คปภ.ห้ามบอกเลิก ประกันเจอจ่ายจบ ลูกค้าสมัครใจได้

คปภ.ถกภาคธุรกิจประกันวินาศภัย สั่งห้ามเปลี่ยน-ยกเลิกกรมธรรม์ประกันโควิด-19 "เจอจ่ายจบ" แต่สามารถเสนอทางเลือกที่น่าสนใจให้ลูกค้าตามความสมัครใจ ย้ำยึดประโยชน์ผู้เอาประกันเป็นหลัก พร้อมให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมโครงการผ่อนผันเพื่อเสริมมาตรการเยียวยาให้มีสภาพคล่อง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวภายหลังหารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอขายประกันภัยโควิด-19 แบบ "เจอจ่ายจบ" ที่ขอให้ คปภ.ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1.การดำเนินการแก้ปัญหา สำนักงาน คปภ.จะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

2.คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ยังมีผลบังคับตามกฎหมายอยู่ บริษัทต้องปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว ส่วนประเด็นที่ยังเห็นไม่สอดคล้องกัน จะได้มีการหารือร่วมกันเพื่อให้ได้มาตรการที่เหมาะสมต่อไป

3.ที่ผ่านมา คปภ.ได้ผ่อนคลายกฎกติกาให้ไปแล้วหลายเรื่อง แต่มาตรการช่วยเหลือบริษัทที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดจะต้องขึ้นอยู่กับสถิติ ตัวเลขข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องแม่นยำ และผลกระทบต่างๆ ในทุกมิติ ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเดือดร้อน และต้องไม่เป็นการรอนสิทธิของประชาชนผู้เอาประกันภัย

4.จะเร่งเชิญบริษัทประกันวินาศภัยที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ มาสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการจัดทำ Stress Test เพื่อประเมินความทนทานของรายบริษัทและระบบประกันภัยภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงจำลองสำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19

5.บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบ อาจพิจารณาเข้าร่วมโครงการผ่อนผันเพิ่มเติม เพื่อเสริมมาตรการเยียวยาให้บริษัทมีสภาพคล่องพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยได้มากขึ้น

6.หากสมาคมฯ ต้องการเสนอมาตรการผ่อนผันเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบ ให้เร่งนำเสนอเพื่อสำนักงาน คปภ.จะได้กลั่นกรองและเร่งนำเสนอต่อบอร์ด คปภ.โดยเร็ว

7.หากบริษัทประกันวินาศภัยใดที่ประสบปัญหา ต้องการดำเนินการเพื่อมิให้ปัญหาการขาดสภาพคล่องลุกลามบานปลาย การเสนอแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 โดยเสนอทางเลือกที่น่าสนใจในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทเดิม หรือปรับเปลี่ยนไปให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยมากขึ้น สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องความสมัครใจของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ไม่สามารถไปบังคับผู้เอาประกันภัยให้ยอมรับการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย หรือยอมรับเงื่อนไขความคุ้มครองใหม่ของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ผู้บริหารของบริษัทชี้แจงและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ได้รับการยืนยันว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย จะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด

เลขาธิการ คปภ.กล่าวว่า ขอให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจว่าสำนักงาน คปภ.จะดำเนินการอย่างเต็มที่ และจะติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย แต่ก็พร้อมที่จะรับฟังและหามาตรการเยียวยาปัญหาให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ประมาณ 44 ล้านกรมธรรม์ เป็นแบบเจอจ่ายจบประมาณ 10 ล้านกรมธรรม์ จ่ายค่าสินไหมทดแทนประมาณกว่า 30,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะต้องไปดูรายละเอียดด้วยว่ามีการยื่นเคลมเท่าไรและมีการจ่ายไปเท่าไร จึงสามารถประเมินผลกระทบได้

ด้านนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้าน และไม่มีเงื่อนไขให้บริษัทประกันชีวิตสามารถยกเลิกสัญญาระหว่างทางได้ ยกเว้นแต่มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญต่อการรับประกันภัย หรือมีเจตนาทุจริตต่อบริษัท ขอให้ผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันชีวิตในทุกแบบผลิตภัณฑ์เชื่อมั่นว่า ธุรกิจประกันชีวิตมีความมั่นคงและพร้อมยึดมั่นคำสัญญาที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรรคเล็กฟ้องระงับรับรองสส.

3 พรรคเล็กลุยฟ้องศาลปกครอง ระงับการรับรอง ส.ส. ชี้การเลือกตั้งไม่ชอบมาพากล ข้องใจคะแนนเพิ่ม 5 แสนไม่สามารถตรวจสอบได้