ดุสิตโพลเผยคนไทยตระหนักรู้พฤติกรรมประชาธิปไตยมากขึ้น

25 มิ.ย. 2566 – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2566 พบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมประชาธิปไตยระดับมาก ร้อยละ 50.78 โดยมองว่าประเทศไทย ณ วันนี้ มีความเป็นประชาธิปไตยระดับปานกลาง ร้อยละ 48.54 ทั้งนี้เห็นว่าพฤติกรรมประชาธิปไตยแสดงออกได้โดยการเคารพในสิทธิ หน้าที่ และความเห็นของผู้อื่น ร้อยละ 92.69 ความสำคัญของพฤติกรรมประชาธิปไตยทำให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความเห็น มุมมอง และยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน ร้อยละ 75.29 อุปสรรคของการมีพฤติกรรมประชาธิปไตย คือ การถูกแทรกแซง ควบคุมอำนาจ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ร้อยละ 70.57 ส่วนการส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบการทำงานของนักการเมือง ร้อยละ 72.27

จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตระหนักรู้ในพฤติกรรมประชาธิปไตยมากขึ้น เห็นความสำคัญของส่วนรวมโดยมองว่าพฤติกรรมประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่การออกไปเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเคารพในสิทธิ หน้าที่ และความเห็นของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้แม้ประชาชนจะเห็นความสำคัญของประชาธิปไตยมากเพียงใด แต่หากถูกควบคุม ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ก็ยังไม่สามารถไปถึงจุดที่เรียกว่า “มีความเป็นประชาธิปไตย” ได้อยู่ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สวนดุสิตโพล ร่วมกับ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมเสวนากลุ่ม เรื่อง “พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้” เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ผลจากการเสวนา พบว่า ประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องพฤติกรรมประชาธิปไตยมากขึ้น เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมทั้งการจัดให้มีเวทีดีเบตของสื่อมวลชนหลายสำนักแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการรับรู้ข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยและอุปสรรคในด้านกฎหมาย จึงควรเพิ่มการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาธิปไตย เปิดพื้นที่เสรีภาพทางวิชาการและการแสดงออก

โดยผลจากวงเสวนาสอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพลที่เห็นว่าควรส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทำงานของผู้แทน ดังนั้น “พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้” จึงแตกต่างจากในอดีตอย่างมาก โดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจของประชาชน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนดุสิตโพล ชี้ประเพณีลอยกระทงมีศักยภาพเป็น Soft Power ดึงชาวต่างชาติ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,424 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2566

'ดุสิตโพล' ชี้ประชาชนยังหวังพึ่งรัฐ ดูแล ของแพง ค่าครองชีพ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์) สำรวจระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2566 พบว่า จากการที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ

'สวนดุสิตโพล' ตอกย้ำเงินเดือนคุณครูไม่เหมาะสม!

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจวันครูโลก คนทั่วไทยมองต้องเรียนรู้ในขณะที่เรือจ้างมองว่ามีภาระมากเกินไป ทั้งคู่เห็นตรงกันเงินเดือนไม่เหมาะสม พาเหรดยกนิ้วนโยบายปรับวิทยาฐานะของเสมา 1 ควรทำด่วน

สวนดุสิตโพลตอกย้ำปากท้องสำคัญสุดส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญแทบถูกเมิน

'สวนดุสิตโพล' เปิดผลสำรวจกลางสัปดาห์ เจาะปม 5 นโยบายเร่งด่วยรัฐบาลเศรษฐา ชาวบ้านหวังเรื่องปากท้องเป็นหลัก ส่วนแก้รัฐธรรมนูญไม่รีบ ซ้ำร้ายส่วนใหญ่ไม่แน่ใจสำเร็จ