กกต. ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการ-กรรมการเลือกตั้งประจำเขต 6-10 ก.พ.นี้

3 ก.พ.2566 - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้น ที่ กกต. จะแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 1 คน และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 3 คน

โดย กกต.กำหนดการสรรหา ด้วยการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์นี้ โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตามแบบใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ สัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตและห้ามมีลักษณะต้องห้าม คือ ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง 10 ปี นับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครแล้ว หากมีผู้สมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 2 คน หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 6 คน ให้ ผอ.ประจำจังหวัด ดำเนินการทาบทามบุคคลจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 เพื่อสมัครเข้ารับการสรรหาให้ครบตามจำนวน โดยยื่นใบสมัคร แล้วแต่กรณีภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติ และพฤติการณ์ของผู้เข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทามให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นฤมล' สยบข่าวลือทิ้งพลังประชารัฐ แจงเหตุไม่ได้ไปช่วยปราศรัยหาเสียง ส.ส.กทม.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรรพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมเวทีปราศรัยย่อยโซนกรุงเทพฯ เหนือ"พลังใหม่ พลังกรุงเทพ พลังประชารัฐ”ที่ศูนย์เยาวชนหลักสี่ การเคหะท่าทราย

งานเข้าถี่! แม่ทัพ กทม. พลังประชารัฐ เพิ่งรู้ 'นฤมล' เบี้ยวเวทีปราศรัย

นายสกลธี ภัททิยกุล หัวหน้าทีมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ ไม่มาร่วมการปราศรัยหาเสียงในวันนี้

ไร้เงา 'นฤมล' ร่วมเวที พปชร. ปราศรัยหาเสียง ส.ส.กทม. ยังไม่ชัดอยู่หรือไป

ผูัสื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดเวทีปราศรัยย่อยโซนกรุงเทพฯ เหนือ"พลังใหม่ พลังกรุงเทพ พลังประชารัฐ”ที่ศูนย์เยาวชนหลักสี่ การเคหะท่าทราย ซึ่งตามกำหนดการที่แจ้งไว้ จะมีแกนนำพรรคพลังประชารัฐ

บิ๊กตู่-ลุงป้อม กับ “ขุนศึก” ที่รายล้อม ในรทสช.-พปชร.

หลายพรรคการเมือง เร่งเดินเครื่องเพื่อเตรียมเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม เต็มสูบ ขณะเดียวกัน แต่ละพรรค พบว่า แกนนำ ยังทยอยดึงคนดัง