ปลัดวธ.กำชับเบิกจ่ายงบ65ให้ได้ตามเป้า เน้นคุ้มค่า

‘ยุพา’กำชับผู้บริหารสป.วธ.-สวจ.ทุกจังหวัดเบิกจ่ายงบปี 65 ไตรมาส 2 เน้นคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ให้ได้ตามเป้าหมายรัฐบาล เตรียมพร้อมเข้ารับประเมิน ITA  ลุยงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในปีนี้

13 ม.ค.2565 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.)ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565โดยมีผู้บริหารสำนักงานวัฒธรรมจังหวัด (สวจ.) 76 จังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมระบบทางไกล ซึ่งได้กำชับผู้บริหารสป.วธ.และผู้บริหารสวจ.ทั่วประเทศใช้งบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ในไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565  ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล รวมทั้งให้เสนอแผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่จะดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.)ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 มายังสป.วธ.ภายในเดือนมกราคมนี้ อีกทั้งเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องข้อมูลการดำเนินงานและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของหน่วยงานสังกัดสป.วธ.และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆสังกัดวธ.ในการเตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งมีเป้าหมายจะพัฒนาการดำเนินงานและยกระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของวธ. ให้ดียิ่งขึ้น
ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันตนได้กำชับให้สวจ.ทุกแห่งจัดส่งข้อมูลลายผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์และสะท้อนมรดกภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัดมายังสป.วธ. ภายในเดือนมกราคมนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เผยแพร่องค์ความรู้และลายผ้าอัตลักษณ์ 76 จังหวัด  และนำลายผ้าดังกล่าวมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าในชุดต่างๆ เช่น ชุดผ้าไทย ชุดลำลอง ชุดราตรี เพื่อสวมใส่ในกิจกรรมการแสดงเดินแบบผ้าไทยในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและเพื่อขับเคลื่อน Soft Power ความเป็นไทยตามนโยบายรัฐบาลและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยเฉพาะผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น รวมทั้งใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนานาชาติในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 (APEC2022 Thailand)ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ทั้งระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ เพื่อยกระดับผ้าไทยสู่สากลเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของวธ.ในปีนี้ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย”และการปรับเปลี่ยนภารกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้กลายเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจตามนโยบายของรมว.วธ.
นางยุพา กล่าวด้วยว่า ได้ให้ สป.วธ.เตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว รวมถึงงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆที่วธ.จะจัดขึ้นในปีนี้ อาทิ งานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย(Community Cultural Product of Thailand:CCPOT)  งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” 4 ภาค เป็นต้น โดยให้ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับทางจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชน สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ส่วนรูปแบบการจัดงานจะดำเนินการรูปแบบปกติหรือออนไลน์นั้น จะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19