งชัดเจนขึ้น ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไฟเขียวให้กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ

'ลุงป้อม' ห่วงชาวบ้านสั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาที่ค้างคา

'ประวิตร' ห่วงใยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม กำชับหน่วยงานรับผิดชอบ เร่งแก้ไขให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว เน้นสร้างความเข้าใจ ลดข้อขัดแย้ง-ป้องกันเงื่อนไขใหม่

รัฐบาลหนุนงาน “Thailand Smart City Expo 2022” เต็มสูบ ในฐานะเวทีเปิดตัวเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วประเทศ เสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมเปิดงาน “Thailand Smart City Expo 2022” งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ ระหว่าง 30 พ.ย.–2 ธ.ค. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์