กนอ. จับมือ PRIME เปิดตัว PIE พร้อมผนึกพลังพันธมิตรอุตสาหกรรม ประกาศเป้า มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME จับมือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม” พร้อมแนะนำ บริษัท บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” หรือ PIE ผนึกพันธมิตรผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593

ภายในงานวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี, นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา, นายประทีป เอ่งฉ้วน, นายธาดา สุนทรพันธุ์, นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นางนิภา รุกขมธุร์ รักษาการรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา ประธานคณะกรรมการบริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ท่ามกลางผู้บริหารผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงานจำนวนมาก

กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายสรุปหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม”  โดย นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากนั้น เข้าสู่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน และแบ่งกลุ่มนำเสนอรายงานการ Brainstorm ต่อด้วยกิจกรรม One for ALL โดยยก Topic ขึ้นมาให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น หรือวิธีแก้ไขปัญหา อาทิ โซล่าเซลล์ จำเป็นต่อโรงงานหรือไม่, ถ้าโรงงานต้องลดต้นทุนด้านพลังงานต้องทำอย่างไร, การจัดการด้านพลังงาน หรือ Carbon Neutrality มีความสำคัญอย่างไร และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตด้านใดบ้าง เช่น มิติด้านกฎหมาย, ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

ในช่วงเย็นได้จัดให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมแนะนำ บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรม และบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กนอ. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่ได้ร่วมผนึกพลังขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโตควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” และเป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่การนิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมทุนกันตั้ง บริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด หรือ PIE ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม

“กนอ. มีการวางนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรม ให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง BCG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการบริหารจัดการพลังงาน การลดต้นทุน และ Carbon Neutrality อันสอดคล้องกับ ไพร์ม ที่มีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency) เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย PIE จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของประเทศร่วมกัน”

ด้าน นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไพร์ม ในฐานะผู้นําธุรกิจด้านพลังงานแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม จวบจนวันนี้ ที่การนิคมอุตสาหกรรมได้ให้โอกาสเราร่วมทุน จนเกิดเป็น PIE ยิ่งทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม ที่จะสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “ด้วยความพร้อมด้านนวัตกรรมที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างปี 2564 ถึง 2573 เรามีเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 20-25% โดยร่วมผลักดันการใช้พลังงานทดเเทนและการอนุรักษ์พลังงาน จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมายาวนาน เรามั่นใจว่า จะสามารถตอบสนองนโยบายอันสำคัญยิ่งนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ”

ขณะที่ นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา ประธานคณะกรรมการบริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด เปิดเผยว่า PIE มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency) โดยรับบทบาทขับเคลื่อน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ กนอ. ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (GHGs)

“จากแผนการดำเนินงาน ที่สอดประสานไปกับนโยบาย และการผนึกพลังของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ทำให้เรามั่นใจว่า PIE จะสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์การใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยโซลูชั่นการลดก๊าซเรือนกระจก ผลิตภัณฑ์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และยังมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกสถานการณ์ธุรกิจ ทั้งการติดตั้งและบำรุงรักษา รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียนคาร์บอนเครดิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยวางระบบบริหารการจัดการพลังงาน ระบบจดทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร”

จากนั้น คณะผู้บริหาร กนอ. และผู้บริหารบริษัท ไพร์ม อินดัสเทรียล เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด หรือ PIE ได้ร่วมกันแตะแท่นพลังงาน เป็นสัญลักษณ์ในการเป็นพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม กระทั่งกิจกรรมจบลงด้วยความประทับใจ

การสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงความต้องการของโรงงานเป้าหมาย ด้านการลดต้นทุนพลังงานแนวทางการจัดการด้านพลังงานของแต่ละโรงงาน เช่น เหตุผลของการเลือกใช้พลังงานแต่ละประเภท การติดตั้งหรือไม่ติดตั้งโซล่าเซลล์ การใช้อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจผู้ให้บริการหรือบริษัทที่จะมาช่วยดำเนินการ มีมาตรฐานและแนวทางในการติดตั้งอย่างไร อันนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของ PIE เพื่อเพิ่มโอกาสการเลือกใช้บริการของ PIE ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กนอ.ดีลเอกชนเปลี่ยนเครื่องจักรตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง40%

กนอ.ลุยเปิดดีลเอกชนในนิคม ปรับระบบการผลิต-เปลี่ยนเครื่องจักรอุตสาหกรรม หวังลดการใช้พลังงาน 40% พร้อมหาผู้ลงทุนพัฒนาสมาร์ทกริดผลิตไฟจากพลังงานสะอาดป้อนลูกค้าในนิคม

จีนแห่ปักหมุดลงทุนใน 'นิคมสมาร์ทปาร์ค' ในพื้นที่มาบตาพุด

กนอ. เผยนักลงทุนแห่สนใจนิคมสมาร์ท ปาร์คทั้งจีนจ่อปักหมุดอุตสาหกรรมอีวี และยุโรปจ่อพัฒนาโลจิสติกส์ในพื้นที่ ย้ำพอใจโครงการคืบหน้าเกินครึ่ง คาดปี 67 สามารถเปิดใช้ได้ตามแผน

กนอ.มีแผนรับมือกับปัญหาภัยแล้งพื้นที่นิคมฯเรียบร้อยแล้ว เผยมีการศึกษาตั้งโรงกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคต

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยมีแผนรับมือกับปัญหาภัยแล้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งการจัดหาแหล่งน้ำดิบ การจัดสรรอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพ

กนอ.โรดโชว์นาโกย่าหวังดึงเงินลงทุนแดนปลาดิบ 3.7 พันล้าน!

ผู้ว่าฯ กนอ.โรดโชว์นำ 10 นิคมอุตสาหกรรมโรดโชว์นาโกย่า ตั้งเป้าดึงนักลงทุน 3,700 ล้านบาท ขาย/เช่าพื้นที่ 200 ไร่ เผยญี่ปุ่นกลุ่มเหล็ก-พลังงานทดแทน –ชิ้นส่วนยานยนต์-แบตเตอรี่สนใจขยายฐานการผลิต

กนอ. ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ลุยศึกษาพลังงานสะอาด

กนอ. ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ลุยศึกษาพลังงานสะอาด หวังปรับใช้ในนิคมฯ พร้อมชักชวน บี.กริม เพาเวอร์ ศึกษาพื้นที่นิคมสงขลา-นิคมยาง แลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดการพลังงาน

กนอ. มั่นใจการเมืองเปลี่ยนขั้วไม่กระทบการลงทุน

กนอ. เพิ่มโลโก้ใหม่ สะท้อนการทำงานทุกมิติ พร้อมโชว์ครึ่งปีแรกขาย/ให้เช่าพื้นที่ทะลุ 3 พันไร่ มั่นใจการเมืองเปลี่ยนขั้วไม่กระทบการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมแข็งแกร่ง ด้านเอกชนรับไทยต้องเร่งปรับตัว มองขึ้นค่าแรงเอกชนพร้อมจ่ายหากแรงงานมีทักษะพอ