'เอ็ดดี้' ถาม 'ธนาธร' เห็นด้วยหรือสนับสนุนแนวคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐหรือไม่

1 พ.ย.2565 – อัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค ว่า “ความเห็นต่างทางการเมือง เกี่ยวข้องอะไรกับการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
…………………………………………………………………

11 ต.ค.2565- นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก” ว่านิรโทษกรรม-ปฏิรูปสถาบัน-ICC บันไดสามขั้นสู่การคืนความยุติธรรมในยุคเปลี่ยนผ่าน”

…………………………………………………………………

ประเด็นที่หนึ่ง

• ธนาธร

ประเด็นที่ผมอยากย้ำอีกครั้งในที่นี้ คือความจำเป็นที่รัฐจะต้องคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เห็นต่าง เพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าได้ หลุดพ้นจากวังวนความขัดแย้ง แตกแยก เกลียดชังไม่สิ้นสุด

• อัษฎางค์

การแสดงความคิดเห็นที่เห็นต่าง กับ จงใจทำผิดกฎหมาย มันต่างกันอย่างสิ้นเชิง

…………………………………………………………………

ประเด็นที่สอง

•ธนาธร

มีปัจจัยที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เติบโตบนความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ สังคมที่คนเห็นต่างจะไม่ถูกฆ่าหรือกลายเป็นอาชญากร

คำถามของผม(ธนาธร) ด้วยความห่วงใยต่อสถาบันกษัตริย์ และต่ออนาคตของประเทศ ด้วยความตระหนักถึงความหนักของปัญหานี้

ผม(ธนาธร)ถามว่าคนที่คิดแบบนี้สมควรถูกฆ่าตายหรือ?

พวกเขาควรถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรหรือไม่?

คุณอยู่ร่วมกับพวกเขาในสังคมได้รึเปล่า?

•อัษฎางค์

ตั้งแต่เกิดมา 50 กว่าปี ยังไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน ว่า ผู้เห็นต่างทางการเมืองถูกฆ่าหรือกลายเป็นอาชญากร ธนาธรช่วยบอกรายชื่อคนที่ต้องตายหรือเป็นอาชญากรเพราะเห็นต่างมาเป็นหลักฐานประกอบการพูดด้วย อย่ากล่าวหาลอยๆ
…………………………………………………………………

ประเด็นที่สาม

•ธนาธร

การยืนยันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ วันนี้ต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนหนึ่งตั้งคำถามถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ และมีความคิดในเรื่อง Republic ว่าอาจเป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย

•อัษฎางค์ ขอตอบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติว่า

มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

มาตรา 5 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ

หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทําน้ันเป็นอันใช้บังคับมิได้

มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี”

…………………………………………………………………

ความเห็นต่างทางการเมือง เกี่ยวอะไรกับการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

…………………………………………………………………

มาตรา 116 ผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอัน มิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต

(๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กําลังข่มขืนใจ หรือใช้กําลังประทุษร้าย
(๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อ ความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ(๓) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี”

สรุปได้ว่า มาตรา 116 คือ ใครก็ตามที่บอก เขียน หรือทำวิธีอื่นๆ เพื่อให้กฎหมายเปลี่ยนแปลง ขัดขืนอำนาจรัฐ หรือทำให้คนจำนวนมากทำผิดกฎหมาย อาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายนี้นั่นเอง บางครั้งเรียกว่าความผิดฐาน “ยุยง ปลุกปั่น”

…………………………………………………………………

ประเด็นที่สี่

ที่ธนาธรกล่าวว่า”ต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนหนึ่งตั้งคำถามถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ และมีความคิดในเรื่อง Republic ว่าอาจเป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย”

ธนาธร อ้างเสียงของประชาชนว่าต้องการการปกครองแบบสาธารณรัฐ ซึ่งประชาชนเอาความคิดนี้มาจากใคร?
ใครที่ว่านั้น ทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเราก็รู้ดีว่าเป็นใคร

นี่เป็นการแสดงว่า ธนาธร เห็นด้วยหรือสนับสนุนแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐ หรือไม่ ?
มาตรา 5 กำหนดเอาไว้ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังนั้น บทบัญญัติใดของกฎหมายใดๆ ก็ตาม จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้

ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้น ใครจะคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเป็นอย่างอื่นไม่ได้

ประชาชนที่ถูกธนาธรกล่างอ้าง หรือตัวของธราธรเอง คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ ? เอาให้เคลียร์ !

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดร.นิว จี้ 'ธนาธร' หยุดโหนชายกระโปรงเด็กผู้หญิง หันมาช่วยทวงคืนกิจการดาวเทียม

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้

หนาว! คดี 112 ของ 'ปิยบุตร' ใกล้เข้ามาแล้ว

จากกรณี นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ถูกออกหมายเรียกคดี 112 โดย นายเทพมนตรี ลิมปพยอม เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจดุสิต เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565