‘ซูเปอร์โพล’ ชี้ผลสำรวจ 'อนุทิน’ ผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้ง

30 ส.ค. 2565 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Survey) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนแก้ปัญหาแหล่งความคลาดเคลื่อนจากผู้ถาม ผู้ตอบและเครื่องมือวัด จำนวน 2,016 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.1 ระบุขบวนการ ลบหลู่ ดูหมิ่น สถาบันหลักของชาติ เป็นต้นตอของความขัดแย้งของสังคมไทยรองลงมาคือ ร้อยละ 53.4 ระบุ กลุ่มการเมือง รับเงินต่างชาติ มาป่วนเมืองไทย ร้อยละ 41.9 ระบุ ขบวนการ สามนิ้วเป็นต้นตอของความขัดแย้งของสังคมไทย ร้อยละ 32.0 ระบุขบวนการ ปฏิรูปสถาบันหลักของชาติคือต้นตอของความขัดแย้งของสังคมไทย ร้อยละ 26.2 ระบุเป็นการปฏิวัติ ยึดอำนาจ ร้อยละ 23.7 ระบุ เป็นการควบรวม ผูกขาด ทางธุรกิจ พลังงาน อาหารและสื่อสาร ร้อยละ 14.8 ระบุอื่นๆ เช่น ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ของงบประมาณและการจัดการทรัพยากรระหว่าง การพัฒนาเมือง กับ ชนบท เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคม พบว่า อันดับหนึ่งหรือร้อยละ 35.8 คือนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เพราะชอบคนนี้ที่ไม่มีประวัติขัดแย้งกับใคร พูดน้อย ใครด่ามาถือเป็นข้อเตือนใจ เป็นคนจิตใจดีมีผลงานช่วยเหลือต่อชีวิตผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและอื่น ๆ แก้ปัญหาวิกฤตโควิด ระบบสาธารณสุข เป็นคนดีช่วยเหลือชาวบ้านคนตัวเล็กตัวน้อย มีฝีมือมีเงินร่ำรวย และชอบคนรวย เป็นต้น อันดับสองหรือร้อยละ 29.7 ระบุ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพราะเป็นผู้นำการยึดอำนาจ คุมอยู่ไม่ลุกลาม บ้านเมืองเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย ซื่อสัตย์โปร่งใสและชอบทหาร เป็นต้น อันดับสามหรือร้อยละ 13.1 ระบุ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย เพราะชอบคนนี้ เป็นผู้หญิง อยากเห็นผู้หญิงเป็นผู้นำ เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่มีประวัติขัดแย้งกับใคร และเป็นบุตรสาวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เป็นต้น นอกจากนี้ รอง ๆ ลงไปคือ ร้อยละ 6.3 ระบุนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 5.8 ระบุ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 5.6 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 3.7 ระบุอื่น ๆ ตามลำดับ

เมื่อจำแนก ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคม ออกตาม เพศ พบประเด็นที่น่าสนใจคือ ชายร้อยละ 40.2 และหญิงร้อยละ 31.4 ระบุนายอนุทิน ชาญวีรกูลเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคม ในขณะที่ ชายร้อยละ 27.0 และหญิงร้อยละ 32.4 ระบุพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นอกจากนี้ ชายร้อยละ 9.2 และหญิงร้อยละ 16.9 ระบุนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ส่วนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีฐานสนับสนุนจากชายร้อยละ 7.6 หญิงร้อยละ 5.1 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มีฐานสนับสนุนจากชายร้อยละ 6.0 หญิงร้อยละ 5.6 ที่ระบุว่าเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคมเป็นอันดับที่ห้า

และเมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับฐานสนับสนุนเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคม ในกลุ่ม 25 – 39 ปีมากที่สุดคือร้อยละ 39.5 รองลงมาคือกลุ่มอายุไม่เกิน 24 ปีร้อยละ 33.1 และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปร้อยละ 31.9 ตามลำดับ ในขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบฐานสนับสนุนเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคมสูงขึ้นตามช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มอายุไม่เกิน 24 ปีร้อยละ 18.8 กลุ่มอายุ 25 – 39 ปีร้อยละ 25.2 และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.5 ตามลำดับ สำหรับนางสาวแพทองธาร ชินวัตรและนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้รับฐานสนับสนุนเป็นผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคมเด่นในกลุ่มอายุไม่เกิน 24 ปี คือร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ในขณะที่กลุ่มอายุที่ยิ่งสูงขึ้นมีสัดส่วนฐานสนับสนุนลดลง ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนมองความขัดแย้งของสังคมไทยถูกกระตุ้นต่อเนื่องยาวนานมาจากหลายเหตุปัจจัย เช่น ขบวนการลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ กลุ่มการเมืองรับเงินต่างชาติมาป่วนเมืองไทย ขบวนการสามนิ้ว ขบวนการปฏิรูปสถาบันหลักของชาติ การปฏิวัติยึดอำนาจ การควบรวมผูกขาดทางธุรกิจ พลังงาน อาหารและสื่อสาร และช่องว่างความเหลื่อมล้ำของงบประมาณและทรัพยากรระหว่างการพัฒนาเมืองกับชนบท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า ยังคงมีผู้นำการเมืองเหนือความขัดแย้งของสังคม ตามฐานสนับสนุนอันดับแรกคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ประชาชนมองว่าเป็นนักการเมืองที่มีคู่ขัดแย้งน้อย พูดน้อย ใครด่ามาถือเป็นข้อเตือนใจ เป็นคนจิตใจดีมีผลงานช่วยเหลือต่อชีวิตชาวบ้านผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ มายาวนานแก้วิกฤตโควิดได้ไม่มีประวัติด่างพร้อย แต่มีฐานะดีและชาวบ้านเชื่อว่าคนมีฐานะดีจะช่วยพวกเขาได้

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ส่วนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้รับฐานสนับสนุนจากประชาชนด้วยเหตุผลคล้าย ๆ กันคือ การยึดอำนาจและควบคุมดูแลไม่ให้วุ่นวาย แต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นต้นตอของความขัดแย้งของสังคมจากการยึดอำนาจรัฐบาลชุดก่อน นอกจากนี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยที่ชาวบ้านชอบเพราะเป็นผู้หญิง มีฐานะดี เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตรและนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะความชอบเป็นการส่วนตัว เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่มีประวัติขัดแย้ง แต่ประชาชนบางส่วนมองว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมีความเชื่อมโยงกับขบวนการต่าง ๆ ที่กลายเป็นต้นตอของความขัดแย้งของสังคมไทย ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันลดความขัดแย้งเหล่านั้นโดยช่วยกันป้องกันไม่ให้แกนนำของขบวนการสร้างความขัดแย้งในสังคมกลายเป็นผู้ปกครองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในหมู่ประชาชนคนไทยในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ท่องเที่ยวฯเล็งชง. ครม.เคาะเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดิน

ก.ท่องเที่ยว เตรียมเสนอ ครม. 7 ก.พ.นี้ เคาะอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทางอากาศ300 บาท/คน ทางบก-น้ำ 150 บาท/คน พ่วงเสนอขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น.

'หมอหนู' จ่อชง ครม. แก้กฎกระทรวงเพิ่มโทษยาบ้า เกิน 1 เม็ดเท่ากับผู้ค้า

'อนุทิน' เตรียมแก้กฎระทรวงครอบครองยาบ้า 1 เม็ดเป็นผู้เสพ 2 เม็ดขึ้นไปเป็นผู้ค้า แก้ปัญหาผู้ค้าเลี่ยงบาลี-ขายยากขึ้น ยกระดับมาตรการกฎหมายให้เด็ดขาด

'อนุทิน' โต้เลือดไหล! รมช.คมนาคม ลาออก เพราะสุขภาพไม่ได้ ยันภูมิใจไทยไม่ดูด แต่โดดเด่น

“อนุทิน” แจง “วีรศักดิ์” ลาออก รมช.คมนาคม เหตุสุขภาพไม่ดี ไร้ความขัดแย้ง ไม่ทราบย้ายซบเพื่อไทย แต่รับช่วงนี้ ส.ส.ย้ายพรรคเป็นเรื่องปกติ มองเป็นข้อดี จะได้เลิกกล่าวหาใครไม่เป็น ปชต. ลั่นไม่มีพรรคดูดแล้ว เล็งคุย “ศักดิ์

'อนุทิน' ชงของบ 'คมนาคม-โลจิสติกส์' ปี 67 ทะลุ 2.44 แสนล้าน

"อนุทิน" นั่งหัวโต๊ะไฟเขียวร่างงบประมาณปี 67 กว่า 2.44 แสนล้านบาท ดันโครงการเมกะโปรเจ็กต์ หนุนแผนระบบขนส่งคมนาคม เร่งสรุปผลงบประมาณรายจ่าย ชงสำนักงบประมาณภายใน 27 ม.ค.นี้

'นพดล กรรณิกา' แจงปมลาออกจาก 'ซูเปอร์โพล'

การวิจัย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สืบเนื่องจากข่าวการลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ที่เผยแพร่ออกมาผ่านสื่อมวลชนนั้น

'ซูเปอร์โพล' ชี้ประชาชนมองบวก 'บิ๊กป้อม' เป็นผู้อยู่เหนือความขัดแย้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง มุมมองประชาชน ต่อ พลเอกประวิตร