'ปลัด กทม.' สั่งทุกเขตต้องทำให้คนกรุงได้รับความสะดวกและดีที่สุด!

ปลัด กทม.กำชับเขตยังต้องเข้มงวดในมาตรการควบคุมโควิด แม้ตัวเลขในกรุงเทพฯ ลดลง พร้อมเน้นให้ดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกและดีที่สุด

25 พ.ย.2564 - นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยรองปลัด กทม., ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายขจิตกล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน กทม. มีแนวโน้มลดลง แต่ทุกสำนักงานเขตยังต้องติดตามการปฏิบัติตามมาตรในสถานประกอบการ แคมป์ก่อสร้าง อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ในมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล ทั้งมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID - 19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง โดยนัดหมายการรับบริการวัคซีนตามช่องทางที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2203-2883 ในวันและเวลาราชการ

ปลัด กทม.ย้ำว่าการตรวจพื้นที่เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ จะต้องมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย โดยเฉพาะทางลาดของคนพิการต้องสามารถใช้งานได้จริง ไม่มีสิ่งกีดขวาง หากพบว่ามีการชำรุดจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที ในส่วนของต้นไม้ สำนักงานเขตจะต้องมีแผนดูแลต้นไม้ใหญ่ตามแผนการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปี เพื่อป้องกันการโค่นล้มเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่งไม่ต้านแรงลม ตัดลดทอนความสูงลง ป้องกันกิ่งหัก ฉีกขาด พร้อมทั้งจัดหาวัสดุค้ำยันต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้ม ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ ลำต้น หัก ฉีกขาด และโค่นล้ม ตลอดจนศัลยกรรมตามหลักรุกขกรรม เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอให้สำรวจพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ว่างเปล่าในพื้นที่เขต เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะเพิ่มเติม ในรูปแบบสวนขนาดเล็ก หรือ Pocket Park สำหรับปัญหาน้ำเสีย ที่มีสาเหตุหลักมาจากน้ำเสียที่เกิดจากหมู่บ้านจัดสรร และบ้านเรือนประชาชน ขอให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจสอบตรวจตราอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งขอความร่วมมือโรงงานไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงคลอง ส่วนประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ริมคลอง ไม่ทิ้งขยะ น้ำเสีย หรือเทน้ำทิ้งจากการซักล้างลงคลอง

ส่วนในด้านการศึกษา ปลัด กทม.กล่าวว่า ในทุกปีการศึกษา จะมีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะต้องสอบทุกโรงเรียน ขอให้หาวิธีการให้นักเรียน กทม. สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อย 90% ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ ต้องสอนให้เด็กมีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ ในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถต่อยอดพัฒนาไปเป็นอาชีพในอนาคตได้

“ขอขอบคุณผู้อำนวยการเขต ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ทุกท่านเป็นหัวใจของ กทม. ทุกตารางนิ้วในพื้นที่ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสารทุกข์สุขดิบของประชาชน การบริการประชาชนที่สำนักงานเขต จะต้องให้บริการให้ดีที่สุดซึ่งถือเป็นหัวใจของการให้บริการ ต้องคิดเสมอว่าทำอย่างไรให้คน กทม. ได้รับความสะดวกและดีที่สุด”นายขจิตกล่าว