สร้างคน-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าวิกฤตความเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาคน-ทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้บ้านเมืองและเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งต้องพัฒนาปรับสร้างความรู้-ทักษะใหม่ให้ทันการปรับตัวเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี ท่ามกลางความผันแปร-ผันผวนของโลกวันนี้ การพัฒนาคน-ทรัพยากรมนุษย์จึงจะมีมรรคผลขับเร่งบ้านเมืองให้ก้าวหน้าทันโลกได้!

หมุดหมายการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยสู่โลกยุค 4.0 วันนี้ อาจพิจารณาผ่านความเคลื่อนไหวการลงทุนและการพัฒนาคนในอุตสาหกรรมจากพื้นที่การลงทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบพิจารณาถึงการพัฒนาบุคลากรว่า เราจะก้าวสู่อนาคตในกระแสเปลี่ยนผ่าน-ผันผวนของโลกวันนี้ได้มากน้อยเพียงใด?

การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่เชื่อมกับการพัฒนาคน-ทรัพยากรมนุษย์ จากหน้างานภาคอุตสาหกรรม จะพบว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมในเขต EEC รวม 39 แห่ง ได้รับการยกเป็นเขตส่งเสริมของ EEC 26 แห่ง ที่เหลือเป็นการประกอบการของเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มสหพัฒน์-ที่มีการจ้างงานมาก และมีรูปแบบสวนอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโรจนะ เป็นต้น กับการประกอบการแบบโรงงานที่โดดๆ ขนาดใหญ่-กลาง-จนถึงกลุ่ม SMEs ทั้งหมดนี้มีการจ้างงานรวม กว่า 6 แสนอัตรา การลงทุนจากญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงไปเป็นสิงคโปร์ จีน และตะวันตก ตามลำดับ 

ส่วนใหญ่เป็นฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม กลุ่มใหญ่สุดคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ รองลงไปก็ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม ฯลฯ ตามลำดับ ส่วนอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่-ยานยนต์ไฟฟ้า อากาศยาน ระบบราง โลจิสติกส์ และอื่นๆ ยังอยู่ในขั้นเตรียมตัวปรับฐาน ขณะที่มีหลายแห่งกำลังเร่งปรับสู่ระบบโรงงานอัตโนมัติแบบ 4.0 เพื่อยกระดับเป็นโรงงานอัจฉริยะ (ฐานอุตสาหกรรมเราปัจจุบันอยู่ในระดับ 2.0-2.5)

การยกระดับพัฒนาบุคลากรตามสภาพจริงวันนี้ เป็นเรื่องของการมุ่งปรับฐานความรู้-ทักษะให้กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง-เพิ่มขีดความสามารถการผลิตและแข่งขันให้กับทั้ง 2 กลุ่มอุตสาหกรรมคือ กลุ่มอุตสาหกรรมเก่า-ที่ต้องปรับฐานการผลิต และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่-ที่มีการวางรากฐานการผลิตใหม่ ทั้ง 2 กลุ่มการพัฒนาบุคลากรนี้มุ่งยกระดับทักษะความรู้-สร้างความรู้ความเข้าใจการทำงานในโหมดใหม่ เน้นการสร้างทักษะใหม่ให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาบุคลากรใน EEC มีหน่วยงาน EEC HDC เป็นแกนขับเคลื่อนภารกิจนี้ เริ่มต้นมากว่า 2 ปี โดย EEC HDC ได้วางพื้นฐานสร้างความเข้าใจการพัฒนายุคใหม่-ปรับสร้างทิศทาง-เนื้อหา-วิธีการในการพัฒนาคนยุคใหม่ผ่านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวะ และการศึกษาพื้นฐาน และประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ควบคู่ไปด้วย การจัดปรับฐานความรู้ ความคิด ทักษะใหม่ให้กับสถาบันการศึกษาประสบผลในการยกระดับการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลทางปฏิบัติ ที่มีความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษาได้

การปรับยกระดับอุตสาหกรรมจากฐาน 2.0 ถึง 2.5 สู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องการการพัฒนาทักษะ-ความรู้ระบบออโตเมชั่น หุ่นยนต์ แมคคาทรอนิก และการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เชื่อมกับระบบคลาวด์ที่จะสื่อสารเชื่อมโยงปรับระบบการผลิตใหม่ ฯลฯ ซึ่งต้องพัฒนาคนให้มีศักยภาพตามความต้องการจริงของอุตสาหกรรมแต่ละโรงงาน-แต่ละระบบการผลิต ในเรื่องนี้สถาบันการศึกษาต้องปรับตัวเรียนรู้ใหม่อย่างมาก ตั้งแต่ฐานความรู้ใหม่ ความคิด-ความเข้าใจใหม่ในหน้างาน ที่ต่างไปจากความรู้แบบเดิมๆ ที่ฝังติดอยู่! จนถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้-การทำงานใหม่ให้ตอบโจทย์การทำงานจริง เพราะการพัฒนาคนในโลกแวดล้อมจริง ไม่ใช่การเรียน-การสอนแค่เพื่อเอาคะแนนสอบ! แต่เป็นการปั้นสร้างให้เกิดสัมฤทธิผลจริงในการผลิตและการปรับตัวของการประกอบการ ซึ่งคือการเรียนรู้และวินัยใหม่-โลกแวดล้อมใหม่ที่ต่างจากเดิมเกือบสิ้นเชิง!          

การจัดการปัญหาการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ที่ต้องการผลสำเร็จ-ความก้าวหน้าที่จับต้องได้นี้ EEC HDC ได้ประสานเชื่อมเอาความก้าวหน้าจากองค์กรธุรกิจที่มีความก้าวหน้าที่ได้มาตรฐานระดับโลกเข้าเชื่อมต่อการพัฒนาคนให้กับสถาบันการศึกษา เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมมิตซูบิชิ ที่มีความก้าวหน้าในเรื่องระบบออโตเมชั่นและระบบโรงงานอัจฉริยะ หรือจากกลุ่มการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเตรียมพร้อมการปรับตัวไว้นานแล้ว อาทิ โตโยต้า นิสสัน บีเอ็มดับเบิลยู ฮอนด้า ฯลฯ เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการยกระดับพัฒนาคนยุคใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ส่วนความเคลื่อนไหวจากภาครัฐ อย่าง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก็มีการเร่งออกกฎระเบียบช่วยปลดล็อกให้สถาบันการศึกษา-หน่วยงานในสังกัด สามารถทำงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าทันโลกได้

นอกจากนั้น EEC HDC ยังร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น กลุ่ม SNC กระทรวงศึกษาฯ ขับเคลื่อนการศึกษาอาชีวะสร้างความก้าวหน้าใหม่ ยกระดับวิทยาลัยที่มีคุณภาพขึ้นเป็นกลุ่ม CVM มีการจัดการความรู้ทักษะ-สิ่งแวดล้อมใหม่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีราว 24 แห่ง ทั้งในและนอก EEC และมีการพัฒนาสถาบันการศึกษาแบบจำเพาะเจาะจงปรับสร้างความก้าวหน้าใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย ฯลฯ ภาพรวมความเคลื่อนไหวเหล่านี้ เป็นกระบวนการขับเคลื่อนงานที่ชี้บอกว่า EEC สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคนได้ดี เพื่อให้ทุกการลงทุนมั่นใจว่า EEC มีการจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ที่จะสร้างเศรษฐกิจในวันนี้...แน่นอน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“การเตรียมแผนเผชิญพิบัติภัยธรรมชาติ .. บนเกาะภูเก็ต”!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. สภาพอากาศกำลังเคลื่อนไหวส่งต่อไปตามฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ภายใต้อิทธิพลการเคลื่อนไหวของโลก ที่แสดงความเป็นจริงเชิงประจักษ์ว่า... โลกนี้ไม่นิ่ง.. มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปมา ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า กฎของธรรม.. หรือ ธรรมนิยาม

การบำเพ็ญกุศลสรีรศพ หลวงพ่ออิ่ม.. หลวงพ่อบุญกู้.. หลวงพ่อสังข์.. หลวงพ่อผาสุข (สิริอายุรวม ๓๖๗ ปี)

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ตั้งแต่กลับมาจากจำพรรษาที่นครตักศิลา ปากีสถาน เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

30 พ.ย. ศาลรธน. วินิจฉัย ร่างพรบ.การเลือกตั้งส.ส.ฯ หาร 100 ปาร์ตี้ลิสต์ ฉลุย-สะดุด?

เรื่องนี้อาจออกได้หลายหน้า ต้องรอฟังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ...หากใช้ระบบหาร 100 ประเมินว่า เพื่อไทยจะมีทั้ง ส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์โดยคะแนนเสียงมาอันดับหนึ่ง โดยจำนวน ส.ส.จะทิ้งพรรคการเมืองที่ได้เสียงอันดับสองแบบขาดลอย และทำให้ที่บางฝ่ายไปมองว่าพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกฯ ต่อ แต่ผมกลับมองตรงกันข้าม คือมองว่าอาจจะ 50-50