ดีลใหญ่!! ผู้ขอรวมธุรกิจรุดแจงข้อมูลให้สำนักงาน กขค.

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงคณะบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการ กขค. และนายมนยศ วรรธนะภูติ รองเลขาธิการ กขค. เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

นายธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมดังกล่าวเป็นเพียงการรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และความคืบหน้าของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอสโซ่ฯ ของบริษัท บางจากฯ เท่านั้น เนื่องจาก สำนักงาน กขค. ไม่สามารถให้คำปรึกษาในลักษณะของการวินิจฉัยหรือตัดสินล่วงหน้าได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจที่รวมธุรกิจจะมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการอย่างไรตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560 ในการที่จะต้องแจ้งผลการรวมธุรกิจภายหลังการรวมธุรกิจแล้วเสร็จ หรือขออนุญาตรวมธุรกิจก่อนดำเนินการรวมธุรกิจ ด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายที่ไม่อาจให้คำปรึกษาในลักษณะของการวินิจฉัยดังกล่าวได้ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จึงเป็นเพียงการรับทราบข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น

ในขณะที่ นางจอมขวัญ นิธิอุทัย อิเดะ ผู้อำนวยการฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป เปิดเผยว่า เมื่อการประชุมของ กขค. ในสัปดาห์นี้ ที่ประชุม กขค. ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีผู้ให้บริการธุรกิจร้านค้าปลีกและผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ร้านค้าปลีกมีลักษณะพฤติกรรมอันอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.) กรณีการปฏิเสธการให้เช่าพื้นที่การเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ต อันทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นสืบสวนสอบสวนของคณะอนุกรรมการ และมีความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 50 2.) กรณีผู้ให้บริการธุรกิจร้านค้าปลีก เป็นกรณีที่เครือข่ายร้านค้าปลีกขนาดเล็กใช้อำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรมเอาเปรียบร้านค้า ซึ่งเป็นคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจ และขณะนี้สำนักงาน กขค. ได้ดำเนินการโดยส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นการด่วน

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการ กขค. กล่าวทิ้งท้ายว่า กขค. ชุดใหม่ทั้ง 4 ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขาธิการ กขค. คนใหม่กับความท้าทายที่รออยู่ พร้อมเผยความคืบหน้าผลคดีรวมธุรกิจ และคดีปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ครั้งที่ 9/2566

การเติบโตของ Digital platform และพฤติกรรมในตลาดที่ขาดการแข่งขัน

การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital platform) เช่น ทั้งการขายของออนไลน์ การส่งอาหารถึงที่ และการจองที่พักโรงแรม

สำนักงาน กขค. ร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้า กับ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สำนักงาน กขค.) ร่วมกับ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้า