นายกรัฐมนตรีเสริมสร้างพลังสตรี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสตรีจากทั่วประเทศร่วมงานกันอย่างล้นหลาม และเมื่อได้ยินได้ฟังคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีแล้ว ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความปลื้มปีติกับวิสัยทัศน์และทัศนคติของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในหลายๆ ด้าน นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรีอย่างรอบด้าน ยกระดับ การสร้างโอกาส การประกอบอาชีพ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ของสตรี อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสตรีให้มีบทบาทเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพให้แก่สตรี อีกทั้งยังมีแนวทางที่จะสร้างสรรค์บทบาทสตรีให้มีส่วนในการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลังงานสตรีขับเคลื่อนประเทศ” มีคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมงาน ใจความสำคัญของการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีได้ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทมากขึ้น ทั้งบทบาทในครอบครัว บทบาททางสังคม บทบาททางเศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ

บทบาทของสตรีในด้านครอบครัว คือ บทบาทของความเป็นแม่ที่ต้องเป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ให้เติบใหญ่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาเยาวชนที่เป็นความร่วมมือกันแบบบูรณาการของ 12 กระทรวง ที่มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนของเราให้เป็นคนเก่ง (Head) เป็นคนดี (Heart) และมีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) ทำหน้าที่ให้ความรักความอบอุ่น และสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม นอกจากความเป็นแม่แล้ว นายกรัฐมนตรียังพูดถึงสตรีที่มีบทบาทของความเป็นลูกสาวที่ต้องดูแลพ่อแม่ยามแก่ชรา

นอกจากบทบาทในครอบครัวแล้ว ผู้หญิงยังมีบทบาทสำคัญในหลากหลายวงการ ทั้งในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง แสดงให้เห็นว่าสังคมให้โอกาสผู้หญิงในการเข้าถึงโอกาสด้านต่างๆ ไม่แพ้ผู้ชาย เป็นการส่งเสริมความทัดเทียมทางเพศ สังคมไทยในปัจจุบันยอมรับความสามารถของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลมุ่งยกระดับและสร้างโอกาสให้ผู้หญิงมากขึ้น โดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนต่างๆ นี้เชื่อมโยงไปถึงการกำหนดแผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และโครงการต่างๆ ของสมาชิกกองทุนที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาในท้องที่ของตน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ นั่นคือ “การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นการให้ความสำคัญกับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ มีการขับเคลื่อนด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยให้สตรีมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สมาชิกกองทุนฯ ว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2565 โดยได้มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สมาชิกร่วมกันทำโครงการไปแล้วกว่า 24,683 โครงการ และให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกว่า 65,891 โครงการ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม คณะทำงานทุกระดับทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนในลักษณะของการรวมพลังกันทำงานแบบบูรณาการ นอกจากคณะทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐแล้ว สตรีที่สมาชิกในชุมชนต่างๆ ก็ได้มีบทบาทที่ช่วยกันระดมความคิดเห็นและออกแบบโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนตนเอง จนทำให้โครงการประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีและเป็นที่ชื่นชมของฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ เป็นความสำเร็จที่สตรีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการ

โครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน เป็นการพัฒนาสินค้าจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาในชุมชน ส่งเสริมสินค้าของชุมชนที่มีทั้งการใช้วัตถุดิบ การผลิต การตลาด การขาย ที่สตรีในชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทางการส่งเสริมของรัฐบาล ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของสตรีในทุกระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับชุมชน จากภาพความสำเร็จเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสตรี ทำให้เห็นว่ารัฐบาลมาถูกทางแล้วที่มีโครงการที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของสตรีให้เข้มแข็งและก้าวหน้า และโครงการนี้ก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน เป็นการพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย แต่ยังคงดำรงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ และตรงตามความต้องการของตลาด ไปจนถึงกระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง การตลาด การจัดจำหน่าย ในกระบวนการทางด้านเศรษฐกิจ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนยังคงมุ่งเน้นที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาของการพัฒนาบนรากฐานของความยั่งยืน ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี สร้างความเข้มแข็งให้สตรีตามนโยบายของรัฐบาล.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘บิ๊กเด่น’ โดดเด่นสมชื่อ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะตลอดมาจำนวน 19,261 ราย

An Amazon Day in Pictures

ขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องอาทิตย์นี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ความหมายตรงตัวของมันก็คือ “แอมะซอน 1 วันด้วยภาพ” เป็นการเล่าเรื่องการล่องและท่องแอมะซอนฉบับมินิ จากการซื้อแพ็กเกจเที่ยวแบบ One-day tour

เส้นทางสู่ Landslide...แต่ ????

ดูเหมือนว่าความพยายามที่จะให้ได้จำนวน ส.ส. มากในระดับ Landslide หรือชนะแบบถล่มทลายนั้นกำลังจะสัมฤทธิผลจนสลิ่มทั้งหลายหดหู่ท้อแท้ เพราะกลัวจะได้นายกรัฐมนตรีหญิงอีกคน ไม่ได้ดูถูกหรอกนะ แต่ดูประสบการณ์แล้ว ที่ผ่านมาพี่คิด น้องทำ เราเจอกับอะไร

แด่...เพื่อนพ้อง-น้องพี่!!!

อย่างที่อดีตพระเดชพระคุณเจ้า หลวงพ่อชา สุภัทโท ท่านได้เอ่ยปากถามบรรดาพวกโยมๆ ทั้งหลายเอาไว้นั่นแหละว่า โยม...ไม้ท่อนนี้สั้น-หรือยาว ก่อนที่จะเฉลยปริศนาธรรมเอาไว้อย่างชัดเจน แจ่มแจ้ง ประมาณว่า...

อุบัติเหตุ-ไฟใหญ่ยังรอเกิด

พระเสาร์จร(7)เดินอยุ๋ในราศีมังกระหว่าง1มีนาคม2563-1มีนาคม2566 และเป็นกาลกิณีจรระหว่าง21เมษายน2565-21เมษายน2566 พฤหัสบดีจร(5)เดินอยู่ในราศีมีนระหว่าง8เมษายน2565-19เมษายน2566 พระอังคารจร(3)เดินอยู่ในราศีเมษระหว่าง26มิถุนายน-9สิงหาคม2565

ดร.เสรี ฉะนักการเมืองบางพรรคมองไม่เห็นผลงานลุงตู่ ยอมโกหกเพื่อชิงอำนาจ

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่านักการเมืองบางคนในบางพรรค เขาอยู่ประเทศเดียวกับเรา