โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'โชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ' ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

20 ส.ค.2565 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งตั้งประธานศาลฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา แทน นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศรับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมรรยาททนายความ เรื่อง รับรองการได้รับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'นายทหารราชองครักษ์พิเศษ' และ 'นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ' จำนวน 59 นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรค เปลี่ยนแปลงชื่อรองโฆษก 'พรรคใหม่'

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวและชื่อสกุลรองโฆษกพรรคใหม่