เอาแน่! ครม.เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแจกเงินหมื่น ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

3 ต.ค.2566 - นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านDigital Wallet ว่า​คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

​1. องค์ประกอบ
​(1) นายกรัฐมนตรี​​​​ประธานกรรมการ                           
​(2) รองนายกรัฐมนตรี​​​​รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
​(3) รองนายกรัฐมนตรี​​​​รองประธานกรรมการ คนที่ 2​ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ​
(4) รองนายกรัฐมนตรี​​​​รองประธานกรรมการ คนที่ 3 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
​(5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง​​​รองประธานกรรมการ คนที่ 4 ​ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
​(6) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง​​กรรมการ​ (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)​
(7) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง​​กรรมการ​ (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)​
(8) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี​​​กรรมการ
​(9) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​กรรมการ​ (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล)
​(10) ปลัดกระทรวงดิจิทัล​​​​กรรมการ เพื่อเศรษฐกิจและสังคม​
​(11) ปลัดกระทรวงมหาดไทย​​​กรรมการ
​(12) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย​​กรรมการ
​(13) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ​​กรรมการ​ และสังคมแห่งชาติ
​(14) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ​​กรรมการ
​(15) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา​​กรรมการ
​(16) อัยการสูงสุด​​​​กรรมการ
​(17) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ​​​กรรมการ
​(18) ประธานกรรมการสมาคม​​​กรรมการ​ สถาบันการเงินของรัฐ
​(19) ประธานสมาคมธนาคารไทย​​​กรรมการ
​(20) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Wallet​​กรรมการ ​ ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
​(21) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการคลัง​​กรรมการ​ ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
​(22) ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Blockchain​​กรรมการ​ ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
​(23) ปลัดกระทรวงการคลัง​​​กรรมการและเลขานุการร่วม
​(24) ปลัดกระทรวงพาณิชย์​​​กรรมการและเลขานุการร่วม
​(25) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง​ผู้ช่วยเลขานุการ
​(26) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์​​​ผู้ช่วยเลขานุการ
​(27) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร​ผู้ช่วยเลขานุการ​ ที่ได้รับมอบหมาย
​(28) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง​​​ผู้ช่วยเลขานุการ

​2. หน้าที่และอำนาจ

(1) กำหนดนโยบายโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการดำเนินโครงการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ และแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการฯเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

(2) กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

(3) กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

(4) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ

(5) ติดตามและประเมินผลทั้งก่อนและหลังการดำเนินโครงการฯ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี

(6) รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของประชาชน

(7) กำหนดแนวทางในการจัดการฐานข้อมูล รวมถึงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะที่ปรึกษา เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

(9) เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของทางราชการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่วนการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ สศค.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติใช้งบปี 66 ไปพลางก่อน วงเงิน 352 ล้าน ช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติงบฯ ปี 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ วงเงิน 352.16 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาเปิดผับถึงตี 4 ใน 5 พื้นที่ท่องเที่ยว เริ่ม 15 ธ.ค.นี้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 พ.ย.66 ได้อนุมัติ ร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่....) พ.ศ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

'ภูมิธรรม' ชงครม. เคาะของบช่วยชาวไร่อ้อย 8,000 ล้านบาทวันนี้

“ภูมิธรรม” พบตัวแทนชาวไร่อ้อย 37 แห่ง เผยเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดแก้ PM 2.5 ที่ค้างจ่ายปี 65/66 วงเงิน 8,000 ล้าน รอเข้า ครม. พิจารณาแล้ว ยันรัฐบาลพร้อมช่วย ส่วนต่อไป จะต้องหารือให้ได้ข้อสรุป จะใช้เงินส่วนไหนเข้ามาดูแล พร้อมปลดน้ำตาลทรายออกจากบัญชีสินค้าควบคุม หากสถานการณ์คลี่คลาย ชาวไร่อ้อยขอบคุณ ที่ช่วยดูแลต้นทุน ระบุน้ำตาลทรายไม่มีขาดแคลนแน่นอน

จับตา พรบ.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านทุกด่าน จะสร้างประวัติศาสตร์ในรอบ25 ปี

นายคํานูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา(สว.)โพสต์เฟซบุ๊กว่า 25 ปีตั้งแต่ปี 2541 มาจนถึงปัจจุบันมีการออกกฎหมายพิเศษกู้เงินนอกงบประมาณมาใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะโดยไม่ต้องส่งคลังมาแล้ว 9 ครั้ง