สส.มอบรางวัล 283 รางวัล ต้นแบบดีเด่น ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา
“การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1” ระหว่าง
7 - 9 ส.ค. พร้อมมอบรางวัลรวม 283 รางวัล แก่ต้นแบบดีเด่นจาก 3 โครงการเด่น ทั้งโครงการชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ชี้เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกสนองนโยบาย Zero Waste

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางภาวินี  ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1” และตัวแทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการกว่า 450 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นางภาวินี  ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายพัฒนาประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดให้ความเน้นหนักการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสุขคนไทย โดยมีมาตรการลดและควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และสร้างการรับรู้ด้านการจัดการขยะที่ต้นทางกับประชาชน สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้นำแนวคิด Zero Waste มาจัดทำเป็นโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รวมทั้งขยายผลสู่โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ที่ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ Thai PBS วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขยะให้เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนนักเรียนในการจัดการขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน นักเรียน หรือผู้ชมที่ชมรายการ และเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน

“จากการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการ ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากชุมชนและโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยมีชุมชนและโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 2,183 แห่ง เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำจัดให้มีปริมาณน้อยที่สุด จากการใช้หลัก 3Rs ภายใต้แนวคิดที่ว่า เมื่อเราใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว เราจะนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร ซึ่งแนวทางการปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างสามารถ Recycle หรือ Upcycle ได้ หรือทำให้วงกลมนี้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่ง เรามี Reduce Reuse Recycle แค่นั้นยังไม่พอ ยุคนี้เราต้องมี Rethink ด้วยจึงจะทำให้ 3R ที่กล่าวมาเกิดผลได้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำกระบวนการ Upcycle มาแปรรูปเป็นนวัตกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้ง 3 โครงการที่ดำเนินโดย สส. ถือเป็นต้นแบบของประเทศไทยด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และจะนำไปสู่การขยายผลชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต” รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว

สำหรับการสัมมนาการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565 มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลจากทั้ง 3 โครงการรวม 283 รางวัล ประกอบด้วย โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 แก่ชุมชนปลอดขยะผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 193 รางวัล แบ่งเป็น ชุมชนปลอดขยะ จำนวน 100 รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนชุมชน จำนวน 93 รางวัล และรางวัลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565 โรงเรียนผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 80 รางวัล และโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรีจูเนียร์” จำนวน 10 รางวัล

“ พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “ขยะพลาสติกสะอาด ยึดได้ วนได้ ด้วย Circular Economy” โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัททีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้บริหารโครงการวน เป็นวิทยากรในการบรรยาย และการเสวนา “ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะสู่สังคมปลอดขยะ” โดย นายสุทน  แสนตันเจริญ เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์ บริษัทสยามคราฟท์ อุตสาหกรรม สาขาอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางเกศทิพย์  หาญณรงค์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ซีโร่ เวสท์ โยโล จำกัด นางกนกวรรณ  ไข่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) และ ดร.อุกฤต  สมัครสมาน อาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร” รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วุฒิสภามอบรางวัล หอเกียรติยศ ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ 72 องค์กร ด้าน พอช. รับรางวัลองค์กรเกียรติยศ เชิดชูเกียรติองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

วันนี้ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่อาคารรัฐสภา มีพิธีมอบรางวัล ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา

ทส. เชิดชูเกียรติ G – Green ระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

วันนี้ (28 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green

สส. เดินหน้า มุ่งขับเคลื่อนในสถานศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดการอบรม “การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

สส. จับมือ ภาคีเครือข่าย เปลี่ยนขยะเป็นบุญฯ รีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม เปลี่ยนเป็นมูลค่าสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

วันนี้ (19 มี.ค. 66) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ”

สส. เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สส. ยกระดับ เฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง เครือข่าย ทสม. 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดประชุมยกระดับในการเฝ้าระวังป้องกัน ปัญหาไฟป่า