กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

4 ส.ค.2566 – เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 169 (2/2566) ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 รพ.ศิริราช โดยมี ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ผศ. ดร. นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้า ฯ รับเสด็จ

​เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหน้าตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช ได้เสด็จ ฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม

จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงคม และทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงคม

ต่อมาเสด็จ ฯ ไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์หมู่ ฯทรงคม แล้วเสด็จเข้าห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ประทับพระราชอาสน์ ณ โต๊ะประชุม ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และศิริราชมูลนิธิ จากนั้น ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิคนที่ 1 กราบบังคมทูลเบิกกรรมการใหม่ 2 ท่าน เพื่อเข้าเฝ้า ฯ ถวายตัวดังนี้ 1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ​  2. พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลิธิ ครั้งที่ 169 (2/2566) ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ​​2.  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ​​3.  เรื่องสืบเนื่อง ​​4.  เรื่องเพื่อพิจารณา   ​​5.  เรื่องอื่น ๆ

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อทรงทราบ และทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยสรุป เช่น​​ 1.  ผลการดำเนินงานของศิริราชมูลนิธิ ปี 2566 (มกราคม – มิถุนายน 2566)  2.  รายงานความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบ ๑๐๐ ปี ประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ปี 2561–2566 มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 มิ.ย. 2566)    ​1,143   ล้านบาทเศษ   ​รักษาผู้ป่วยไปแล้วรวม   5,567   ราย ยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย ​973  ล้านบาทเศษ

​โครงการ ฯ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ​3.  เสนอเปิดโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๗๐ พรรษา เพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ปี พ.ศ. 2566 – 2568” โดยเริ่มโครงการ ฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 3 กันยายน 2568

ทั้งนี้ ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานองค์แรก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธาน ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย รพ.ศิริราช ตลอดจนร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการรักษาพยาบาล อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษา การค้นคว้าวิจัย 
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658-60 หรือ 0 2414 1414 และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ศาลายา) ชั้น G โซน A (วันจันทร์-วันเสาร์) หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 849 6726

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บันทึก นึกอร่อย' สืบทอดตำรับอาหารวังของต้นเครื่อง ร.9

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำตำราอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของ ดร.สุเมธ ตันติเวช

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุม BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING

7 พ.ย.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

'มังกรบิน' ภาพฝีพระหัตถ์ แจกความสุขปีมะโรง

ในปีมะโรง 2567  ที่กำลังจะมาถึงนี้ ร้านภูฟ้าขออัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแด่พสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตใหม่ในปี “มะโรงงูใหญ่” 2567  นี้ ความว่า

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 66

17 ต.ค.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นการประชุมใน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

16 ต.ค.2566 - เวลา 15.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำรัสวันอาหารโลก

16 ต.ค. 2566 - เวลา 9.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานงานวันอาหารโลก (World Food Day ) ประจำปี 2566  ณ องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพฯ