เสริมแกร่ง’พระวิทยากร’ เผยแผ่ธรรมะยุคใหม่

พระธรรมวิทยากรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พัฒนาจิตใจประชาชนด้วยหลักธรรมคำสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นำสู่ความไม่ประมาทและพบความสุข หากพระธรรมวิทยากรทำหน้าที่มีประสิทธิภาพ จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับพระพุทธศาสนา และเป็นที่พึ่งของประชาชน

กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีพระธรรมวิทยากรจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 161 รูป เข้าร่วมอบรม  ครั้งที่ 1   ระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.ย. 2566 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ย.  ณ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า  พระธรรมวิทยากร เป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่มีบทบาทและพลังสำคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายขยายผลความดี บ่มเพาะเสริมสร้างคุณธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เกิดคนดี สังคมดี โดยพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการพลังบวรในมิติศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสองครั้งมีการถวายความรู้และเสริมสร้างทักษะและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำองค์ความรู้ไปขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้พระธรรมวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมถวายความรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้แด่พระธรรมวิทยากร อาทิ “พุทธธรรม soft power” “เทคนิคการถ่ายภาพและการสร้าง content ในการเผยแผ่” “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” “จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น” “การสื่อสารสร้างแรงดึงดูดใจเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” เป็นต้น

นายชัยพล กล่าวต่อว่า พระธรรมวิทยากรจากทั่วประเทศสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์วิธีการได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การนำธรรมะเข้าสู่สถานศึกษาด้วยเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ที่ทำให้การฟังธรรมะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชวนให้ติดตาม ตลอดจนการใช้สื่อโซเชียลคอนเทนท์ธรรมะสร้างสรรค์ที่ย่อยง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ได้อย่างทั่วถึง เกิดการซึมซับด้วยตนเอง และนำไปสู่การนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

“ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ยังเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา เพื่อดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการพลังบวรในมิติศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยกรมได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่ดี อีกทั้งมุ่งมั่นขยายโอกาสธรรมศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทางสังคม”นายชัยพล กล่าว

ทั้งนี้ พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรมถวายความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้รับวุฒิบัตรจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพร้อมเป็นพระธรรมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศน.หนุนงบบูรณะ 500 ศาสนสถาน 4 ศาสนา

31 ส.ค.2566 - นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้ศาสนสถานของทุกศาสนาเป็นศูนย์กลางของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ

อธิบดีศน.ยัน'ครูกายแก้ว' ไม่เข้าหลักศาสนา

จากกระแสของครูกายแก้วที่มีผู้นำมาประดิษฐานที่บริเวณลานโรงแรม เดอะ บาซาร์ แบงค็อก รัชดาภิเษก ที่ผ่านมานั้น นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า เสียงวิพากษ์วิจารณ์การนำครูกายแก้วมาประดิษฐานมีทั้งผู้ที่เชื่อและเคารพศรัทธา และผู้ที่ไม่เชื่อและไม่เคารพนับถือ

‘นาค’มุมมองช่างภาพไทย หนุน Soft Power

ในโครงการประกวดภาพถ่าย “เรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนา และวิถีชีวิต” มีช่างภาพกว่า 228 คน สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จากภาพที่ส่งประชัน 855 ภาพ คณะกรรมการคัดเหลือ 24 ภาพที่ได้รับรางวัล เวทีนี้จัดโดยกรมการศาสนา (ศน.)  กระทรวงวัฒนธรรม

9 วัดเมืองกรุงเก่าต้องไป ต่อยอด’ลิซ่า’

อยุธยาสุดคึกคักด้วยบรรยากาศนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาชื่นชมโบราณสถานที่มากมายด้วยเรื่องราวและบันทึกประวัติศาสตร์แห่งอโยธยา  ความเป็นเมืองเก่ามีเรื่องเล่าขานมานานยังเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองอยุธยา  ยิ่งตอนนี้ท่องเที่ยวอยุธยามีสีสันมากขึ้น

ตามรอยพระเถราจารย์'พ่อท่านคล้าย'เมืองคอน

ในแต่ละภาคของประเทศไทยมีพระเถระนักพัฒนาที่ชาวบ้านในพื้นที่เลื่อมใสศรัทธาด้วยวัตรปฏิบัติงดงามและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทั้งยังเป็นพระสงฆ์ต้นแบบช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีพระเถระดัง คือ