น้ำดื่มพัชรธรรม...แก้วิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๖๖ ตามแนวพระราชดำริ!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา... เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ จ.ลำพูน ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำพูน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมทำพิธีเปิดจ่ายน้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อสุขภาพแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ต้องเผชิญวิกฤตการณ์ภัยแล้งฤดูร้อนที่จะถึงนี้ ที่มีทีท่าว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ร้อนจัดมากกว่าทุกปี อันจะส่งผลกระทบต่อน้ำดื่มน้ำใช้ในครัวเรือนและน้ำใช้สำหรับภาคการเกษตรพืชสวนไร่นา

โครงการสถานีน้ำดื่มพัชรธรรมนี้ ... ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพระกรุณาของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ได้ทรงมีพระดำริให้ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำ ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งชุมชนพัชรธรรมขึ้นโดยรอบ จากหมู่บ้านต่างๆ ที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ที่จะได้นำร่องการขับเคลื่อนเพื่อนำชุมชนพัชรธรรมสู้กับวิกฤตการณ์ภัยแล้ง โดยการบริหารการจัดการน้ำในพื้นที่ให้ฟื้นสภาพคืนกลับมา เพื่อรองรับปริมาณน้ำบริโภค-อุปโภค และน้ำใช้ทางด้านการเกษตร ที่จะได้เพียงพอต่อการใช้สอยของประชาชนในพื้นที่ ดังที่ในเบื้องต้นได้มีการจัดสร้าง ฝายพัชรธรรมแห่งที่ ๑ ขึ้นในแม่น้ำกวง พื้นที่หมู่ ๗ บ้านวังไฮ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓ ... โดยได้รับงบสนับสนุนการจัดสร้างฝาย จาก คณะศรัทธาญาติโยม ในพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ยังได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดฝายพัชรธรรมแห่งนี้! ด้วยพระองค์เอง โดยทำพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ต่อมาวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระอาจารย์อารยวังโส ได้จัดทำโครงการน้ำดื่มพัชรธรรม ตามแนวพระดำริ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ อีกโครงการหนึ่ง เพื่อสนองพระดำริที่ต้องการเห็นประชาชนชาวลำพูนได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตราฐาน อย. (กระทรวงสาธารณสุข)

โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาภาค ๓ กองบัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองทัพไทย ที่ได้จัดการขุดเจาะน้ำบาดาลบริเวณด้านหน้าวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ซึ่งต่อมาพบว่ามีปริมาณน้ำดิบจำนวนมากเพียงพอต่อการผลิตจำหน่ายเป็นน้ำบริโภค-อุปโภคแก่ประชาชน และนับว่าเป็น ธนาคารน้ำใต้ดิน แหล่งใหญ่ ที่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ จึงได้จัดตั้งเป็นสถานีน้ำดื่มพัชรธรรมแห่งที่ ๑ ขึ้น อันเป็นไปตาม โครงการพัชรธรรมในการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระดำริ ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีพระอาจารย์อารยวังโสทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการพัชรธรรมตามแนวพระดำริดังกล่าว โดยในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโครงการน้ำดื่มพัชรธรรม และน้ำประปาเพื่อชุมชมพัชรธรรมด้วยพระองค์เอง ก่อนทอดพระเนตรระบบให้บริการน้ำดื่มพัชรธรรม และน้ำประปาเพื่อชุมชนพัชรธรรม ...

จาก กรกฎาคม ๒๕๖๓ สู่ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สถานีบริการน้ำดื่มพัชรธรรม ... ได้ขยายตัวเพิ่มเป็นแห่งที่ ๒ ณ พื้นที่ด้านหน้าวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ เช่นกัน โดยรับน้ำดิบที่ส่งจ่ายจากบ่อน้ำบาดาลแห่งเดียวกับสถานีแห่งที่ ๑ แต่แยกน้ำดิบเข้าสู่สถานีแห่งที่ ๒ ที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำอย่างดีตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพระกรุณาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เพื่อให้เพียงพอและสะดวกต่อการรับน้ำดื่มพัชรธรรมของประชาชน ส่วนราชการ องค์กรสาธารณกุศล วัดวาอารามต่างๆ ที่มาขอรับน้ำดื่มพัชรธรรมกันมากขึ้น โดยเฉพาะชนิดบรรจุขวด นอกเหนือจากการนำภาชนะมารับน้ำดื่มพัชรธรรมด้วยตนเองแล้ว

สำหรับการจัดตั้งสถานีน้ำดื่มพัชรธรรมแห่งที่ ๒ นั้น มีจุดประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งอาคาร ปรับสภาพพื้นที่เพื่อการจัดตั้งสถานีน้ำดื่มพัชรธรรมแห่งที่ ๒ จากจังหวัดลำพูน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง เป็นต้น

และนับจากกรกฎาคม ๒๕๖๔ มาจนถึงปัจจุบัน สถานีน้ำดื่มพัชรธรรมใน “โครงการพัชรธรรมการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระดำริ” ทั้งสองสถานี ได้ทำการผลิตน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐาน อย. ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มที่เป็นไปตามการกำกับดูแลของ สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งในปัจจุบันสถานีน้ำดื่มทั้ง ๒ มีปริมาณการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นมากและมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการของประชาชน ดังยอดตัวเลขปริมาณการจ่ายน้ำในแต่ละเดือน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่น้ำดื่มพัชรธรรมสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง โดยเฉพาะในห้วงวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา และโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีสภาพแล้งจัดในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่วิกฤตการณ์ภัยแล้งในปีนี้ (พ.ศ.๒๕๖๖)

วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ในฐานะ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารทรัพยากรน้ำในชุมชน ตามแนวพระดำริฯ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำดื่มพัชรธรรม ขึ้นนำเสนอต่อ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องบรรจุน้ำเพื่อสะดวกต่อการบรรจุน้ำดื่มพัชรธรรมในขวดมาตรฐาน ที่จะได้สะดวกต่อการจำหน่ายจ่ายแจกให้กับประชาชน องค์กรการกุศล วัดวาอาราม ส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนถึงในยามที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังรอการอนุมัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สำหรับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมในครั้งนี้ มีเจตนาเป็นไปเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ทรงพระประชวรอยู่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ ดังในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ และส่วนราชการจังหวัดลำพูนทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันประกอบพิธีเปิดการจ่ายน้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ภัยแล้งในปีนี้

ดังนั้น สถานีน้ำดื่มพัชรธรรมตามแนวพระดำริ จึงจัดให้มีการจ่ายน้ำดื่มพัชรธรรมทั้งสองสถานี อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ในทุกวัน และพร้อมที่จะบรรจุขวด เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชน ... องค์กรต่างๆ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มคุณภาพ หรือหน่วยงานองค์กรการกุศลที่มีกิจกรรมอันควรต่อการได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มพัชรธรรม ... อันเป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติ ... เพื่อสนองแนวพระดำริ และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน จึงได้เห็นบรรยากาศการจัดงานในวันดังกล่าว ที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชน ที่ล้วนมีความปีติยินดีอย่างยิ่งต่อการได้มาร่วมกันเปิดโครงการน้ำดื่มพัชรธรรม เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ... ในวิกฤตการณ์แล้งนี้ อันควรแก่การสาธุการในน้ำใจและความกตัญญูรู้คุณ ต่อสถาบันของพระมหากษัตริย์ของทุกคน ... ชาวลำพูน!!.

 

เจริญพร

[email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาสูง กับการโหวตนายกฯ เสียงเตือนถึง 'ด้อมส้ม' ระวังถูกมองเป็น เรดการ์ด!

เส้นทางการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล หลัง 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแถลงการทำ MOU กันไปเมื่อ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ถึงตอนนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่า พิธาจะได้เสียงโหวตเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน 376 เสียงหรือไม่

เขตพัฒนาพิเศษ-การลงทุนกับผู้คน ท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อส่องดูความเคลื่อนไหวในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่เป็นอภิมหาโปรเจ็กต์ของประเทศ

ก้าวไกล .. ต้องก้าวไปด้วยธรรม!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในยามนี้ของกระแสสังคมการเมืองบ้านเรา ให้หวนระลึกถึงพระพุทธพจน์บทหนึ่งที่ว่า

ก้าวไกล ทั้งแผ่นดิน รอวัน ชนะเด็ดขาด

ชัยชนะของ"พรรคก้าวไกล"ในการเลือกตั้งเมื่อ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้พรรคก้าวไกล กลายเป็นพรรคที่มีเสียงว่าที่ส.ส.มาอันดับหนึ่งและกำลังกลายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ที่หากจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ จะทำให้"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล"ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

'จุฬา สุขมานพ' ขับเคลื่อน...อนาคตเริ่มแต่วันนี้

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ก่อรูปขึ้นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเพิ่งหลุดจากหุบเหวความขัดแย้งที่ฝังอยู่ในสังคมไทยนานกว่าทศวรรษ! EEC ได้ประกาศยกเป็น “พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561”

เมื่อละทิ้งอริยประเพณี สุดท้ายก็บรรลัย..!!

เจริญพรสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา คำกล่าวที่ว่า.. “... ความเข้าใจธรรม.. ย่อมเข้าใจโลก ความเข้าใจโลก.. ย่อมเข้าใจชีวิต ความเข้าใจชีวิต.. ย่อมเข้าถึงธรรม...”