'กลาโหม' มอบหน่วยขึ้นตรงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.กลาโหม มอบหมายหน่วยขึ้นตรง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 กำชับปกป้อง-เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

23 พ.ค.2565 - พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2565 ที่มีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมอบหมายให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 โดยนายกฯในฐานะรมว.กลาโหมให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดําเนินการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 โดยให้ทุกส่วนราชการประดับพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าที่ตั้งหน่วย ประดับธงชาติคู่ธง อักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิถุนายน พร้อมทั้งประชาสมั พันธ์ เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนกําลังพลและครอบครัวทุกนาย ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วย ราชการในพระองค์ ต่อไป

พ.อ.วันชนะ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสําคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะสถาบันหลักที่สําคัญของชาติด้วยความจงรักภักดี โดย เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังให้กําลังพล ครอบครัวและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันจะช่วยให้ประชาชน มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'พระราชินี' ทรงรับทูลเกล้าฯถวายผ้าลายประจำ 76 จังหวัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย