กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดแสดงนิทรรศการ “โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ไอคอนคราฟต์ ไอคอนสยาม จัดแสดงนิทรรศการ “โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์” กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบตลาด ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชุมชนที่ได้รับการพัฒนา โดยมีผู้แทนชุมชนภูมิปัญญา ต้นแบบ 4 ภาคเข้าร่วมการจัดแสดง ประกอบด้วย บ้านนาเสมียน อ.จะนะ จ.สงขลา, บ้านดอนยายเหม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และบ้านเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 10 กันยายน 2566 ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม โดยมี นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 7 กันยายน 2566

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี 2566 เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ภูมิปัญญาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความร่วมสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด และพัฒนาชุมชนภูมิปัญญาให้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยนิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการถอดองค์ความรู้ของชุมชนภูมิปัญญา ทั้ง 4 แห่งจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จากอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่การแนะนำและพัฒนาจากฝีมือของผู้เชี่ยวชาญ และนักออกแบบที่มีฝีมือในระดับประเทศ นำมาสู่การจัดแสดงในรูปแบบของกิจกรรมสาธิต ต่อยอดเป็นผลงานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาในครั้งนี้ เพื่อนำมาจัดแสดง ณ ไอคอนคราฟต์ ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่รวบรวมสุดยอดงานคราฟต์จากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ พร้อมเชิดชูและสร้างความภาคภูมิใจกับความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญานี้ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของสาธารณะชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการผลักดันผลิตภัณฑ์ของชุมชนภูมิปัญญาต้นแบบ ทั้ง 4 แห่ง ให้สามารถเติบโต ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สินค้าที่เป็น ICON ความสำเร็จระดับสากลสำหรับชุมชนภูมิปัญญา ต้นแบบ 4 ภาคที่เข้าร่วมการจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วย บ้านนาเสมียน มีผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่โดดเด่น ในชุมชนมีคลองนาทับที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง และการทำอาชีพประมง รวมถึงอาชีพการเคี่ยวน้ำตาลโตนด, บ้านดอนยายเหม จัดตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ผ้าไทยที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและทักษะความชำนาญ ประกอบกับการออกแบบลวดลายที่สวยงาม, บ้านหาดเสี้ยว ภูมิปัญญาของชุมชนที่หลากหลายอันเกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตของคนชุมชนบ้านหาดเสี้ยว โดยมีประเพณีพิธีกรรมที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานและหัตถกรรมการทอผ้าที่มีความโดดเด่น และ บ้านเขมราฐ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน วิถีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมผ่านผ้ามัดหมี่ อาหาร และการแสดง มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการปลูกฝ้าย ทอเส้นด้าย มัดหมี่ ย้อมคราม จนออกมาเป็นลวดลายเอกลักษณ์แห่งเขมราฐ ลายนาคน้อย

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์เฉพาะ สร้างสรรค์และทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้บริหารไอคอนคราฟต์ ในฐานะผู้สนับสนุนพื้นที่การจัดงาน กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ไอคอนคราฟต์ เป็นเวทีแสดงศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมผลงานของสุดยอดงานคราฟต์จากทั่วประเทศกว่า 800 แบรนด์ พร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้คนรักงานคราฟต์อย่างแท้จริง การเปิดพื้นที่จัดนิทรรศการ “โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์” กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ชุมชนภูมิปัญญา” ต้นแบบ 4 ภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างผลงานทรงคุณค่าระดับสากล ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสืบทอดภูมิปัญญาแห่งงานศิลปะบนผืนผ้า เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก ซึ่งการสนับสนุนในทุกๆ ครั้ง นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไอคอนคราฟต์ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Value) ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของไอคอนสยาม ที่ได้นำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก”ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการ “โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์”กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนิทรรศการมุ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมา ก่อน-หลัง การพัฒนาของชุมชนภูมิปัญญาทั้ง 4 ชุมชน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนภูมิปัญญาทั้ง 4 ชุมชน โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICON CRAFT

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สร้าง‘ดอนกอยโมเดล’ พัฒนาผ้าครามไทยสู่สากล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าของไทย ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับผ้าไทยพื้นถิ่นตามชุมชนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าอย่างครบวงจร

อธิบดี พช. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปักหมุด 2566-2570 เดินหน้าขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม “พช.พบสื่อมวลชน” ในรูปแบบ Group Interview โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พช.เปิดนิทรรศการ “Weaving the Future เส้นใยแห่งภูมิปัญญา” ถอดอัตลักษณ์ไทยสู่สากล มุ่งขยายตลาดเล็งต่อยอดโครงการในปีต่อไป

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวในการเปิดงานนิทรรศการ “Weaving the Future เส้นใยแห่งภูมิปัญญา”การแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ถอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2565

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรมการพัฒนาชุมชน